Visionsbild över Tegelbacken, bild.
Visionsbild över Tegelbackens framtida utformning.
Projekt Planerat

Tegelbacken och Rödbodtorget omgestaltas

Norrmalm

Tegelbacken och intilliggande Rödbodtorget byggs om från att vara en trafik- och cirkulationsplats till en enklare trafiklösning, nya torgytor med grönska, ett trettiotal nya träd och och stora ytor för vistelse. Gång- och cykelbanor förbättras samtidigt som fordonstrafiken får en tydligare sträckning.

Projektfakta

Bakgrund

Tegelbacken är en av stadens viktiga knutpunkter och sammanlänkar Kungsholmen, Norrmalm och Gamla stan. Platsens nuvarande utformning är ett resultat av stadsplaneringen på 1960-talet då staden gjorde plats för den ökande biltrafiken. Det är tydligt att platsen inte skapades för att gå eller vistas där.

Sedan 1970-talet har biltrafiken till och från City minskat med nästan 40 procent, vilket har skapat en möjlighet att omvandla trafikytor vid Tegelbacken till ytor för vistelse och grönska och samtidigt förbättra framkomligheten för gående och cyklister. Det centrala läget och söderläge vid vattnet gör att platsen har ideala förutsättningar för att vara en attraktiv plats för vistelse och evenemang.

Projektet innebär en unik möjlighet att skapa helt nya offentliga rum mitt i staden - två gröna parktorg med ett 30-tal nya träd och en upprustad kaj i ett mycket fint läge vid vattnet.

Området idag. Det är tydligt att motortrafiken dominerar.

Åtgärder

 • Tegelbacken får en ändrad gatustruktur med ny gata mellan Vasabron fram till en korsning nordväst om Centralpalatset.
 • Gatan söder om Sheraton och fastigheten bredvid, Snäckan 8, dubbelriktas och ansluter till Vasagatan i en ombyggd korsning.
 • Busshållplatser flyttas från att ligga mitt i en trafikplats till att ligga längs med gatorna istället.
 • Två större torg skapas – ett på Tegelbacken och ett på Rödbodtorget på andra sidan Centralpalatset.

Området som ska omgestaltas.

Gestaltning

Tegelbacken

Tegelbacken omvandlas till en plats för vistelse där vyerna mot vattnet i söder och Stadshuset i väster lyfts fram. Träd och buskar stänger ute trafik och buller och ramar in en öppen plats som vänder sig mot solen och vattnet.

I mitten ligger en öppen plats med en fontän eller vattenspegel där det finns plats för evenemang. Plats finns också för uteserveringar kring en kiosk eller serveringsbyggnad.

Mot söder avgränsas platsen av gångbanor, cykelstråk och kaj. En ny trappa och gradängsteg gör kajen mer tillgänglig.

Rödbodtorget

Mellan Centralpalatset och Konstakademien försvinner trafiken och en nygammal torgyta bildas. Centralt på torget finns en plats för både vistelse och evenemang. Platsen ramas in av cirkulära grönskande öar och en befintlig trädrad utmed Konstakademien. Mellan planteringarna finns plats för en kiosk.

Söder om Centralpalatset finns plats för uteservering på breda gångbanor. Cykelbanan mellan Tegelbacken och Vasabron blir kvar och fortsätter bort mot Fredsgatan.

Längs kajen söder om Centralpalatset placeras sittmöbler under en nyplanterad trädrad.

Kajen

En ny konsolbrygga utmed kajen gör det möjligt att sitta invid vattnet. En ny flytbrygga ansluter också till kajplanet med en ramp som leder ut till bryggan som ger plats att vistas nära vattnet ute i Norrström.

Bryggorna längs kajen ingår inte i projekt Tegelbacken utan utreds av trafikkontoret i ett separat projekt.

Förändringar för trafiken

Gångtrafik

Gång är det trafikslag som har de sämsta förutsättningarna vid Tegelbacken idag. Det är svårt för gående att ta sig till busshållplatserna på Tegelbacken. Med omgestaltningen blir busshållplatser åtskilligt mer tillgängliga. Kopplingar mellan gångstråk blir gena och naturliga.

När Rödbodtorget görs om från gata till torg ökas tillgängligheten för gående kraftigt.

Cykeltrafik

Cykeltrafiken mellan Vasagatan och stråket mellan Vasabron och Stadshusbron underlättas med cykelpassager på båda sidorna av korsningen.

Cykelbanan under Vasabron tas bort för att ge bättre plats för gående, cykeltrafiken hänvisas till det övre planet som får en förbättrad trafiklösning och kortare stopp vid trafiksignalen.

Cykelbanan mellan Vasabron och Vasagatan breddas till 4,5 m och cykelbanan i Fredsgatans förlängning breddas till 3,25 m.

Kollektivtrafik

Tegelbacken trafikeras av linje 3 (mellan Kungsholmen och Vasabron) och linje 53 (mellan Vasagatan och Vasabron). Framkomligheten kommer upprätthållas för busstrafiken trots minskade trafikytor - södergående bussar får upp till 30 sekunder kortare restid och norrgående bussar upp till 30 sekunder längre restid. 

Busshållplatserna blir betydligt mer tillgängliga för resenärer i den nya utformningen. 

Fordonstrafik

Gator och korsningar kommer bli tydligare än dagens situation vilket ökar säkerheten. Ett körfält, riktning från Centralbron mot Tegelbacken, ändras till kollektivtrafikkörfält.

Då ett körfält ändras till kollektivtrafikkörfält kan köbildningen från Kungsholmen bli längre än idag under vissa tider. Totalt sett blir restiderna inte längre än idag, vilket till stor del beror på att rundkörningen runt Centralpalatset tas bort. 

Den nya utformningen blir mindre störningskänslig än dagens.

Leveranser

Leveranser till Fredsgatan kommer kunna köra längs västra kanten av Rödbodtorget, intill Centralpalatset. En lastplats planeras också norr om Centralpalatset.

Förbättringar för miljön

Belysning

Belysningen på Tegelbacken består av höga master med armaturer anpassade för en intensiv trafikmiljö. Dessa närmar sig sin tekniska livslängd och byts ut. Nya stolpar och armaturer installeras vilket ger samma förbättring som Vasagatan nyligen fått. Med linspänd belysning över körbanor, stolpar med spotlights, parklyktor och effektbelysning ges Tegelbacken och Rödbodtorget en modern och energisnål belysning som skapar en trygg plats året om.

Träd

Projektet innebär nya planteringar och ett trettiotal nya träd kommer planteras på platsen. Det ger en svalare, tystare och mer behaglig miljö än idag.

 • På Tegelbacken kan fem av sex befintliga lindar bevaras.
 • Längs Rödbodtorget behålls befintlig trädrad utmed Konstakademien. 
 • Nya träd planteras på båda torgen med inhemska arter som för tankarna till Stockholms landskap och natur. 

Luft

Tegelbacken och Rödbodtorget domineras av fordonstrafik. Med föreslagen omgestaltning koncentreras trafiken till en sträcka istället för att runda Centralpalatset, vilket gör att partikelnivån på Rödbodtorget kommer minska kraftigt. Mer vegetation på platserna bidrar till förbättrad luftkvalitet, bland annat genom att trädens lövverk fångar upp partiklar. Träd skuggar heta dagar, och planteringar kan ge svalka när vatten dunstar. Träden och planteringarna bryter också vindar och skapar lä för vistelse på de idag öppna och vindutsatta ytorna kring Tegelbacken. 

Skyfall

Projektet tar höjd för att platsen ska kunna hantera stora mängder regn. Nyplanteringar av träd sker med växtbäddar som kan fånga stora mängder dagvatten. Flera ytor kommer att bestå av genomsläppliga markbeläggningar, som gör det möjligt för vatten att infiltrera. När dagvattnet renas genom infiltration i växtbäddar, gynnas även vattenkvaliteten i Riddarfjärden.

Tidplan

 • 2022 – inriktningsbeslut
 • 2023 – genomförandebeslut
 • 2024 – upphandling
 • 2024-2026 – entreprenad

Planering och genomförande

Projektet planeras och genomförs av Stockholms stad.

Vill du veta mer?

Inriktningsbeslut 25 augusti 2022

Omgestaltning av Tegelbacken, Insyns webbplats

Kontakt

Trafikkontoret

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Cykla och gå i Stockholms stad

Uppdaterad