dcsimg
Projekt Planerat

Trygghetsskapande åtgärder på Wahrendorffsgatan

Norrmalm

För att öka tryggheten på Wahrendorffsgatan utanför Stockholms stora synagoga anlägger Stockholms stad pollare på gatan.

Projektfakta

Stockholms stad anlägger höj- och sänkbara pollare på Wahrendorffsgatan

Wahrendorffsgatan är en central gata i Stockholm där bland annat Stockholms stora synagoga och Judiska församlingens hus är beläget. För att öka tryggheten för företag och verksamheter anlägger Stockholms stad pollare på två platser på gatan. Två rader med pollare kommer att anläggas, tre pollare i varje riktning kommer att vara höj- och sänkbara. Pollarradernas placering är avvägda utifrån säkerhet och framkomlighet.

Påverkan på trafiken

För att trafiken på Wahrendorffsgatan ska påverkas så lite som möjligt har trafikkontoret studerat olika alternativ gällande antalet höj- och sänkbara pollare och dess exakta placering. För att kunna anlägga pollarna kommer några mindre förändringar att ske på gatan, bland annat kommer två parkeringsplatser för rörelsehindrade på Wahrendorffsgatan att behöva flyttas till Kungsträdgårdsgatan norr om korsningen med Wahrendorffsgatan.

Tidplan

Inriktningsbeslut tas i trafiknämnden den 27 augusti 2020. Genomförandebeslut är planerat till november 2020. Byggstart och färdigställande av projektet planeras under 2021.

Staden genomför projektet

Stockholms stad genomför projektet. 

Kontakt

Trafikkontoret

Uppdaterad