Framtida Vällingby sim- och idrottshall sedd utifrån, visionsbild.
Vällingby sim- och idrottshall, visionsbild.
 • Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Renovering av Vällingby sim- och idrottshall

Vällingby

Stockholms stad renoverar och bygger om Vällingby sim- och idrottshall. Hallen får moderna funktioner samtidigt som dess arkitektoniska värden bevaras.

Vällingby sim- och idrottshall byggdes 1972 och är en populär anläggning. Varje år besöks simhallen av ungefär 200 000 personer och idrottshallarna inklusive motionsrummen av ungefär 450 000 personer. Anläggningen är i stort behov av renovering för att möta dagens krav på tillgänglighet, brandsäkerhet, arbetsmiljö och vattenrening. Den har också mycket hög energiförbrukning jämfört med de andra av Stockholms stads sim- och idrottshallar. Vällingby sim- och idrottshall är grönklassad av Stadsmuseet vilket betyder att miljön bedöms vara särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Renoveringen och ombyggnaden innebär bland annat:

 • Samtliga tekniska installationer byts ut för exempelvis el, ventilation, värme, vatten, avlopp och brand för en mer hållbar och energieffektiv byggnad.
 • Bassängernas betongkonstruktion ersätts och övriga bärande konstruktioner renoveras.
 • Flera av fasaderna renoveras. Teglet återbrukas eller ersätts med nytt i samma stil.
 • Anläggningen tillgänglighetsanpassas och utrustas med flexomklädningsrum.
 • En ny undervisningsbassäng byggs.
 • Tryggheten förbättras genom siktlinjer, anpassad belysning och transparens mellan byggnad och utemiljön i form av stora fönsterpartier.
 • Delar av yttertaket utrustas med solceller.
 • Bättre miljö vid bassängutrymmen via rumsavskiljande
  väggar.
 • Bättre driftsäkerhet genom separata vattenreningssystem.
 • Arbetsmiljön förbättras genom anpassade personalutrymmen.
 • Anpassad miljö- och avfallshantering.
 • Arbetena görs med stor hänsyn till byggnadens arkitektoniska- och kulturhistoriska värden.

Ny huskropp ersätter hus 5

En del av byggnaden, kallad hus 5, kommer att rivas och ersättas med en ny huskropp. Den kommer att utformas så att den smälter in på ett varsamt sätt. Hus 5 är idag halvplansskild från övriga delar av byggnaden vilket är ett stort tillgänglighetsproblem. Den nya delen bedöms vara möjlig utan att byggnaden som helhet förvanskas. Hus 5 är planerad att inrymma ett gym, motionssalar och omklädningsrum, tekniska installationer, personalutrymmen och förråd.

Preliminär tidsplan

 • Byggstart är planerad till 2025.
 • Anläggningen beräknas vara klar 2028.

Ansvarig för projektet

Ansvarig för projektet är Stockholms stad, genom fastighetskontoret och idrottsförvaltningen.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Kontakta oss

Skriv text här

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar ditt ärende om?*

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt i Vällingby

Uppdaterad