Översikt över platserna där ny bebyggelse föreslås, med rosa markering för planområdet.
De två platser där ny bebyggelse föreslås. Rosa markering visar ungefärlig avgränsning av planområdet.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Cirka 360 bostäder vid Bergslagsvägen

Vällingby

Cirka 360 bostäder planeras på två platser vid Bergslagsvägen, 310 bostäder vid Fornkullen och 50 bostäder vid Vällingbyrondellen. Bostäderna planeras bli både bostadsrätter och hyresrätter.

Enkät om Fornkullen

Stockholms stads enkät om området Fornkullen avslutades den 10 december 2023. 

Syftet med enkäten är att samla in kunskap om hur området vid och omkring Fornkullen används idag, vilka platser som anses värdefulla och vilka problem eller brister som kan finnas här. 

Svaren kommer att användas som underlag i arbetet med att planera en utveckling av området och förslag till en ny detaljplan. 

Läs sammanställningen av svaren här.

Vid Fornkullen, mellan Bergslagsvägen och Kirunagatan, föreslås lamellhus och eventuellt punkthus med sammanlagt cirka 310 bostäder. De nya husen föreslås rama in kullen och skapa platser för rekreation och lek i naturområdet.  Mellan husen planeras för att skapa gröna kopplingar som bjuder in allmänheten till parkrummet från omkringliggande gator. Bebyggelsen ska anpassas efter områdets terräng, natur- och kulturmiljön och hänsyn ska tas till befintliga fornlämningar.

Vid Jämtlandsgatan, intill Vällingbyrondellen, föreslås cirka 50 bostäder. Den nya bebyggelsen ska förhålla sig till intilliggande lamellhus från 1950-talet. Bebyggelsens storlek, form och funktion ska bidra till att stärka kopplingen över Bergslagsvägen och vidare till tunnelbanan.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för bostäder i ett läge nära grönområden, kollektivtrafik och service – samtidigt som den ska bidra till att utveckla Bergslagsvägen till ett urbant stråk. Syftet är också att stärka Fornkullens rekreativa värden och trivseln på platsen. 

Tidsplan

  • Start-PM antogs av stadsbyggnadsnämnden i december 2022 och detaljplanearbetet startade.
  • Samråd med möjlighet till insyn och att lämna synpunkter: Har flyttats till hösten 2024 istället för som tidigare meddelats kvartal 1 2024.
  • Granskning, sista tillfället att lämna synpunkter planeras till kvartal 1 2026.
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden planeras i kvartal 2 2026.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Byggaktör

ByggVesta och Svenska Bostäder.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Jonas Rissén
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 429

Frida Månsson
Områdesstrateg, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 405

Hendrik Bergstén
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 87 625

Stockholmshusen

Projekt i Vällingby

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad