En breddad trottoar på Norrtullsgatans västra sida, visionsbild.
Visionsbild, Norrtullsgatan med en breddad trottoar.
 • Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Breddning av gångbana och trädåtgärder på Norrtullsgatan

Vasastan

Nu planerar Stockholms stad att göra Norrtullsgatan trivsammare, tillgängligare och grönare – med fler nya träd, mer plats för gående och en ny säkrare cykelbana. Projektet omfattar sträckan mellan Surbrunnsgatan och Frejgatan.

Med 18 500 gående om dygnet är Norrtullsgatan mellan Surbrunnsgatan och Frejgatan en av de platser i staden som har högst flöden av gående. Sträckan är en länk mellan knutpunkten Odenplan – med bussar, tunnelbana och pendeltåg – och den nya stadsdelen Hagastaden. I takt med att Hagastaden byggs ut väntas antalet gående och cyklister längs Norrtullsgatan öka.

Strategiskt viktigt stråk

Gångbanorna är idag smala i förhållande till stora mängden gående. Flera skolor ligger i anslutning till Norrtullsgatan och många elever i olika åldrar rör sig därför i området. Norrtullsgatan är också ett strategiskt viktigt stråk i stadens gångplan.

I stadens cykelplan är Norrtullsgatan utpekad som ett huvudstråk för cykeltrafik. Cirka 2 400 personer cyklar här varje dygn. Nära Odenplan ansluter Norrtullsgatan till Surbrunnsgatan, som under 2023 byggs om till cykelgata.

Gatuträd finns på båda sidorna av gatan men förutsättningarna för dem är svåra. Många träd är därför i dåligt skick och behöver ersättas med friska träd i nya växtbäddar. Det finns också behov av att ta hand om dagvatten längs gatan.

Norrtullsgatan norrut, med nuvarande smalare trottoar.
Norrtullsgatan norrut idag, vid korsningen Surbrunnsgatan.

En trivsammare, tillgängligare och grönare gata

Behovet av att anlägga växtbäddar och plantera nya träd på Norrtullsgatan har funnits under en längre tid. Nu passar vi på att samordna detta med åtgärder för gående och cyklister på sträckan mellan Surbrunnsgatan och Frejgatan.

Åtgärderna i projektet ska förstärka det övergripande gångstråket mellan Medborgarplatsen och Norrtull, vidare mot Hagastaden. Bredare trottoarer och genomgående gångbanor i korsningar gör sträckan mer framkomlig och trafiksäker för gående. Det ger också plats för uteserveringar och annan möblering. Samtidigt rustar projektet upp platsen där Norrtullsgatan och Frejgatan möts. Ytan blir trevligare med möblering, bättre belysning, nya träd och planteringar.

Den befintliga enkelriktningen för motorfordon förlängs ett kvarter och kommer att gälla från Frejgatan till Surbrunnsgatan. All parkering på denna sträcka flyttas över till gatans västra sida. Frejgatan enkelriktas mellan Upplandsgatan och Norrtullsgatan, vilket ger plats för ny vinkelställd parkering där.

Nya träd får mer plats att växa

Projektet kommer att skapa bättre förutsättningar för de nya gatuträden på sträckan mellan Surbrunnsgatan och Frejgatan. Idag finns träd på båda sidor av gatan. Träden har svåra förutsättningar att växa på grund av de påfrestningar som staden innebär. Många är därför döda eller döende och behöver ersättas. Träden är planterade för nära byggnadernas fasader och får inte den plats de behöver, varken över eller under mark.

På flera ställen har trädrötter lyft plattorna på trottoaren, vilket ytterligare begränsar ytorna för gående. Att plattor lyfts innebär också försämrad tillgänglighet och medför större risk för fallolyckor, inte minst för personer med funktionsnedsättning. Inom projektet tas totalt sju befintliga träd i dåligt skick ned. De sjuka träden ersätts med 17 nya träd i moderna växtbäddar.

De nya träden planteras längre bort från fasaden så att trädkronorna har möjlighet att breda ut sig. För att träden ska kunna etablera sig och växa behöver rötterna få tillgång till syre och vatten. Därför skapas utrymme under gatans beläggning med nya växtbäddar med biokol och stenkross. Att använda biokol vid plantering av träd i stadsmiljö, där det ofta är ont om utrymme för rötterna, har visat sig ge starkare och friskare träd.

Bättre hantering av dagvatten

De nya trädens växtbäddar tar hand om en del av dagvattnet. Vattnet tas upp av växtbädden och blir en naturlig bevattning av träden. Genom att dagvattnet fördröjs i växtbädden avlastas också ledningsnätet. Biokolet har även en renande effekt på dagvattnet.

I korsningen Frejgatan och Norrtullsgatan renoverar vi växtbädden till ett av de befintliga träden. Här gör vi även en ny och större plantering som tar hand om dagvatten i en så kallad regnbädd. Regnbädden är en öppen grönyta där det är möjligt att plantera växter som gynnar den biologiska mångfalden.

Planerade åtgärder

På sträckan kommer följande åtgärder att göras:

 • Norrtullsgatans västra gångbana breddas mellan Surbrunnsgatan och Frejgatan. Den nya trottoaren blir cirka sex meter bred, med plats för gående, träd och gatumöbler.
 • Genomgående gångbanor anläggs i korsningarna vid Vidargatan och Frejgatan. Passagen över Frejgatan korsar en 12 meter bred körbana och ligger mycket nära flera skolor.
 • Sammanlagt 13 nya träd planteras i den breddade gångbanan. De nya träden får växtbäddar med biokol och stenkross som tar hand om och fördröjer dagvatten.
 • Platsen där Norrtullsgatan och Frejgatan möts rustas upp och görs trevligare med nya möbler, belysning, planteringar och fyra nya träd. De nya träden får växtbäddar med biokol och stenkross.
 • Den norrgående cykelbanan på gatans östra sida förlängs och får bättre standard.
 • Enkelriktningen av körbanan söderut förlängs, från Surbrunnsgatan till Frejgatan.
 • Parkeringsplatser på Norrtullsgatan tas bort för att ge plats åt den breddade gångbanan. På Frejgatan mellan Upplandsgatan och Norrtullsgatan skapas i stället vinkelställda parkeringsplatser.
 • Ledningarna läggs om för att uppgradera näten för el, fiber och vatten.

Tidsplan

 • Inriktningsbeslut, 2021.
 • Genomförandebeslut, november 2023.
 • Planerad byggstart oktober 2024.
 • Planerat klart sommaren 2025.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Projekt i Vasastan

Uppdaterad