Gångväg i grönområde, bakom träd skymtar huskropp, fotografi.
Foto: AJ Landskap.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Solvändan och Lilla Solvändan rustas upp

Vasastan

Parkerna Solvändan och Lilla Solvändan i Röda Bergen är i behov av upprustning. Särskild hänsyn behöver tas till områdets höga kulturhistoriska värden.

Delar av parkerna Solvändan och Lilla Solvändan är slitna och en upprustning och förnyelse av parkerna är planerad. Ett program för upprustning ska tas fram under 2024.

Program för upprustning

Programmet kommer att innehålla en bakgrundsbeskrivning av den befintliga miljö, en analys av hur parkerna fungerar idag samt ett förslag på förnyelse av parkerna.

I de båda parkernas upprustning kommer områdets höga kulturhistoriskt värde att beaktas utifrån bevarandeplanen för Röda bergen och Stadsmuseets kulturhistoriska inventeringar. De båda parkerna hyser ett rikt fågelliv som det också är viktigt att ta hänsyn till vid upprustningen. 

Genomförd medborgardialog

Från 15 mars till 7 april 2024 fanns det möjlighet att via en enkät tycka till om hur parkerna används, vad som är bra och vad som kan göras bättre. Sammanlagt kom 141 enkätsvar in. Enkätsvaren blir ett av flera viktiga underlag i den fortsatta planeringen av kommande upprustning. Stort tack till alla som deltog!

Bakgrund

Parkerna Solvändan och Lilla Solvändan ligger i området Röda bergen i nordvästra Vasastan. Solvändan vetter mot Torsgatan och följer Rödabergsgatans sluttning upp mot Vikingagatan. Lilla Solvändan ligger uppe på höjden och gränsar mot Solvändans övre delar där Rödabergsgatan skiljer parkerna åt.

I Solvändan finns en lekplats, promenadstigar och sittplatser samt en hundrastgård. Lilla Solvändan har bersåliknande rum med sittplatser samt en mindre lekplats. Parkerna är välbesökta av närliggande förskolor som använder parkerna för sin utomhusverksamhet.

Tidsplan

  • Medborgardialog 15 mars–7 april 2024
  • Programarbete vår–vinter 2024
  • Beslut i stadsdelsnämnden vinter/vår 2025
  • Framtagande av bygghandlingar och andra tekniska underlag 2025
  • Byggstart våren 2026
  • Färdigställande våren 2027.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Ansvarig

Ansvarig för projektet är Norra innerstadens stadsdelsförvaltning, Stockholms stad.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt i Vasastan

Uppdaterad