Visionsbild på cykelbanan. Framtagen av Tyréns.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Nya växtbäddar och breddade cykelbanor på Sankt Eriksgatan

Vasastan

Stockholms stad ska renovera växtbäddar och bredda befintliga cykelbanor på Sankt Eriksgatan, sträckan mellan Vanadisplan och Norra stationsgatan. Det gör vi för att träden ska må bättre och för att skapa ett mer framkomligt och säkert cykelstråk på sträckan.

Under 2023 färdigställdes en breddning av cykelbanan på Sankt Eriksgatan från Rörstrandsgatan-Torsgatan. Nu fortsätter arbetet med förbättrade cykelbanor på den del av Sankt Eriksgatan som ansluter mot Hagastaden.

Cykelbanan på sträckan

Sankt Eriksgatan är utpekat som ett av stadens primära cykelstråk. Här cyklar ungefär 1000 personer per dygn. Idag finns smala enkelriktade cykelbanor på båda sidor om Sankt Eriksgatan.

För att skapa bättre framkomlighet och säkrare cykelbanor kommer de att breddas från 1,25 meter till 2,25 meter. Det möter också den standard som ett primärt cykelstråk ska ha enligt stadens cykelplan.

Utrymmet tas från den befintliga körbanan som idag är tio meter bred. Det bedöms finnas marginal att ta av utan att påverka framkomligheten eftersom inget körfält behöver tas bort.

Träden längs sträckan

Idag växer det lindar och hästkastanj längs sträckan. Tyvärr mår träden inte bra, de flesta har dålig vitalitet och tidigare har några träd dött och sedan tagits bort. Träden längs sträckan saknar växtbäddar och marken runt stammen är mycket kompakt, vilket leder till luft- och vattenbrist, begränsar rötternas utveckling och hämmar näringsupptaget.

För att skapa bättre förutsättningar för träden och återställa grönskan längs gatan kommer befintliga träd att få nya växtbäddar och de träd som behöver fällas eller redan saknas ersättas med nya. Totalt planteras 22 nya träd inom området.

Sedan 2021 har staden även arbetat med att renovera växtbäddar och ta hand om träden längs Sankt Eriksgatan i ett parallellt projekt.

Gångbanan på sträckan

Många väljer idag att gå längs Sankt Eriksgatan. För att skapa ytterligare bättre framkomlighet för gående breddas gångbanan mellan Hälsingegatan och Dalagatan till 5,5 meter. I övrigt behålls de befintliga gångbanornas bredd, som varierar mellan 4,2–5,8 meter.

Tidsplan

  • Inriktningsbeslut april 2024.
  • Genomförandebeslut hösten 2024.
  • Byggstart hösten 2025.
  • Klart sommaren 2027.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Projekt i Vasastan

Uppdaterad