Klimatanpassning

Slussens ombyggnad är viktig för Stockholm, men också för resten av Mälardalen. Översvämningsriskerna i Mälardalen är idag oacceptabelt stora. Möjligheten att tappa ut vatten ur Mälaren är för liten för att förhindra översvämningar vid kraftiga vattenflöden till sjön.

När Slussen byggs om ges en möjlighet att bygga ut Mälarens avtappningskapacitet - det vill säga göra det möjligt att tappa ut större mängder vatten ur Mälaren till Östersjön. Därigenom minskar risken för översvämningar i hela Mälardalen och dricksvattnet säkras för cirka två miljoner människor i Mälardalen.

Ny reglering av Mälaren

Sedan 1940-talet har Mälarens vattennivå reglerats genom kanaler och luckor i Stockholm och Södertälje. Mälarens vattennivå ändras genom att luckorna öppnas eller stängs när vattennivån sjunker eller stiger till en viss nivå.

Stockholms stad har, i samarbete med bland annat SMHI, tagit fram ett förslag på ny reglering av Mälarens vattennivå och utbyggd avtappningskapacitet. Den nya regleringen syftar till att minska risken för översvämningar runt Mälaren, minska risken för låga vattenstånd samt förhindra saltvatteninträngning.

Den 20 augusti 2015 fick staden nya tillstånd enligt miljöbalken för att bygga om Slussen och reglera om Mälaren. I dessa tillstånd ingår arbeten och nya anläggningar i vatten samt grundvattenbortledning i samband med dessa.

Slussen klimatanpassas för hela sin livslängd

Nya Slussen byggs för att hålla i ungefär 100 år, vilket är normalt för den här typen av konstruktion. Anläggningen anpassas för att klara den havsnivåhöjning som är sannolik under sin livslängd.

En viktig del i planeringen för Slussens ombyggnad är arbetet med att minska översvämningsriskerna i Stockholm och i Mälardalen. Projektet tar höjd för en höjning av havets nivå med cirka 1 m på global nivå, vilket med landhöjningen inräknad innebär en havsnivå som är cirka 0,5 m högre än idag i Stockholmsområdet. Det innebär att nya Slussen anpassas till den havsnivåhöjning som SMHI bedömer som sannolik inom anläggningens livslängd på 100 år.

Även om klimatanpassning är en viktig del i måste den nya anläggningen också planeras för att fungera i dagens klimat och ta hänsyn till den befintliga stadsmiljön, inte minst den kulturhistoriskt känsliga miljön i Gamla stan. Att anpassa Slussen till nivåer långt över den sannolika havsnivåhöjningen skulle påverka stadsbilden och kulturmiljön negativt.

 

Frågor och svar

Varför behöver Mälarens reglering göras om?
Översvämningsriskerna i Stockholm och runt Mälaren är idag oacceptabelt stora eftersom Mälaren är dricksvattentäkt för cirka två miljoner människor. En översvämning kan dessutom få stora konsekvenser för bebyggelse, infrastruktur och försörjningssystem för värme, vatten och kommunikationer som är viktiga för Stockholm, Mälardalen och hela Sverige.

Hur mycket mer vatten kommer att kunna tappas ut?
I nya Slussen femdubblas kapaciteten att släppa ut vatten från Mälaren till Saltsjön, från dagens cirka 300 kubikmeter vatten/sekund som mest till framtidens 1400 m3/sek. Från hela Mälaren handlar det om en fördubblad ökning från idag maximalt 800 m3/sek till 2000 m3/sek.

Kan man inte öka avtappningskapaciteten någon annanstans än vid Slussen?
Inom ramen för projekt Slussen kommer avtappningen i Hammarby att öka från dagens maximala 70 kubikmeter/sekund till 140 kubikmeter/sekund. Utöver detta finns inte något bra alternativ till att bygga nya och större kanaler än vid Slussen. Alternativa platser har utretts, till exempel Södertälje. Att tappa ut mer vatten i Södertälje skulle innebära att ökade mängder kvicksilver förs ut i Östersjön.

På vilket sätt kommer nya Slussen att säkra dricksvattnet?
Mälaren förser idag närmare 2 miljoner människor med dricksvatten. Med nuvarande lösning är översvämningsriskerna oacceptabelt stora. En översvämning skulle innebära oönskade föroreningar och saltvatten i dricksvattnet. Med de nya avtappningskanalerna femdubblas avtappningskapaciteten från Mälaren till Saltsjön. Det innebär också att man har bättre kontroll över vattenståndet i Mälaren och kan släppa ut mer vatten när det behövs. Exempelvis vid vårflod.

Vilka tillstånd behövs?
Den 21 januari 2015 fick Stockholms stad det nödvändiga tillståndet från mark- och miljööverdomstolen för alla arbeten och nya anläggningar i vatten, grundvattenbortledning och den nya regleringen av Mälaren.

Vad händer om havet stiger snabbare än SMHIs prognoser?
Då måste det till åtgärder på andra ställen än vid Slussen. Till exempel har det redan diskuterats invallningar ute i skärgården för att skydda Mälaren från saltvatteninträngning. Men det ligger utanför stadens projektramar. Länsstyrelserna runt Mälaren ansvarar för planeringen av denna typ av klimatanpassningsåtgärder.

Hur ska regleringen av Mälaren finansieras?
Arbetet med att fördela kostnaderna mellan olika parter pågår just nu.

Hur påverkas fritidsbåtar vid Slussen av den nya regleringen?
Slussning av båtar kommer att kunna ske samtidigt som Mälaren tappas på vatten. Bara vid sällsynta tillfällen, då Mälaren behöver tappas på stora mängder vatten, kommer slussningen att påverkas.

Innebär regleringen att vattenströmmarna blir starkare vid Slussen?
Strömningshastigheterna vid Slussen kommer generellt sett att minska eftersom utformningen av de nya slusskanalerna och den nya regleringen gör vattenflödet mjukare och jämnare än idag. Vid enstaka tillfällen, då stora mängder vatten ska tappas ut, blir hastigheterna högre än idag. Stockholms stad tar fram förslag på säkerhetsrutiner för den nya regleringen tillsammans med bland andra Stockholms Hamnar som precis som idag kommer att sköta regleringen.

Var ligger fiskvandringsleden?
Fiskvandringsleden ligger i gamla Nils Ericsons sluss. Vi tar tillvara på den gamla slussen från 1850 och återanvänder den som fiskvandringsled under broanläggningen. Vandringsleden kommer inte att synas ovanifrån, men via en monitor kommer du att kunna se fiskarna. Var monitorn placeras är ännu inte klart.

Hur jobbar projektet med miljöpåverkan?
Staden fick tillstånd den 21 januari 2015 från Mark- och Miljödomstolen att bygga om slussen och reglera om Mälaren. Det finns en kravlista som reglerar exempelvis bränsle, material och skonsamma arbetsmetoder som alla entreprenörer måste uppfylla. Kontroller görs kontinuerligt för att säkerställa att dessa krav uppfylls.

Hur anpassas nya Slussen till klimatförändringarna?
Oavsett om klimatet ändras eller inte är det viktigt att göra det möjligt att tappa Mälaren på större mängder vatten och att ändra Mälarens reglering. Genom åtgärderna förbättras möjligheten att möta framtida klimatförändringar. Planeringen har skett i nära samarbete med SMHI, Sveriges expertmyndighet på dessa frågor.

Den nya anläggningen dimensioneras för ett högsta högvatten som återkommer sällan, i snitt 1 gång per 300 år i kombination med dels en ökning av havsvattenståndet på grund av klimatförändringar. Det innebär att översvämningsskyddet i nya Slussen är gott och att anläggningen klarar en havsyta som är drygt 2 meter högre än dagens medelvattennivå i Saltsjön.

Har ni tillgång till den senaste forskningen om klimatförändringar?
SMHI medverkar i projektet och arbetar med bedömningarna av förändrat klimat och stigande hav. SMHI:s bedömningar bygger på ledande svensk och internationell forskning.

 

Läs mer om Slussens ombyggnad

Uppdaterad