Flygfotografi över Slussen.
Nya Slussen. Illustration: DBOX/Foster + Partners.

Slussen

Slussen är och kommer fortsatt vara en viktig knutpunkt för alla trafikslag. Nu byggs Slussen om för att bli en tryggare och attraktiv plats att vistas på. Samtidigt säkras dricksvattnet för två miljoner människor.

Aktuellt

Ny tillfällig bussterminal vid Slussen

En ny lösning för den tillfälliga bussterminalen har tagits fram för att lösa resenärernas behov av fungerande byten mellan trafikslag.

Arbetet med att flytta den tillfälliga bussterminalen vid Slussen påbörjas inom kort. Den nya terminalen har lika många ankomst- och avgångsplatser som den nuvarande och beräknas tas i drift vid tidtabellskiftet den 19 augusti 2024. Den kommer att vara i drift tills bussterminalen i Katarinaberget är klar hösten 2025.

Fakta om projektet

Slussen var efter över 80 år utsliten och behövde därför rivas och byggas upp från grunden. Exempelvis var betongen inte saltvattentålig och vittrade sönder på många ställen, och till följd av bristfällig grundläggning har sättningar på upp till 25 cm uppstått.

Slussen behöver också byggas om för att minska översvämningsrisker och säkra dricksvattnet. Den nya Slussen möjliggör avtappning av nästan fem gånger så mycket vatten från Mälaren som tidigare.

Samtidigt anpassas området för att möta behovet hos dagens och morgondagens stockholmare med en ny trafiklösning som prioriterar cykel och gång. Men Slussen ska inte bara vara en trafiklösning, utan också en mötesplats där människor kan träffas och umgås, vilket möjliggörs med de nya planerna.

Slussen i sin helhet

Nya Slussen kommer ge mer plats åt kollektivtrafik, gående och cyklister.

Stadsgårdsleden

Stadsgårdsleden byggs över och ovanpå anläggs en ny park strax öster om Katarinahissen. Parken har utsikt över Saltsjön och Skeppsholmen och avslutas med terrasser ned mot Stadsgårdskajen. Bredvid parken uppförs nya kontorsbyggnader med bottenvåningar för till exempel kaféer eller affärer.

Vattentorget

Vattentorget är framtida Slussens centrala plats vid själva slussningen. Låga gång- och cykelbroar ramar in två bassänger som bildar ett torg av vatten.

Södermalmstorg

Södermalmstorg blir en plats för upplevelser och möten. En ny byggnad förs upp med transparent fasad. Den nya byggnaden är tänkt för exempelvis restauranger eller kulturaktiviteter.

Ryssgården

Ryssgården behåller till stor del sin nuvarande utformning, men sätts i ett nytt sammanhang då det blir början på ett stråk som sträcker sig via Katarinaparken ned mot vattnet.

Bussterminal i Katarinaberget

En ny bussterminal i Katarinaberget byggs. Här skapas en knutpunkt för alla pendlare från Nacka/Värmdö. Terminalen byggs ihop med Saltsjöbanan och tunnelbanan så att man smidigt och inomhus kan förflytta sig mellan bussar, tåg och tunnelbana.

Stockholms stad finansierar hela ombyggnaden förutom bussterminalen i Katarinaberget. Den är samfinansierad mellan staden (25 procent), regionen (25 procent) och staten (50 procent). Även Värmdö kommun är med och bidrar om det skulle bli budgetöverskridande. Därutöver förs diskussioner med berörda kommuner runt Mälaren om hur regleringen av vattennivåerna i Mälaren ska bekostas.

I juni 2023 togs beslut om en reviderad tidplan för Projekt Slussen. Den nya tidplanen innebär att bussterminalen är klar 2025 och hela trafikanläggningen 2027.

2017

 • Grundläggning utförs för den nya huvudbron.
 • På Stadsgårdsleden byggs nya kajer och den tillfälliga bussterminalen för Nacka- och Värmdöbussarna.
 • Schaktning, grundläggnings- och betongarbeten utförs på Katarinavägen.

2018

 • Den tillfälliga bussterminalen för Nacka- och Värmdöbussarna på Stadsgården börjar användas.
 • Rivning görs av den centrala delen av Slussen, ovanpå den tidigare bussterminalen.
 • Schaktning, grundläggnings- och betongarbeten utförs för det södra landfästet till den nya huvudbron.

2019–2020

 • Schaktning, grundläggnings- och betongarbeten utförs i den centrala delen av Slussen, ovanpå den tidigare bussterminalen.
 • Huvudbron skeppas in och monteras. Katarinavägen öppnar igen, och den nya huvudbron börjar användas.
 • Rivning av de västra delarna startar.
 • Den nya bussterminalen börjar byggas.

2021–2022

 • Schaktning, grundläggnings- och betongarbeten utförs för den västra delen av den nya slussrännan.
 • De nya avtappningskanalerna byggs och den södra kanalen tas i drift.
 • De nya lågbroarna för gående och cyklister byggs och den östra lågbron öppnar.
 • Slusskontoret börjar byggas under Slussbron.

2023

 • Västra delen av Stadsgårdsleden däckas över.
 • Munkbrokajens västra del öppnar för allmänheten.
 • Katarinahissen tas i drift.
 • Arbete med överdäckning av tunnelbanan påbörjas.

2024

 • Vattentorget och Lilla Slussbron (den västra lågbron) öppnar för allmänheten.
 • Lokaler för verksamheter under Slussbron börjar byggas.
 • Byggnation av Stadsgårdstunnelns östra del påbörjas.

2025

 • Mälarterrassens utsida är färdigbyggd.
 • Mälarens nya reglering tas i bruk.
 • Fiskvandringsleden öppnar.
 • Nya Södermalmstorg öppnar.
 • Den nya bussterminalen öppnar.

2026

 • Ryssgården färdigställs och den norra tunnelbaneentrén tas bort.
 • Katarinaparken börjar byggas.
 • Mälarterrassen öppnar.
 • Hela Stadsgårdstunneln är klar och slitsen i Slussbron öppnar för biltrafik.

2027

 • Nu färdigställs de sista arbetena och hela den nya trafiklösningen är klar.
 • Byggherrarna får tillträde till markanvisningarna på överdäckningen ovanpå Stadsgårdsleden.
 • Slusskanalen öppnar för båttrafik.

2028

 • De nya kontorsbyggnaderna ovanpå Stadsgårdsleden börjar byggas av respektive byggherre.

Detaljplan Slussen

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar som Stockholms stad har tagit beslut om.

För att få tillgång till alla diarieförda dokument kan du kontakta registraturet på exploateringskontoret.

E-post: exploateringskontoret.expl@stockholm.se

Direktåtkomst handlingar

Detaljplan projekt Slussen

Reviderat genomförandebeslut 2023

Plankarta

Bussterminalen i Katarinaberget

En viktig del i planeringen för Slussens ombyggnad är arbetet med att minska översvämningsriskerna i Stockholm och i Mälardalen. Samtidigt påverkar ombyggnaden närområdet på många sätt. För detta behövs en miljödom.

Miljödomsansökan har diarienummer: E2015-03078

Kontakta arkivet på: exploateringskontoret.expl@stockholm.se för att begära ut handlingar i ärendet.

Övergripande bild av nya Slussen. Illustration: White arkitekter

Vi annonserar alla upphandlingar på stadens webbplats och Kommers annons där även förfrågningsunderlagen går att ladda ner.

Vi välkomnar nya och gamla konsultföretag till att offerera på våra uppdrag.

Varför byggs Slussen om?

Nya Slussen

Slussen under byggtiden

Filmer om Slussen

Här kan du se filmer om Slussens ombyggnad.

Information och press

Pressbilder

Pressbilder att använda i icke kommersiella sammanhang finns i projektets mediabank.

Är du nyfiken på platserna i nya Slussen? Följ med på en framtidsvandring runt området!

Sex olika QR-koder finns placerade runt Slussenområdet. Skanna en kod med din mobilkamera för att se en film om hur platsen du står på kommer att se ut i framtiden. Filmerna finns både på svenska och engelska.

Framtidsvandringen finns alltid tillgänglig och är förstås helt kostnadsfri. Skanna en QR-kod eller flera - du väljer själv. Att gå hela rundan och skanna alla koder tar cirka 30 minuter.

Karta över QR-kodernas placering.

Konst vid Slussen är ett samarbete mellan Projekt Slussen och Stockholm konst. Syftet är att aktivera en del av Södermalmstorg genom att synliggöra olika former av konstnärliga uttryck som inspireras av platsens historia, nutid och framtid.

Digitalt nyhetsbrev

Cirka åtta gånger per år skickar vi ut information om projektet i allmänhet, aktuella händelser och intressanta artiklar till din e-postadress.

Veckobrev om pågående arbeten

Varje vecka skickar vi ut ett veckobrev om pågående och kommande arbeten.

Prenumerera på vårt veckobrev 

Tidigare tryckta nyhetsbrev

Alla tidigare nyhetsbrev som skickats ut till boende på Södermalm, Gamla Stan och Nacka/Värmdö finns diarieförda under nummer E2017-01128. Kontakta arkivet om du vill läsa tidigare publikationer.

E-post: exploateringskontoret.expl@stockholm.se

Arkeologiska fynd

På Slussenportalen kan du se arkeologernas fynd från utgrävningarna vid Slussen. 

Historiska vandringar

Följ med på en kort stadsvandring om de arkeologiska utgrävningarna vid Slussens ombyggnad.

Slussen genom tiderna

Genom tiderna har området mellan Södermalm och Gamla stan (Slussen) varit en viktig plats för transport och handel. Nu byggs Slussen om för femte gången och anpassas till dagens behov.

1642 – Drottning Kristinas sluss

Landhöjningen hade gjort det svårare att segla in i Mälaren från Saltsjön. Innan den första slussen anlades vid Söderström fick båtar mot en avgift, den så kallade strömpengen, halas uppför Lilleström som den södra vattenpassagen genom en liten tunga av åsen mellan Stadsholmen (Gamla stan) och Åsön (Södermalm) kallades. Drottning Kristina lät därför bygga den första slussen på platsen. Tullinkomsterna för år 1645 visar att slussen användes flitigt då de blev sex gånger högre än år 1635.

1755 – Christopher Polhems sluss

Den första slussen blev snart för liten och krävde ständiga reparationer. Den andra slussen konstruerades av Christopher Polhem och invigdes 1755. Polhems sluss anpassades efter sin tids fartyg och blev både bredare och djupare än den första slussen.

1850 – Nils Ericsons sluss

Slussen behövdes återigen byggas om i mitten på 1800-talet då ångbåtstrafiken ställde nya krav. Ingenjören Nils Ericson konstruerade nästa sluss och Polhems slusskanal behölls för avtappning av Mälarens högvatten. Nils Ericsons sluss stod färdig 1850 och var ännu djupare än sin föregångare.

1935 – Klöverbladslösningen och Karl Johanslussen

I början på 1900-talet hade Stockholm förändrats mycket. Slussen var då den enda förbindelsen mellan norr och söder. Trafikkaos uppstod därför varje gång slussens broar öppnades. 30-talets Slussen utformades för att lösa sin tids trafikproblem. Det var viktigt att den nya konstruktionen kunde knyta samman flera trafikslag - bilar, bussar, spårvagnar, båtar, gående och cyklister. Klöverbladslösningen kunde fördela trafiken i olika höjdnivåer. Båttrafiken fick en ny sluss, Karl Johanslussen, och nya kajer. Broarna över Slussen behövde inte längre vara öppningsbara eftersom Hammarbyleden öppnats för större fartyg 1929.

Besök oss

Kontakta oss

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Vi svarar på frågor vardagar 9-16

Telefon: 08-508 264 16

Eva Rosman
Kommunikationsansvarig, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 443

In English

The Slussen of today was built to solve the traffic problems of its time and cars were the focus of the area´s planning in the 1930s. Hundreds of thousands of people pass through Slussen on a daily basis, but few chooses to stop here. Now Slussen is to rebuilt as a place where everyone will be interested in stopping to enjoy the new spaces and facilities.

If you have questions feel free to contact us at slussen@stockholm.se 
or 08 - 508 264 16 

10,000 people visited the public consultation exhibition and more than 1,200 different views were handed in. The final proposal has taken many of these point of views into account. The result is a greener, brighter and more open proposal making use of the unique location by the water.

A new park: tomorrow’s Slussen will get a new park to the east of Katarinahissen with panoramic views of Saltsjön and Skeppsholmen. The park will have terraces towards Stadsgårdskajen where boats and ferries can more.

The plaza by the lock: this will be Slussens focal point by the actual lock. Pedestrian and cycling lanes will surround the two water basis which make up a plaza of water. This will be a place to enjoy the sun, either on one of the terraces or at a café.

Södermalmstorg: this is a place for experiences and meetings between people. The new buildings will have facades in glass in order to facilitate an interaction between the indoors environment and the vibrant square outside.

Ryssgården: the square will keep most of its current form but will become a part of passage between Katarinaparken and the water. Important views will be kept.

The bus terminal: will be placed inside the Katarina bedrock. A safe and modern hub will be created for commuters from Nacka and Värmdö. The bus terminal will be connected with Saltsjöbanan and the underground, facilitating indoor movement between buses, trains and the underground.

New buildings: next to Södermalmstorg a low rising building will be built to accommodate restaurants or cultural activities. In front of the Katarina House and the glass houses which currently exist, new office buildings will be built. The design of these buildings has not yet been decided, only the size of the buildings is illustrated during the exhibition. The ground floors will facilitate public areas such as cafés and boutiques.

More space for: public transport, pedestrians and cyclists as well as boat traffic and personal transportation.

The building works will affect everyone who lives, works or passes through Slussen. Before and during construction, we will ensure that everyone who is affected has access to current information.

 • Public transport will be given priority and you will be able to travel by bus and underground, even during the construction work.
 • Pedestrians and cyclists are also priority groups and will have access throughout the building process.
 • Motor traffic will be redirected during construction an there will be limited access for cars. Drivers will receive clear information about the planned road closure.
 • It will not be possible for boats to pass through the lock during construction and for safety, they will be redirected.

Noice and vibrations

Noice and vibrations cannot be avoided completely, but we will choose working methods that minimise disturbance as much as possible.

Projekt i stadsutvecklingsområdet Slussen

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad