Flygfotografi över Slussen.
Nya Slussen. Illustration: DBOX/Foster + Partners.

Slussen

Slussen är och kommer fortsatt vara en viktig knutpunkt för alla trafikslag. Nu byggs Slussen om för att bli en tryggare och attraktiv plats att vistas på. Samtidigt säkras dricksvattnet för två miljoner människor.

Aktuellt

Fakta om projektet

Slussen i sin helhet

Nya Slussen kommer ge mer plats åt kollektivtrafik, gående och cyklister.

Stadsgårdsleden

Stadsgårdsleden byggs över och ovanpå anläggs en ny park strax öster om Katarinahissen. Parken har utsikt över Saltsjön och Skeppsholmen och avslutas med terrasser ned mot Stadsgårdskajen. Bredvid parken uppförs nya kontorsbyggnader med bottenvåningar för till exempel kaféer eller affärer.

Slusstorget

Slusstorget är framtida Slussens centrala plats vid själva slussningen. Låga gång- och cykelbroar ramar in två bassänger som bildar ett torg av vatten.

Södermalmstorg

Södermalmstorg blir en plats för upplevelser och möten. En ny byggnad förs upp med transparent fasad. Den nya byggnaden är tänkt för exempelvis restauranger eller kulturaktiviteter.

Ryssgården

Ryssgården behåller till stor del sin nuvarande utformning, men sätts i ett nytt sammanhang då det blir början på ett stråk som sträcker sig via Katarinaparken ned mot vattnet.

Bussterminal i Katarinaberget

En ny bussterminal i Katarinaberget byggs. Här skapas en knutpunkt för alla pendlare från Nacka/Värmdö. Terminalen byggs ihop med Saltsjöbanan och tunnelbanan så att man smidigt och inomhus kan förflytta sig mellan bussar, tåg och tunnelbana.

Stockholms stad finansierar hela ombyggnaden förutom bussterminalen i Katarinaberget. Den är samfinansierad mellan staden (25 procent), regionen (25 procent) och staten (50 procent). Även Värmdö kommun är med och bidrar om det skulle bli budgetöverskridande. Därutöver förs diskussioner med berörda kommuner runt Mälaren om hur regleringen av vattennivåerna i Mälaren ska bekostas.

I juni 2023 togs beslut om en reviderad tidplan för Projekt Slussen. Den nya tidplanen innebär att bussterminalen är klar 2025 och hela trafikanläggningen 2027.

2017

 • Grundläggning utförs för den nya huvudbron.
 • På Stadsgårdsleden byggs nya kajer och den tillfälliga bussterminalen för Nacka- och Värmdöbussarna.
 • Schaktning, grundläggnings- och betongarbeten utförs på Katarinavägen.

2018

 • Den tillfälliga bussterminalen för Nacka- och Värmdöbussarna på Stadsgården börjar användas.
 • Rivning görs av den centrala delen av Slussen, ovanpå den tidigare bussterminalen.
 • Schaktning, grundläggnings- och betongarbeten utförs för det södra landfästet till den nya huvudbron.

2019–2020

 • Schaktning, grundläggnings- och betongarbeten utförs i den centrala delen av Slussen, ovanpå den tidigare bussterminalen.
 • Huvudbron skeppas in och monteras. Katarinavägen öppnar igen, och den nya huvudbron börjar användas.
 • Rivning av de västra delarna startar.
 • Den nya bussterminalen börjar byggas.

2021–2022

 • Schaktning, grundläggnings- och betongarbeten utförs för den västra delen av den nya slussrännan.
 • De nya avtappningskanalerna byggs och den södra kanalen tas i drift.
 • De nya lågbroarna för gående och cyklister byggs och den östra lågbron öppnar.
 • Slusskontoret börjar byggas under Slussbron.

2023

 • Västra delen av Stadsgårdsleden däckas över.
 • Munkbrokajens västra del öppnar för allmänheten.
 • Katarinahissen tas i drift.
 • Arbete med överdäckning av tunnelbanan påbörjas.

2024

 • Vattentorget och Lilla Slussbron (den västra lågbron) öppnar för allmänheten.
 • Lokaler för verksamheter under Slussbron börjar byggas.
 • Byggnation av Stadsgårdstunnelns östra del påbörjas.

2025

 • Mälarterrassens utsida är färdigbyggd.
 • Mälarens nya reglering tas i bruk.
 • Fiskvandringsleden öppnar.
 • Nya Södermalmstorg öppnar.
 • Den nya bussterminalen öppnar.

2026

 • Ryssgården färdigställs och den norra tunnelbaneentrén tas bort.
 • Katarinaparken börjar byggas.
 • Mälarterrassen öppnar.
 • Hela Stadsgårdstunneln är klar och slitsen i Slussbron öppnar för biltrafik.

2027

 • Nu färdigställs de sista arbetena och hela den nya trafiklösningen är klar.
 • Byggherrarna får tillträde till markanvisningarna på överdäckningen ovanpå Stadsgårdsleden.
 • Slusskanalen öppnar för båttrafik.

2028

 • De nya kontorsbyggnaderna ovanpå Stadsgårdsleden börjar byggas av respektive byggherre.

Detaljplan Slussen

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar som Stockholms stad har tagit beslut om.

För att få tillgång till alla diarieförda dokument kan du kontakta registraturet på exploateringskontoret.

E-post: exploateringskontoret.expl@stockholm.se

Direktåtkomst handlingar

Detaljplan projekt Slussen

Reviderat genomförandebeslut 2023

Plankarta

Bussterminalen i Katarinaberget

En viktig del i planeringen för Slussens ombyggnad är arbetet med att minska översvämningsriskerna i Stockholm och i Mälardalen. Samtidigt påverkar ombyggnaden närområdet på många sätt. För detta behövs en miljödom.

Miljödomsansökan har diarienummer: E2015-03078

Kontakta arkivet på: exploateringskontoret.expl@stockholm.se för att begära ut handlingar i ärendet.

Övergripande bild av nya Slussen. Illustration: White arkitekter

Vi annonserar alla upphandlingar på stadens webbplats och Kommers annons där även förfrågningsunderlagen går att ladda ner.

Vi välkomnar nya och gamla konsultföretag till att offerera på våra uppdrag.

Varför byggs Slussen om?

Nya Slussen

Slussen under byggtiden

Frågor och svar

Varför byggs Slussen om?

Slussen är efter över 80 år utsliten och behöver därför rivas och byggas upp från grunden. Exempelvis var betongen inte saltvattentålig och vittrade sönder på många ställen, och till följd av bristfällig grundläggning har sättningar på upp till 25 cm uppstått.

Slussen behöver också byggas om för att minska översvämningsrisker och säkra dricksvattnet. Den nya Slussen möjliggör avtappning av nästan fem gånger så mycket vatten från Mälaren som tidigare.

Samtidigt anpassas området för att möta behovet hos dagens och morgondagens stockholmare med en ny trafiklösning som prioriterar cykel och gång. Men Slussen ska inte bara vara en trafiklösning, utan också en mötesplats där människor kan träffas och umgås, vilket möjliggörs med de nya planerna.

Vill du veta mer?

Vilka utmaningar har funnits under projektets gång?

En stor utmaning har varit att driva ombyggnationen framåt samtidigt som Slussen ska fungera som en aktiv trafiknod. Vid en avstängning hade projektet kunnat bli klart mycket snabbare, men det är inte en rimlig lösning för Stockholms invånare då Slussen utgör en av de främsta knutpunkterna för resande.

Att utföra den bergsprängning som behövts för bussterminalen intill tunnelbanan och bostadsområden har varit en annan utmaning. Här har man behövt gå försiktigt fram och spränga små delar i taget för att minimera störningar och säkerhetsrisker. Själva pålningen inför bron i en komplicerad berggrund har också varit en utmaning, då det är viktigt att den anläggs i själva berggrunden för hållbarhetens skull.

Parallellt med arbetet pågår arkeologiska utgrävningar, vilket påverkar tidplanen eftersom man inte vet i förväg vad och hur mycket som kommer att hittas.

På vilket sätt kommer nya Slussen att säkra dricksvattnet?

Mälaren förser idag närmare 2 miljoner människor med dricksvatten. Med nuvarande lösning är översvämningsriskerna oacceptabelt stora. En översvämning skulle innebära oönskade föroreningar och saltvatten i dricksvattnet. Med de nya avtappningskanalerna femdubblas avtappningskapaciteten från Mälaren till Saltsjön. Det innebär också att man har bättre kontroll över vattenståndet i Mälaren och kan släppa ut mer vatten när det behövs. Exempelvis vid vårflod.

Hur jobbar projektet med miljöpåverkan?

Staden fick tillstånd den 21 januari 2015 från Mark- och Miljödomstolen att bygga om slussen och reglera om Mälaren. Det finns en kravlista som reglerar exempelvis bränsle, material och skonsamma arbetsmetoder som alla entreprenörer måste uppfylla. Kontroller görs kontinuerligt för att säkerställa att dessa krav uppfylls.

Vad har arkeologerna hittat under sina utgrävningar? Var kan man se fynden?

Arkeologerna har hittat saker från 1200-talet och framåt. Vissa fynd har till och med skrivit om Stockholms historia. Man har hittat mycket mer än beräknat och många av fynden har varit oväntade. En del av dessa kan du se på Medeltidsmuseet. Arkeologerna har en egen hemsida där de visar upp sitt arbete vid Slussen. Där finns också rapporter med sammanställningar av vad fynden visar samt kartor och digitala 3D modeller av området.

Kommer det bli mer biltrafik i nya Slussen?

Nej. Trafikanläggningen vid Slussen är dimensionerad för 30 000 fordon/dygn, men Staden har som mål att successivt minska biltrafiken i hela staden vilket för Slussens del innebär 20 000 fordon per dygn. I den tidigare trafiklösningen fanns 12 körfält, i den nya lösningen har det minskat till 8 körfält. Slussbron är konstruerad för att möjliggöra spårtrafik i framtiden. Utformningen görs för att öka tillgänglighet och framkomlighet för gående, cyklister och kollektivtrafik.

Var kommer det att finnas rödljus?

Alla korsningar vid Slussen kommer att regleras med trafikljus.

Kommer bilister att kunna göra en vänstersväng mot Munkbroleden när de kört ner från Slussbron mot Gamla Stan?

När Munkbron är färdigbyggd, cirka 2024, så kommer du kunna svänga vänster från Slussbron mot Munkbron.

Hur kommer biltrafiken att köra till och från Stadsgårdsleden?

Slitsen i mitten av Slussbron förbinder Stadsgårdsleden och Söder Mälarstrand med Gamla Stan, via en T-korsning i Stadsgårdstunneln.

Hur många körfält kommer det att finnas på Stadsgårdsleden, Munkbroleden respektive Skeppsbrokajen?

Stadsgårdsleden kommer att ha två körfält i varje körriktning genom Slussen, mellan Fotografiska museet och Centralbron. 

Munkbroleden kommer att ha två körfält östergående mot Slussbron varav ett busskörfält och ett körfält från Slussbron västergående.

Skeppsbron, söder om Tullhus 3, kommer att ha två körfält södergående mot Slussbron varav ett busskörfält och ett körfält från Slussbron norrgående.

Vad händer med Stadsgårdsleden?

Stadsgårdsleden kommer att däckas över, och bilarna leds in i tunneln för att komma ut mot Slussbron och Gamla stan eller mot Söder Mälarstrand.

Blir det broöppning vid slussning?

Slussbron är inte öppningsbar. Däremot kommer de två lågbroarna som löper mellan Södermalm och Gamla stan att kunna öppnas vid slussning.

Vid slussning kommer broarna att öppnas en i taget. Därför kommer det alltid vara möjligt för gång- och cykeltrafik att ta sig över. En slussning tar mellan 5–7 minuter.

Vad blir den segelfria höjden?

Den segelfria höjden kommer inte att förändras utan förblir 4,6 meter.

Kommer det att finnas en hamn för fritidsbåtar?

Nej, det är inte ett uppdrag som ingår i projektet. Därför är det inte planerat för någon småbåtshamn i de kajer vi bygger kring Slussenområdet. Men precis som tidigare kommer man att kunna dagförtöja vid Munkbrokajen.

Hur säkrar Stockholms stad att cyklister och fotgängare får tillräckligt med plats och minskar risken för olyckor?

Cykelbanor och gångbanor kommer att vara breda och separeras med små höjdskillnader för att minska risken för olyckor. Längs med Munkbrokajen kommer cykelbanan och gångbanan även att separeras med träd och bänkar.

Kommer kajerna att göras bredare?

Ja. Skeppsbrokajen, Östra Mälarkajen och Munkbrokajen kommer att breddas i vissa partier för att göra vattnet mer synligt för gående och cyklister.

När är den nya gång- och cykelbron färdig?

Omprojektering av gång- och cykelbron pågår. Vi återkommer med mer information om statusen när bron är projekterad och tidsplanen fastställd.

Hur kommer tillgängligheten se ut för de med barnvagn eller rullstol?

Det kommer att finnas god tillgång till hissar och rulltrappor i hela Slussen. Exempelvis vid Södermalmstorg och Mälarterrassen. I Katarinaparken kommer mjukt sluttande gångvägar finnas för att ta sig upp eller ner till kajplan, och längre bort på Stadsgårdsleden kommer det att finnas en hiss invid Lokattens trappa.

Hur kommer gång- och cykelbanorna separeras?

De kommer att separeras genom olika materialval. På vissa ställen blir det också höjdskillnader.

Planerar ni att sätta in någon form av farthinder för cyklister?

Staden har som ambition att inte anlägga farthinder på cykelbanor då de medför en ökad olycksrisk. Slussen är ett stort arbetsområde just nu och därför uppmanar vi alla trafikanter till extra försiktighet.

Hur designas områdena där cyklister och gångtrafikanter möts för att sänka hastigheten?

Områden där olika trafikslag möts regleras på olika sätt. Det handlar inte enbart om att reglera hastigheten utan att i helhet skapa trafiksäkra lösningar. Det kan exempelvis handla om att tydligt separera trafikslag genom höjdskillnader, linjemålning eller olika beläggning.

Passager kan också skyltas med olika former av övergångar där de vanligaste är övergångsställen där gående har företräde. En viktig aspekt är såklart att trafikanterna följer trafikreglerna på platsen.

När kommer man att kunna gå under Slussbron?

Sommaren 2024, när vattentorget mellan Södermalm och Gamla stan öppnar. Men redan nu är den östra lågbron, nedanför Slussbron, öppen för gång- och cykeltrafik.

Varför är bara en sida av Slussbron öppen och varför finns inte några fönster i planket?

Längs arbetsområdena på Munkbron och Södermalmstorg finns begränsad yta och enbart utrymme för cykelbana, som också fortsätter över Slussbron. Att lägga in en gångbana på samma sida är tyvärr inte tekniskt möjligt just nu. Av den anledningen, att den västra sidan av Slussbron enbart är cykelbana just nu, finns inte några fönster i byggplanket.

När kan gående ta sig över på båda sidorna av Slussbron?

Under 2024, när utrymme frigörs på brons norra och södra sidor, öppnar också den västra gångbanan. Båda sidorna av Slussbron kommer att se likadana ut med både gång- och cykelbana. Då kommer också bänkar att placeras ut längs med bron.

Hur räknar ni antal personer som passerar bron?

Trafikkontoret gör regelbundna mätningar med en manuell klickmätare.

Kommer delar av gångsträckor och torg bli klara innan hela bygget är klart?

Vissa gångstråk kommer att bli klara innan byggtidens slut. Exempelvis öppnade den östra lågbron 2022 och vattentorget öppnar 2024. Södermalmstorg öppnar 2025.

Var kommer den nya bussterminalen att ligga?

Den nya bussterminalen byggs inne i Katarinaberget för att skapa en trygg och väderskyddad terminal.

Hur tar man sig till bussterminalen som trafikant?

Bussterminalen planeras vara klar hösten 2025 och kommer att vara tillgänglig för trafikanter från ett flertal ingångar, se bild. Huvudentrén kommer att placeras på Katarinavägen. På Stadsgårdskajen kommer tre entréer att finnas på kajplan; en där nedre ingången till tunnelbanan finns idag, en vid Saltsjöbanan och en vid Lokattens trappa (mitt emot Birkaterminalen). Det kommer också att finnas en anslutning via tunnelbanans entré på Götgatan.Via anslutningar inomhus kommer man att nå Saltsjöbanan och tunnelbanan från bussterminalen.

Illustrerad karta som visar nya bussterminalen.
Genomskärning av nya bussterminalen.

Hur kommer bussarna att svänga in till den nya bussterminalen, kommer de att stoppa upp den övriga trafiken?

Infartsrampen till bussterminalen kommer att ligga i höjd med Fotografiska. Trafiken in till bussterminalen regleras med trafikljus. Du hittar kartor, bilder och mer information om bussterminalen i Katarinaberget nedan.

Var kommer innerstadsbussarna att ha sina hållplatser?

Busshållplatserna för innerstadsbussarna kommer ligga längs Katarinavägen och Slussbrogatan.

Det är främst SL som bestämmer hur busslinjerna ska gå under ombyggnationen av Slussen. Frågor gällande specifika linjer hänvisar vi vidare till SL.

När man kommer med Värmdöbussarna till Slussen, hur går man till Gamla stan?

Idag tar du dig upp via trappor eller hiss till Katarinavägen och går sedan över Slussbron till Gamla stan. Du kan också välja att korsa Stadsgårdsleden och ta vägen över den östra lågbron. När den nya bussterminalen öppnar finns flera valmöjligheter; antingen över Slussbron, via lågbroarna under Slussbron eller gång- och cykelbron.

Kommer Saltsjöbanan att gå ända in till Slussen?

Arbetet med att återlägga Saltsjöbanan till sin tidigare plats påbörjas 2027. Anslutningar inomhus gör det enkelt att ta sig därifrån till både bussterminalen och tunnelbanan.

Kommer det att finnas spårvagn på nya Slussen?

Slussbron är konstruerad för att kunna användas även för spårvägstrafik, men för närvarande finns inga konkreta planer på det.

Vad kommer hända med den nya tunnelbaneuppgången på Ryssgården?

Den nya, norra, tunnelbaneuppgången är del av en av de många temporära lösningar som skapats för att hantera tillgängligheten under ombyggnationen. Ryssgården kommer alltså återgå till sitt gamla skick, och den gamla tunnelbaneuppgången kommer att bli huvudingången till tunnelbanan. Samtidigt rustar SL upp huvudingången vilket gör att den temporära ingången kommer användas under en längre tid.

Var ligger fiskvandringsleden?

Fiskvandringsleden ligger i gamla Nils Ericsons sluss. Vi tar tillvara på den gamla slussen från 1850 och återanvänder den som fiskvandringsled under broanläggningen. Vandringsleden kommer inte att synas ovanifrån, men via en monitor kommer du att kunna se fiskarna. Var monitorn placeras är ännu inte klart.

Kommer det planteras träd och växter vid nya Slussen?

Det kommer att finnas träd vid Slussen. En helt ny park, Katarinaparken, skapas när och där Stadsgårdsleden däckas över. Det kommer också att planteras träd vid Munkbrokajen, Ryssgården, Stadsgårdsleden och Södermalmstorg. I övrigt kommer Slussen att ha mer grönska i form av planteringar med ängsflora. Mälarterrassen får gröna tak.

När är hela “torget på vattnet” klart?

Vattentorget slutar vara ett arbetsområde cirka 2024. Dock återstår arbete vid Mälarterrassen och lokalerna under Slussbron. Därför kommer torget inte att upplevas som helt klart förrän 2025.

Vad kommer det att finnas för verksamheter i lokalerna under bron?

I dagsläget är det inte helt klart vilka verksamheter som kommer att finnas där, men verksamhetstypen bör vara restaurang eller café. Lokalerna under bron blir en social plats där människor kan umgås och känna trygghet.

Vad kommer det att finnas för verksamheter i lokalerna i Mälarterrassen?

Verksamheterna kommer att innefatta någon typ av publik verksamhet, som till exempel caféer eller restauranger. I linje med lokalerna under bron ska Mälarterrassen bidra till att skapa platser där människor ska kunna vistas under alla årstider.

Var kommer det nya Nobel Center att ligga?

Det kommer att ligga ovanpå Stadsgårdsledens överdäckning, strax bortanför den planerade Katarinaparken. För den som har sett modellen i Slussenrummet gäller det de tre byggnaderna längst till höger vid stadsgårdskajen.

Vad kommer det vara för typ av byggnader på Stadsgårdsleden – kontorshus eller bostäder?

Byggnaderna närmast Katarinaparken kommer att bestå av kontorshus som ägs av Atrium Ljungberg, och bredvid dem längre bort på Stadsgårdskajen kommer Nobel Center att ligga.

Kommer Gondolen att öppna igen?

Nya Gondolen öppnade hösten 2023.

När kommer Katarinahissen att öppna igen?

Katarinahissen öppnade hösten 2023.

Hur kommer Katarinaparken att utformas?

Parken utformas med gräsmattor, buskar och träd. Det kommer att finnas trappor och gångvägar som leder ner till kajplan. Vid Katarinahissen blir det en entré till handelsplatsen, varifrån du når tunnelbanan, Saltsjöbanan och bussterminalen.

Varför passar man inte på att sänka Ryssgården så att Stadsmuseet syns bättre?

Ryssgården höjdes för att göra plats åt tunnelbanan, och kommer inte att sänkas igen.

Kommer det att byggas något ovanpå den gamla tunnelbaneuppgången på Ryssgården?

Ovanför tunnelbaneuppgången kommer ett hotell byggas. Hotellet kommer vara i samma höjd som de befintliga byggnaderna bredvid tunnelbaneuppgången.

Kommer de gamla tullhusen på Skeppsbrokajen att vara kvar?

Projekt Slussens område sträcker sig fram till första tullhuset. Arbete sker på Stadsbyggnadskontoret med att utforma resterande delar av Skeppsbrokajen, men i dagsläget är ingenting klart.

Vad kommer att hända på Södermalmstorg?

Södermalmstorg kommer att finnas kvar och bli mycket större än tidigare. Här blir plats för uteserveringar, sommarscen och mötesplatser. På torget blir det också träd och planteringar.

Kommer Söderbergs trappor att öppna igen?

Eftersom att trappan går precis vid infarten till den nya bussterminalen kommer den inte att öppna igen. Istället öppnar Lokattens trappor som förbindelse mellan Katarinavägen och Stadsgården. Staden tittar just nu på möjligheterna att bygga en gångbro över Stadsgårdsleden mot Katarinavägen. Något beslut om gångbron är ännu inte taget.

När kommer Lokattens trappa att öppna?

Just nu renoveras Lokattens trappa och beräknas öppna för allmänheten år 2025. Då kommer det även att finnas en hiss bredvid trappan.

När öppnar Thor Modéens trappor igen?

Thor Modéens trappor beräknas öppna igen 2025.

När kommer den nya handelsplatsen invigas? Hur stor blir den, och var kommer den att ligga?

Under marken i navet mellan bussterminalen, tunnelbanan och Saltsjöbanan kommer handelsplatsen att ligga. Den blir omkring 8000 kvadratmeter, fördelat på två plan (att jämföra med Hornstulls handelsplats som är 11 000 kvadratmeter).

Handelsplatsen beräknas stå klar i slutet av projektet år 2027. Det kommer att finnas ingångar till handelsplatsen under Slussbron, från Katarinahissen, bussterminalen, tunnelbanan och Saltsjöbanan.

Rulltrappor som leder ner till en bred gång och ett café med många människor i rörselse.
Visionsbild inifrån handelsplatsens mellersta plan. Illustration: ElinderSten
Kartillustration över Slussen med fyra platser utmärkta.
Vy över handelsplatsens placering.

Nedan ser du när de olika platserna i nya Slussen beräknas vara färdiga, utifrån nuvarande tidplan. Ombyggnaden av Slussen är som ett gigantiskt pussel där alla delar påverkar och påverkas av varandra. Därför kan produktionsordningen flyttas om och tidplanen ändras.

Vattenområdet

 • Slussbron invigdes och öppnades i oktober 2020.
 • Södra avbördningskanalen togs i drift i augusti 2022.
 • Östra lågbron öppnade för gång- och cykeltrafik i november 2022.
 • Skeppsbrokajen öppnade för gång- och cykeltrafik i november 2022.
 • Munkbrokajen öppnade för allmänheten våren 2023.
 • Slusskontoret, under Slussbron, byggdes klart sommaren 2023.
 • Munkbroleden beräknas öppna för biltrafik 2024.
 • Vattentorget beräknas öppna sommaren 2024.
 • Lilla Slussbron (västra lågbron) beräknas öppna för gång- och cykeltrafik sommaren 2024.
 • Norra Slusskajen beräknas öppna sommaren 2024.
 • Fiskvandringsleden färdigställdes 2023 och öppnar för fiskar 2024/2025.
 • Lokaler under Slussbron beräknas öppna 2025.
 • Victoriaslussen beräknas öppna för full avbördning 2026 och båttrafik 2027.
 • Järngravskajen beräknas öppna 2025.

Landområdet

 • Katarinahissen togs i drift hösten 2023.
 • Stadsgårdstunnelns västra del öppnade för biltrafik i juni 2023. Hela tunneln beräknas vara klar och i full drift 2026.
 • Plantering av grönska vid Slussen påbörjas hösten 2024 och görs i etapper till 2028.
 • Södermalmstorg beräknas öppna 2025.
 • Mälarterrassens utsida är klar 2025. Byggnaden beräknas öppna 2025-2026.
 • Ryssgården beräknas vara återställd 2026. Det innebär att den norra tunnelbaneentrén har tagits bort och ett nytt träd planterats.
 • Hela trafiklösningen beräknas vara klar 2027.
 • Handelsplatsen öppnar 2027.
 • Byggherrarna för kontorshus och Nobel Center får tillträde till markanvisningarna ovanpå Stadsgårdsleden 2027.
 • Katarinaparken beräknas öppna 2028.

Bussterminalen och platser runt om

 • Borgmästartrappan beräknas vara återställd våren 2024.
 • Klevgränd beräknas vara återställd 2024.
 • Entré Katarinavägen öppnade provisoriskt i slutet av 2023 och leder enbart till tunnelbanan. Under 2024 stängs entrén och öppnar sedan i samband med att bussterminalen öppnar.
 • Bussterminalen ska öppna tidig höst 2025.
 • Lokattens trappa är färdigrenoverad och beräknas öppna i samband med att bussterminalen öppnar.
 • Thor Modéens trappor beräknas öppna 2025.
 • Saltsjöbanan återställs efter att projektet är avslutat, cirka 2027.

Filmer om Slussen

Här kan du se filmer om Slussens ombyggnad.

Information och press

Pressbilder

Pressbilder att använda i icke kommersiella sammanhang finns i projektets mediabank.

Är du nyfiken på platserna i nya Slussen? Följ med på en framtidsvandring runt området!

Sex olika QR-koder finns placerade runt Slussenområdet. Skanna en kod med din mobilkamera för att se en film om hur platsen du står på kommer att se ut i framtiden. Filmerna finns både på svenska och engelska.

Framtidsvandringen finns alltid tillgänglig och är förstås helt kostnadsfri. Skanna en QR-kod eller flera - du väljer själv. Att gå hela rundan och skanna alla koder tar cirka 30 minuter.

Karta över QR-kodernas placering.

Konst vid Slussen är ett samarbete mellan Projekt Slussen och Stockholm konst. Syftet är att aktivera en del av Södermalmstorg genom att synliggöra olika former av konstnärliga uttryck som inspireras av platsens historia, nutid och framtid.

Digitalt nyhetsbrev

Cirka åtta gånger per år skickar vi ut information om projektet i allmänhet, aktuella händelser och intressanta artiklar till din e-postadress.

Veckobrev om pågående arbeten

Varje vecka skickar vi ut ett veckobrev om pågående och kommande arbeten.

Prenumerera på vårt veckobrev 

Tidigare tryckta nyhetsbrev

Alla tidigare nyhetsbrev som skickats ut till boende på Södermalm, Gamla Stan och Nacka/Värmdö finns diarieförda under nummer E2017-01128. Kontakta arkivet om du vill läsa tidigare publikationer.

E-post: exploateringskontoret.expl@stockholm.se

Arkeologiska fynd

På Slussenportalen kan du se arkeologernas fynd från utgrävningarna vid Slussen. 

Historiska vandringar

Följ med på en kort stadsvandring om de arkeologiska utgrävningarna vid Slussens ombyggnad.

Besök oss

Kontakta oss

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Vi svarar på frågor vardagar 9-16

Telefon: 08-508 264 16

Eva Rosman
Kommunikationsansvarig, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 443

English

The Slussen of today was built to solve the traffic problems of its time and cars were the focus of the area´s planning in the 1930s. Hundreds of thousands of people pass through Slussen on a daily basis, but few chooses to stop here. Now Slussen is to rebuilt as a place where everyone will be interested in stopping to enjoy the new spaces and facilities.

If you have questions feel free to contact us at slussen@stockholm.se 
or 08 - 508 264 16 

10,000 people visited the public consultation exhibition and more than 1,200 different views were handed in. The final proposal has taken many of these point of views into account. The result is a greener, brighter and more open proposal making use of the unique location by the water.

A new park: tomorrow’s Slussen will get a new park to the east of Katarinahissen with panoramic views of Saltsjön and Skeppsholmen. The park will have terraces towards Stadsgårdskajen where boats and ferries can more.

The plaza by the lock: this will be Slussens focal point by the actual lock. Pedestrian and cycling lanes will surround the two water basis which make up a plaza of water. This will be a place to enjoy the sun, either on one of the terraces or at a café.

Södermalmstorg: this is a place for experiences and meetings between people. The new buildings will have facades in glass in order to facilitate an interaction between the indoors environment and the vibrant square outside.

Ryssgården: the square will keep most of its current form but will become a part of passage between Katarinaparken and the water. Important views will be kept.

The bus terminal: will be placed inside the Katarina bedrock. A safe and modern hub will be created for commuters from Nacka and Värmdö. The bus terminal will be connected with Saltsjöbanan and the underground, facilitating indoor movement between buses, trains and the underground.

New buildings: next to Södermalmstorg a low rising building will be built to accommodate restaurants or cultural activities. In front of the Katarina House and the glass houses which currently exist, new office buildings will be built. The design of these buildings has not yet been decided, only the size of the buildings is illustrated during the exhibition. The ground floors will facilitate public areas such as cafés and boutiques.

More space for: public transport, pedestrians and cyclists as well as boat traffic and personal transportation.

Information booklet in English

The building works will affect everyone who lives, works or passes through Slussen. Before and during construction, we will ensure that everyone who is affected has access to current information.

 • Public transport will be given priority and you will be able to travel by bus and underground, even during the construction work.
 • Pedestrians and cyclists are also priority groups and will have access throughout the building process.
 • Motor traffic will be redirected during construction an there will be limited access for cars. Drivers will receive clear information about the planned road closure.
 • It will not be possible for boats to pass through the lock during construction and for safety, they will be redirected.

Noice and vibrations

Noice and vibrations cannot be avoided completely, but we will choose working methods that minimise disturbance as much as possible.

Projekt i stadsutvecklingsområdet Slussen

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad