• Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Ny gång- och cykelbana längs Akallalänken

Akalla

I samband med Trafikverkets arbete med E4 Förbifart Stockholm byggs en ny gång- och cykelbana längs Akallalänkens nya sträckning.

För att förbättra för gående och cyklister längs Akallalänken byggs en ny gång- och cykelbana. Gång- och cykelbanan knyter ihop Hästa gård och Trafikplats Hjulsta och ger gående och cyklister en förbindelse över Järvafältet. Den kommer att vara belyst, asfalterad och avskild från Akallalänken.

Byggs i samband med att Akallalänken flyttas

Akallalänken är en viktig länk för motorfordonstrafik mellan kommunerna runt Järva och till Vällingby och Hässelby i västerort.

Parallellt med Akallalänken ligger ett prioriterat regionalt cykelstråk. Sedan tidigare finns det en cykelbana på östra sidan av Akallalänken mellan Finlandsgatan och Hästa gård. Söder om Hästa gård har det inte funnits någon cykelbana och cyklister har i stället varit hänvisade till en grusväg på Sjuhällsstigen.

Med anledning av bygget av E4 Förbifart Stockholm har Akallalänken flyttats i omgångar. I samband med detta har en ny gång- och cykelbana byggts längs vägen söder om Hästa gård.

Cykelbanan är öppen för trafik

Arbetet med den nya gång- och cykelbanan startade 2016. Stora delar byggdes klart 2018 och är öppen för trafik. Den sista biten ner mot Trafikplats Hjulsta, ett par hundra meter, är fortfarande provisorisk. Denna del kommer att byggas i samband med att den södra delen av Akallalänken byggs.

När gång- och cykelbanan är helt klar kommer den knytas ihop med bron över E18 och även med den infart som ska byggas till Järva begravningsplats.

Kommande arbeten

För att kunna starta den sista etappen är det flera frågor som staden och Trafikverket tillsammans tittar på. Omläggningen av Akallalänken och kopplingen mot Trafikplats Hjulsta är en komplex uppgift – att arbetet sker i ett naturreservat innebär också att flera tillstånd behöver finnas på plats innan arbetet kan påbörjas.

Bygget av den parallella gång- och cykelbanan behöver också samordnas med andra arbeten inom Förbifarten och stadens arbete med en ny väg till begravningsplatsen. Därför är det idag svårt att svara på när den sista biten av gång- och cykelbanan kommer att vara på plats.

För frågor om arbetet med E4 Förbifart Stockholm inklusive frågor kopplade till omläggningen av Akallalänken och gång- och cykelbanan hänvisar vi till Trafikverket.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Byggaktör

Gång- och cykelbanan byggs av Trafikverket, på uppdrag av Stockholms stad.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Projekt i Akalla

Uppdaterad