• Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Ny passage för gående och cyklister mellan Liljeholmen och Marievik

Liljeholmen

Stockholms stad planerar en ny passage över Södertäljevägen för att förbättra framkomligheten för gående och cyklister.

Området Årstadal är under förändring och i framtiden kommer 11 000 bostäder att finnas på Liljeholmskajen och i Marievik. 

Det finns idag få möjligheter för gående och cyklister att korsa Södertäljevägen mellan Marievik och Liljeholmen. Behovet att röra sig mellan områdena är stort. Störst flöden av gående och cyklister är det vid tvärbanans spår vid passagen under Södertäljevägen.

En helt ny passage över Södertäljevägen planeras i anslutning till Liljeholmspåfarten. Denna passage ska ge en koppling mellan Liljeholmstorget och Årstadal samt Liljeholmskajen.

Utredning av gång- och cykelflöden

Trafikkontoret har utrett hur gång- och cykelflödena ser ut mellan Liljeholmen och Marievik. 

En konfliktstudie har genomförts för att bedöma behov och möjligheter och för att studera konflikter mellan gående och cyklister vid tvärbanan och tunneln under Södertäljevägen.

Slutsatserna från studien är att väldigt många fotgängare och cyklister behöver använda sig av platsen. Eftersom det råder brist på yta utifrån de flöden som rör sig på platsen leder det till konflikter och otydlighet.

Studien visar att flest interaktioner av mellan gående och cyklister sker under morgonrusningen i kopplingen mellan Liljeholmen och Marievik. Främst är de kopplade till korsande flöden då ytorna är underdimensionerade och utformningen är otydlig.

Tidsplan

  • Inriktningsbeslut, juni 2024
  • Genomförandebeslut planerat till våren 2025

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Uppdaterad