Illustration över ett torg med flerbostadshus och människor.
Stationstorget med utblick mot vattnet. Illustration: Brunnberg & Forshed Arkitektkontor.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Alviks strand

Alvik

I Alviks strand planeras en ny stadsdel med cirka 1 300 bostäder, lokaler för verksamheter och service, skola, förskolor, nya gator, parker, torg och en strandpark som knyter an till intilliggande områden längs vattnet. Planområdet omfattar del av fastigheten Alvik 1:18 med flera.

Kontorsområdet vid Alviks strand utvecklas till en attraktiv och sammanhängande stadsdel med förstärkta förbindelser till omgivningen. Det här förslaget till detaljplan är den första etappen i utvecklingen av programmet för Alvik östra.

Planområdet

Området ligger i Alvik och avgränsas av tvärbanan, Alviksberget, Mälaren och av befintlig bebyggelse (Salkhallen, Scandic hotell och Alviks torn) i norr.

1300 bostäder

Antalet bostäder i området är idag relativt litet. Det finns ett behov av att tillföra bostäder och en variation av verksamheter för en aktiv stadsmiljö under större delen av dygnet.

I Alviks strand planeras 1300 bostäder, mestadels bostadsrätter. Bebyggelsen planeras huvudsakligen bli 7–8 våningar höga. Ett något högre hus planeras vid Alviks strands hållplats.

Principerna för bebyggelsen är att anpassa arkitekturen till platsen och dess topografi. Kvarteren ska vara öppet utformade så att ljus släpps in och att utsikt mot vattnet och grönska ska bevaras.

Den planerade bebyggelsen ligger huvudsakligen på privat mark som ägs av Vasakronan och JM.

Service och lokaler

I strategiska lägen där lokaler lämpar sig planeras för publika verksamheter som handel och service i kvarterens bottenvåningar.

Arbetsplatser

Området har ett relativt stort antal arbetsplatser idag. Flera kontorslokaler i främst den södra delen av Alviks strand står tomma och outhyrda.

För att planera om området rivs en del av de befintliga kontorsbyggnaderna. Ett antal kontorsbyggnader bevaras och området får en större variation av funktioner.

Gator och trafik

Inom området planeras trafiklösningar med fokus på gående och cyklister som får bättre framkomlighet genom ett mer välintegrerat gång- och cykelnät.

Området har god tillgång till kollektivtrafik med befintlig tvärbanehållplats i området samt närhet till Alviks station. Invid tvärbanans hållplats Alviks strand skapas ett nytt torg, torget har bedömts kunna bli en central mötesplats i området.

Alviks strand bedöms vara en given hållplats för en framtida pendelbåt. Placering får studeras vidare.

Boendeparkering ska ske i underjordiska parkeringsgarage. Ett lågt parkeringstal bedöms vara lämpligt i området då god tillgänglighet till kollektivtrafik finns.

Trafik och gator till och från området är en viktig fråga att lösa i projektet. Infarten vid Gustavslundsvägen förbi Alviks torg har begränsad framkomlighet. Trafikmängden från området kommer i princip att bli oförändrad då många kontor rivs och ersätts med bostäder. Men trafiken kommer att få ett annat rörelsemönster över dygnet.

Ny grundskola

Inom området finns idag ingen skola eller förskolor. En ny grundskola för elever från förskoleklass till årskurs 6 är planerad vid Alviks strands tvärbanehållplats och Alviksberget. Skolan är avsedd för områdets inflyttande.

Nya förskolor

I förslaget planeras även för tre nya förskolor. En friliggande förskola och två förskolor i kvarterens bottenvåningar planeras.

Mötesplatser, torg och parker

En rad av offentliga mötesplatser planeras i området. Befintliga parker, mötesplatser och gröna promenadstråk utvecklas och rustas upp.

Ett nytt bostadsnära torg vid Alviks strands tvärbanehållplats och flera nya, mindre, offentliga mötesplatser planeras.

Strandparken

Längs med Alviks strand planeras en strandpark och strandpromenad med gröna ytor, bryggor och längs med Alviks strand och Tranebergs strand planeras en strandpromenad med gröna ytor, bryggor och vissa utfyllnader, bland annat en konstgjord ö. Den föreslagna strandparken är tänkt att bli en plats för rekreation och en mötesplats. Utvecklingen stärker stråket utmed Mälarstranden och kopplar samman området med vattnet och intilliggande områden.

Kulturhistorisk värdefull bebyggelse bevaras

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse som Vita villan, Chaufförsbostaden, Laboratoriet, Båghuset, Fabriken samt kontorshus 2 och 3 längst upp i norra delen, bevaras.

Byggaktör

Huvudsakliga byggaktörer är Vasakronan, JM AB och SISAB.

Bilder

Skissad karta uppifrån över delar av området.
Illustrationsplan: Ramboll.
Rundad byggnad i ljust tegel vid vattnet.
Båghuset, del av befintlig bebyggelse ska bevaras. Illustration: Brunnberg och Forshed Arkitektkontor.
Flera flerbostadshus i olika rödbruna nyanser, med stora fönster och balkonger.
Vy från huvudgatan. Illustration: Lindberg Stenberg Arkitekt.
Ett stort flerbostadshus vid en stor gräsmatta.
Orangeriet vid strandparken med uteservering. Illustration: Ramboll.

Bilder

Ett stort vitt hus i vinkel, precis vid tvärbanespåret.
Vy över skolan från tvärbanans perrong vid Alviks strand. Illustration: Niras Arkitekter.
Ett högt flerbostadshus i ljust tegel med liten glimt av vattnet..
Vy från Alviksberget med skiljelinjer mot vattnet. Illustration: Lindberg Stenberg Arkitekter.
Stationstorget, södra delen med utblick över vattnet. Illustration: Ramboll.
Flerbostadshus vid en park och sittplatser vid vattnet.
Strandparken, södra delen. Illustration: Ramboll.

Preliminär tidsplan

  • Start-pm: december 2019.
  • Plansamråd: 1 mars–11 april 2022.
  • Granskning: kvartal 3, 2024.
  • Antagande: kvartal 1, 2025.

Redovisning av plansamråd

Samrådet för planförslaget avslutades den 11 april 2022. Stadsbyggnadskontoret har sammanställt de skriftliga synpunkter som inkommit under samrådet. Redovisning av plansamråd samt nytt ställningstagande inför granskning planeras tas i stadsbyggnadsnämnden vintern 2023/2024.

Frågor och svar

Stockholm växer och staden behöver planera för bostäder, parker, infrastruktur, arbetsplatser med mera. Stadens mål är att bygga 140 000 nya bostäder fram till år 2030. Det innebär att många intressen ska samspela på en alltmer begränsad yta.

Alvik har i Stockholms stads översiktsplan pekats ut som ett viktigt utvecklingsområde, med möjlighet att bygga fler bostäder. Området ligger nära innerstaden och är välförsett med kollektivtrafik.

Bebyggelsen planeras huvudsakligen bli 7–8 våningar höga. Ett något högre hus planeras vid Alviks strands hållplats och stationstorget.

Byggnaderna ska anpassas efter den sluttande topografin och siktlinjer mot vatten och grönska möjliggörs.

Förslaget grundar sig på att en stor del av kontorsbebyggelsen rivs för att ge plats åt stadskvarter med bostäder med mera.

Målsättningen är att kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och delar av skogen vid Alviksberget ska bevaras och en del blir ny skolgård.

Den industrihistoriska bebyggelsen anses ha högst kulturhistoriskt värde och bevaras; Barnängens gamla fabrik, Vita villan, Chaufförsbostaden (bakom Vita villan) och Laboratoriebyggnaden. Från kontorsepoken bevaras Båghuset närmast vattnet och de två kontorshusen som ligger längst upp i norra delen.

Alviks torg ligger utanför planområdet och kommer att studeras vidare tillsammans med tillbyggnad av Salkhallen och stationsområdet i en senare etapp.

En ny grundskola är planerad vid Alviks strand tvärbanehållplats och Stationstorget för att möta behovet av skolplatser i området. Skolan är placerad på stadens mark på den södra delen av Alviksberget.

Trafikmängden bilar från området kommer i princip att bli oförändrad då många kontor rivs och ersätts med bostäder. Men biltrafiken kommer att få ett annat rörelsemönster över dygnet. Gång-, cykel- och kollektivtrafik är prioriterat.

Infarten vid Gustavslundsvägen förbi Alviks torg har begränsad framkomlighet, men bedöms klara trafiken från planområdet.

Förslaget på en ny gata mellan Alviks strand och Traneberg som fanns med i programförslaget har utretts vidare. Resultatet visade att gatukopplingen inte skulle ge någon större trafikavlastning och har utgått.

Parkering kommer huvudsakligen ske i garage, under bebyggelsen. Under befintlig bebyggelse finns bergrum som kan återanvändas. Endast parkering för rörelsehindrade och för angöring kommer att tillåtas på gatorna. Besöksparkering är tillåten på ett antal gator.

Strandparken kommer att utvecklas. En rad av offentliga mötesplatser planeras längs strandparken. I södra delen görs en utfyllnad och längre upp planeras en ny ö. En stor del av strandparken kommer att behålla en naturlig strandlinje. Vissa mindre bryggor kommer att anläggas.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Per Jerling
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 594

Monica Almquist
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 252

Projekt i Alvik

Stadsutveckling Alvik

Uppdaterad