Flygvy över stadsdelsområdet Alvik, fotografi.

Stadsutveckling Alvik

Alvik har i Stockholms stads översiktsplaner pekats ut som ett viktigt utvecklingsområde, med möjlighet att bygga fler bostäder. Det ligger nära innerstaden och är välförsett med kollektivtrafik. Stadsutvecklingsområdet omfattar stadsdelen Alvik, delar av Traneberg, Stora mossen och Ulvsunda.

Flygvy över området med planområden för respektive program markerat med grön linje, fotografi.
Arbetet sker i två program – Alvik östra och Alvik västra. Alvik östra omfattar Alviks strand, Tranebergs strand, delar av Traneberg, Alviks torg och Salkhallen. Alvik västra omfattar Alviks station, depå och spårområde samt delar av omgivande områden och bebyggelse. Alvik östra kommer kunna ha en snabbare tidsplan eftersom projektet kommit längre i denna del.

Stockholm växer och staden behöver planera för bostäder, parker, infrastruktur, arbetsplatser och med mera för runt 200 000 nya stockholmare fram till år 2030. Det innebär att många intressen ska samspela på en alltmer begränsad yta.

Dagens Alvik

Alvik har en varierad stadsbild, ett strategiskt läge i staden och är en betydelsefull reseknutpunkt med potential att utvecklas. Här passerar Drottningholmsvägen, Tvärbanan, Nockebybanan och tunnelbanan i ytläge. De många trafiklösningarna är både till nytta och till nackdel för Alvik, då vägar och spår också utgör barriärer för gångtrafikanter och cyklister.

En utveckling av området kräver ett helhetsgrepp kring de möjligheter och utmaningar som följer. När Stockholm läns landsting (SLL) ska flytta sin buss- och tågdepå från Alvik frigör det tomtmark. Samtidigt ökar efterfrågan på att utveckla i Alvik. Staden vill ta ett större, samlat helhetsgrepp och utreda hela Alvik för att få en uppfattning om vad ombyggnationer av infrastrukturen, till exempel tunnelbanespåret, skulle ge för nya möjligheter.

Framtidens Alvik

Läs gärna visionen för Alvik som finns längre ned på denna sida. Staden utreder vilka möjligheter som finns att bygga bostäder i området, beroende på vilka förändringar i den befintliga infrastrukturen som är tänkbara. Mellan 1500 och 3000 bostäder kan vara möjligt att skapa. Dialog med boende och näringsidkare har ägt rum och pågår kontinuerligt. Olika analyser, undersökningar och bedömning av framtida möjligheter arbetas fram. Därefter kan förslag tas fram som visar på vilket sätt en utveckling skulle kunna ske.

Tanken är att kunna skapa en tätare, mer sammanhållen och mångsidig stadsmiljö med förutsättningar för bredare utbud och service.

Vision Alvik (pdf)

Stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret och trafikkontoret samverkar i detta arbete. Arbetet är en samverkan mellan olika aktörer, till exempel Stockholms stad, SLL, fastighetsägare och byggaktörer samt boende och verksamma i området.

Arbetet i stadsutvecklingsområdet Alvik sker i två program – Alvik östra och Alvik västra. Alvik östra omfattar Alviks strand, Tranebergs strand, delar av Traneberg, Alviks torg och Salkhallen. Alvik västra omfattar Alviks station, depå och spårområde samt delar av omgivande områden och bebyggelse. Alvik Östra kommer kunna ha en snabbare tidsplan eftersom projektet har kommit längre i denna del.

Förslag och programsamråd kommer i ett senare skede. Kommunikation av när samrådstid ska ske bestäms när beslut om programsamråd fattats i stadsbyggnadsnämnd och exploateringsnämnd.

Frågor och svar

Ett program anger utgångspunkter och mål för hur ett visst område ska kunna utvecklas. Programmet identifierar också övergripande vilka konsekvenser det får för miljön, boende, verksamma och för närliggande områden.

Programmet ger en helhetsbild av förutsättningarna för att utveckla området, utgör planeringsunderlag för framtida detaljplaner och fungerar som stöd vid förfrågningar om markanvisningar.

Efter ett programarbete fortsätter planeringen inom området med detaljplaner. När sedan detaljplaneförslag är klart så följer detaljplanesamråd, där man är välkommen att lämna synpunkter.

Stockholm växer och Alvik har en viktig roll i denna utveckling med sitt strategiska läge med tillgång till mycket god kollektivtrafik och en koncentration av kontor och service. Det finns en stor efterfrågan på att utveckla fastigheter i Alvik samtidigt som det pågår planer och byggnation med en komplettering av bostäder och centrumfunktioner. Samtidigt som efterfrågan på att utveckla i Alvik ökar, kommer Alvik få en ökad betydelse som trafikknutpunkt för kollektivtrafiken med tvärbanans förlängning mot Kista. Detta innebär även att stora delar av fastigheten Akka 4 (SLLs depåverksamhet) kommer att flytta från Alvik, vilket frigör stora ytor. Även en omfattande renovering av tunnelbanans Hässelbygren är aktuell, vilket möjliggör en helhetsöversyn av trafikstrukturen i området.

Syftet är att utveckla Alvik till en mer sammanhållen, attraktiv och spännande stadsdel med nya bostäder, service, verksamheter och en välfungerande trafikstruktur.

2019

Programsamråd för Alvik Östra hölls under första hälften av 2019.

2017–2018

Arbetet i stadsutvecklingsområdet Alvik fortsatte i två program - Alvik östra och Alvik västra. Alvik östra kommer kunna ha en snabbare tidplan eftersom projektet har kommit längre i denna del.

Ett team bestående av stadsplanerare, trafikplanerare, arkitekter och landskapsarkitekter har jobbat vidare med att utveckla ny övergripande stadsbyggnadsstruktur för Alvik. Utredningar och utvärdering av strukturen för Alvik östra har fördjupats samt utredningar för infrastrukturen i Alvik västra har fortsatt under 2018.

Resultatet från genomförda möten med olika grupper hanteras i det fortsatta arbetet. Projektet arbetar vidare med hur Alvik kan utvecklas, med hänsyn till de många olika önskemål som finns (enskilda och allmänna intressen samt övriga förutsättningar) för att skapa en bra helhetslösning för framtida Alvik.

2016

Ett team bestående av stadsplanerare, trafikplanerare, arkitekter och landskapsarkitekter har jobbat vidare med att utveckla en ny övergripande stadsbyggnadsstruktur för Alvik. Under hösten utvärderades förslagen för infrastruktur.

2015

Två team bestående av experter på stadsplanering, landskap och trafik jobbade vidare med att utveckla en ny övergripande stadsbyggnadsstruktur för Alvik.

Fortsatta möten med olika grupper, till exempel föreningar, ägde rum för att berätta om till exempelvision, syfte, och svara på frågor. Under mars inbjöds till ny form av tidig dialog med boende i området i form av mindre arbetsmöten.

Fortsatta undersökningar skedde under året.

2014

Stadsbyggnadskontoret arbetade under våren med att samla in kunskapsunderlag och information inför framtagandet av ett stadsbyggnadsprogram för Alvik. Tidig dialog hölls i form av en enkätundersökning som skickades ut till boende och andra berörda inom området för att få en helhetsbild av hur området upplevs idag.

Under hösten startades ett parallellt uppdrag med två team bestående av experter på stadsplanering, landskap och trafik med syfte att ta fram en ny övergripande stadsbyggnadsstruktur för området.

I oktober ägde en workshop rum för arbetet där flera personer från bland annat olika förvaltningar inom Stockholms stad, Stockholms läns landsting, Trafikverket och ett antal fastighetsägare deltog. Möten med olika grupper, till exempel stadsdelsnämnden och föreningar, ägde rum för att berätta om vision, syfte och svara på frågor.

Stadens vision är att Alvik ska utvecklas till en stadsdel med en större blandning av olika funktioner såsom bostäder, service och arbetsplatser där behovet av skola och förskola täcks in.

Översiktsplanen för Stockholm antogs av kommunfullmäktige i februari 2018 och vann laga kraft den 23 mars 2018. Alvik har en viktig roll som en del av översiktsplanens utbyggnadsstrategi att använda den centrala stadens attraktionskraft för att skapa täta stadsdelar.

Inom programmet för Alvik Östra och Alvik Västra jobbar vi i enlighet med översiktsplanens ambition.

I översiktsplanen står det bland annat följande:
Alvik utgör en viktig knutpunkt för kommunikationer i Bromma och västerort med tunnelbana, tvärbanan och Nockebybanan samt flera busslinjer.

Alvik är ett större utvecklingsområde i strategiskt läge nära innerstaden. Här finns stor utvecklingspotential för bebyggelse i en tätare, mer sammanhållen och mångsidig stadsmiljö med en blandning av verksamheter, bostäder, skola och service.

Alviks Torg tillsammans med Gustavslundsvägen kan utvecklas till en regionalt betydelsefull nod i kombination med stråk för handel, service och kultur.

Drottningholmsvägen kan på sikt utvecklas till ett urbant stråk där särskilt god framkomlighet för kapacitetsstark kollektivtrafik ska beaktas. Utvecklingen i området och längs med Drottningholmsvägen ska bidra till att koppla samman Alvik med omgivande stadsdelar.

En grön stadsdel med plats för rekreation bör skapas genom att utveckla nya och befintliga parker.

Strandpromenaden har stor potential att utvecklas och förstärkas för att skapa ett sammanhängande stråk från västerort via Ålsten och Minneberg, vidare mot Ulvsunda och Ulvsunda industriområde.

  1. Insamling kunskapsunderlag/tidig dialog genom enkätundersökning
  2. Framtagande av övergripande planstruktur
  3. Sammanställning programhandling
  4. Programsamråd
  5. Revidering av programhandling
  6. Godkännande av program
  7. Planeringsarbetet fortsätter sedan i detaljplaner vilka kommer ha detaljplanesamråd, där man är välkommen att lämna synpunkter.

Staden bjöd in till tidig dialog i form av en enkätundersökning under 2014 där boende och berörda var välkomna att bidra med sin kunskap och synpunkter om området.

Flertal möten med olika föreningar och boende i området har ägt rum där många olika önskemål har kommit fram. Projektet arbetar vidare med hur Alvik kan utvecklas, med hänsyn till de många olika önskemål som finns (enskilda och allmänna intressen samt övriga förutsättningar) för att skapa en bra helhetslösning för framtida Alvik.

Förslag till stadsbyggnadsprogram för Alvik tas fram och kommer samrådas enligt Plan- och bygglagen, PBL, och även här ges möjlighet för allmänheten att bidra med synpunkter.

Kontakta projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Alexandra Källén
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 594

Erika Montelius
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 265 66 

Projekt inom stadsutveckling Alvik

Stadsutvecklingen i Alvik östra

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad