• Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

400 bostäder, kontor och verksamheter i Alvik

Alvik

Fastigheten Akka 4 är idag ett slutet verksamhetsområde som staden föreslår ska omvandlas till en mer levande stadsmiljö - med bostäder, kontor och olika verksamheter.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för cirka 400 bostäder, kontor och verksamheter tillsammans med en integrerad depå för Nockebybanan med spårområde, park, gata och förskola inom området.

Området ligger längs Drottningholmsvägen mellan Ulvsundaplan och Alviksplan i Alvik i stadsdelen Bromma. Området är cirka 30 000 kvadratmeter. Exakt omfattning och avgränsning av planområdet kommer att studeras framöver.

Fastigheten Akka 4 ägs av Stockholms stad. Trafiknämnden inom Region Stockholm (SL) har en tillfällig nyttjanderätt till fastigheten.

Begränsningar på grund av Riksintresse

De riksintressen som berörs är Bromma flygplats som innebär begränsningar för hur högt staden får bygga samt Drottningholmsvägen (länsväg 275), som båda utgör riksintresse för kommunikationer.

Preliminär tidsplan

  • Start-PM augusti 2022
  • Samråd mars 2024
  • Granskning mars 2025
  • Antagande stadsbyggnadsnämnden juli 2025.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fastigheten Akka 4

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Per Jerling
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 594

Monica Almquist
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 252

Elisabeth Lindvall
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 580

Projekt i Alvik

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad