Gata med övergångsställe och trafikljus. Illustrerade personer som går på trottoar, cyklar och korsar övergångsställe  Illustration.
Illustration över de föreslagna cykelbanorna på Drottningholmsvägen förbi Alvik.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Säkrare cykling förbi Alvik

Alvik

Hässelbystråket har under flera år byggts om och förbättras för gående och cyklister. Nu har turen kommit till Drottningholmsvägen förbi Alvik, där staden ska förbättra trafiksäkerheten och öka framkomligheten.

Drottningholmsvägen förbi Alvik är utpekad som pendlingsstråk i Stockholms cykelplan, och är den viktigaste passagen för den ökande cykeltrafiken från Bromma och övriga västerort in mot innerstaden. Platsen är trång och har brister i trafiksäkerhet.

Högre standard på cykelbanor

Därför breddas sträckan mellan Ulvsundaplan i väster och förbi Alviksplan, fram till Tranebergsbron, i öster och befintliga cykel- och gångbanor ges en högre standard. Passagerna byggs om för att prioritera fotgängare och cyklister samtidigt som cykelbanan skiljs från gångtrafiken på delar av sträckan. Bland annat byggs en ny cykelbana genom Alviksplan för att skapa en rakare cykelväg utan onödiga kurvor. Den delvis skymda och trånga kurvan vid måleributiken försvinner därmed till stor del för cykeltrafiken.

Biltrafiken på Drottningholmsvägen bedöms inte begränsas av de förändringar som görs. För trafik ut från Gustavslundsvägen och Alviksvägen försvinner ett av fem körfält vilket kan ha viss påverkan. Längs med Drottningholmsvägens lokalkörbana, i väster av området som ska byggas om, försvinner en del parkeringsplatser, men bedömningen är att det ändå finns gott om parkering i området.

Eftersom det är Trafikverket, och inte Stockholms stad, som är ansvarig för delar av området finns vissa begränsningar i hur området kan utformas. Även den lösning som nu ska byggas innebär att staden behöver använda delar av mark som är Trafikverkets.

En del av Hässelbystråket

Arbetet förbi Alvik är en viktig del i det så kallade Hässelbystråket som löper genom hela Västerort. Framkomligheten för fotgängare och cyklister har förbättras på sträckan genom flera olika projekt de senaste åren.

Tidsplan

  • Genomförandebeslut, oktober 2020.
  • Arbetet beräknas påbörjas våren 2024.
  • Planerat klart under 2025.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Projekt i Alvik

Uppdaterad