Stationstorget med utblick mot vattnet. Illustration: Brunnberg & Forshed Arkitektkontor.
Stationstorget med utblick mot vattnet. Illustration: Brunnberg & Forshed Arkitektkontor.
Projekt Planerat

Alviks strand

Alvik

I Alviks strand planeras en ny stadsdel med cirka 1300 bostäder, lokaler för verksamheter och service, skola, förskolor nya gator, parker, torg och en strandpark som knyter an till intilliggande områden längs vattnet. Planområdet omfattar del av fastigheten Alvik 1:18 med flera.

Projektfakta

Kontorsområdet vid Alviks strand utvecklas till en attraktiv och sammanhängande stadsdel med förstärkta förbindelser till omgivningen.

Det här förslaget till detaljplan är den första etappen i utvecklingen av programmet för Alvik östra.

Planområdet

Området ligger i Alvik och avgränsas av tvärbanan, Alviksberget, Mälaren och av befintlig bebyggelse (Salkhallen, Scandic hotell och Alviks torn) i norr.

1300 bostäder

Antalet bostäder i området är idag relativt litet. Det finns ett behov av att tillföra bostäder och en variation av verksamheter för en aktiv stadsmiljö under större delen av dygnet.

I Alviks strand planeras 1300 bostäder, mestadels bostadsrätter. Bebyggelsen planeras huvudsakligen bli 7-8 våningar höga. Ett något högre hus planeras vid Alviks strands hållplats.

Principerna för bebyggelsen är att anpassa arkitekturen till platsen och dess topografi. Kvarteren ska vara öppet utformade så att ljus släpps in och att utsikt mot vattnet och grönska ska bevaras.

Den planerade bebyggelsen ligger huvudsakligen på privat mark som ägs av Vasakronan och JM.

Service och lokaler

I strategiska lägen där lokaler lämpar sig planeras för publika verksamheter som handel och service i kvarterens bottenvåningar.

Arbetsplatser

Området har ett relativt stort antal arbetsplatser idag. Flera kontorslokaler i främst den södra delen av Alviks strand står tomma och outhyrda.

För att planera om området rivs en del av de befintliga kontorsbyggnaderna. Ett antal kontorsbyggnader bevaras och området får en större variation av funktioner.

Gator och trafik

Inom området planeras trafiklösningar med fokus på gående och cyklister som får bättre framkomlighet genom ett mer välintegrerat gång- och cykelnät.

Området har god tillgång till kollektivtrafik med befintlig tvärbanehållplats i området samt närhet till Alviks station. Invid tvärbanans hållplats Alviks strand skapas ett nytt torg, torget har bedömts kunna bli en central mötesplats i området.

Alviks strand bedöms vara en given hållplats för en framtida pendelbåt. Placering får studeras vidare.

Boendeparkering ska ske i underjordiska parkeringsgarage. Ett lågt parkeringstal bedöms vara lämpligt i området då god tillgänglighet till kollektivtrafik finns.

Trafik och gator till och från området är en viktig fråga att lösa i projektet. Infarten vid Gustavslundsvägen förbi Alviks torg har begränsad framkomlighet. Trafikmängden från området kommer i princip att bli oförändrad då många kontor rivs och ersätts med bostäder. Men trafiken kommer att få ett annat rörelsemönster över dygnet.

Ny grundskola

Inom området finns idag ingen skola eller förskolor. En ny grundskola för elever från förskoleklass till årskurs 6 är planerad vid Alviks strands tvärbanehållplats och Alviksberget. Skolan är avsedd för områdets inflyttande.

Nya förskolor

I förslaget planeras även för tre nya förskolor. En friliggande förskola och två förskolor i kvarterens bottenvåningar planeras.

Mötesplatser, torg och parker

En rad av offentliga mötesplatser planeras i området. Befintliga parker, mötesplatser och gröna promenadstråk utvecklas och rustas upp.

Ett nytt bostadsnära torg vid Alviks strands tvärbanehållplats och flera nya, mindre, offentliga mötesplatser planeras.

Strandparken

Längs med Alviks strand planeras en strandpark och strandpromenad med gröna ytor, bryggor och längs med Alviks strand och Tranebergs strand planeras en strandpromenad med gröna ytor, bryggor och vissa utfyllnader, bland annat en konstgjord ö. Den föreslagna strandparken är tänkt att bli en plats för rekreation och en mötesplats. Utvecklingen stärker stråket utmed Mälarstranden och kopplar samman området med vattnet och intilliggande områden.

Kulturhistorisk värdefull bebyggelse bevaras

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse som Vita villan, Chaufförsbostaden, Laboratoriet, Båghuset, Fabriken samt kontorshus 2 och 3 längst upp i norra delen, bevaras.

Preliminär tidplan

  • Start-PM december 2019
  • Plansamråd ägde rum 1 mars – 11 april 2022.
  • Granskning kvartal 3, 2024
  • Antagande kvartal 1, 2025

    Redovisning av plansamråd

    Samrådet för planförslaget avslutades den 11 april 2022. Stadsbyggnadskontoret har sammanställt de skriftliga synpunkter som inkommit under samrådet. Redovisning av plansamråd samt nytt ställningstagande inför granskning planeras tas i stadsbyggnadsnämnden vintern 2023/2024.

Bilder

Vattenfronten på den södra delen av Alviks strand. Illustration: Brunnberg & Forshed Arkitektkontor.
Vattenfronten på den södra delen av Alviks strand. Illustration: Brunnberg & Forshed Arkitektkontor.
Illustrationsplan: Ramboll.
Illustrationsplan: Ramboll.
Båghuset
Båghuset, del av befintlig bebyggelse som ska bevaras. Illustration: Brunnberg och Forshed Arkitektkontor.
Vy från huvudgatan. Illustration: Lindberg Stenberg Arkitekter.
Vy från huvudgatan. Illustration: Lindberg Stenberg Arkitekter.
Stationstorget med utblick mot vattnet. Illustration: Brunnberg & Forshed Arkitektkontor.
Stationstorget med utblick mot vattnet. Illustration: Brunnberg & Forshed Arkitektkontor.
Orangeriet vid strandparken med uteservering. Illustration: Ramboll.
Orangeriet vid strandparken med uteservering. Illustration: Ramboll.
Vy över skolan från tvärbanans perrong vid Alviks strand. Illustration: Niras Arkitekter.
Vy över skolan från tvärbanans perrong vid Alviks strand. Illustration: Niras Arkitekter.
Vy från Alviksberget med siktlinjer mot vattnet. Illustration: Lindberg Stenberg Arkitekter.
Vy från Alviksberget med siktlinjer mot vattnet. Illustration: Lindberg Stenberg Arkitekter.
Stationstorget, södra delen med utblick över vattnet. Illustration: Ramboll.
Stationstorget, södra delen med utblick över vattnet. Illustration: Ramboll.
Strandparken, södra delen. Illustration: Ramboll.
Strandparken, södra delen. Illustration: Ramboll.
Vy över strandgatan. Illustration: Lindberg Stenberg Arkitekter.
Vy över strandgatan. Illustration: Lindberg Stenberg Arkitekter.
Ön och den grunda kanalen, vy mot söder. Illustration: Ramboll.
Ön och den grunda kanalen, vy mot söder. Illustration: Ramboll.

Se förslaget i 3D-miljö

Se detaljplaneförslaget för Alviks strand i 3D-miljö. Du navigerar dig runt i 3D-miljön med hjälp av din muspekare.

Se planförslaget i 3D.

Frågor och svar

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Per Jerling

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Matilda Lewis

Projektledare, exploateringskontoret

Projekt i närheten

Läs mer om programmet för hela Alvik östra

Uppdaterad