Visionsbild för ett kvarter i Alviks strand.
Projekt Pågående

Alviks strand

Alvik, Traneberg

I Alviks strand planeras en ny stadsdel. I det här förslaget till detaljplan, Alvik östra etapp 1, planeras cirka 1300 bostäder, lokaler för verksamheter och service, skola, förskolor, idrottshall, gator, parker, torg och strandpromenad.

Bilder

Illustrerad situationsplan över planerad bebyggelse i Alviks strand, Alvik östra etapp 1. Klicka på bilden för att se den större (PDF). Bild: Sweco.
Illustrerad situationsplan över planerad bebyggelse i Alviks strand, Alvik östra etapp 1. Klicka på bilden för att se den större (PDF). Bild: Sweco.
Visionsbild där ett före detta laboratorium i en tegelbyggnad byggts ut till en förskola. Mittemot ett vitt hus med Kiosk. Träd och gata med gatusten emellan. Människor som rör sig på gatan.
Visionsbild från programhandlingen för Alvik Östra. Södra Alviksterrassen med Gustavslundsvägen och en ny förskola i den tillbyggda laboratoriebyggnaden. Bild: Sweco.
Visionsbild över Stationstorget med vy ut över vattnet och olika  byggnader. Torget har gatusten och butiker och caféer. Människor rör sig över torget. En vit byggnad med livs i bottenvåningen, sedan trappan ner mot ALvik strand. På andra sidan trappan en välvd byggnad i trä med stora fönster i bottenvåning med restaurang.
Visionsbild från programhandlingen för Alvik Östra. Stationstorget invid tvärbanans station Alviks strand med siktlinjer mot Mälaren. Mot torget vänder sig även skolans entré, bibliotek, lokaler för butiker och idrottshall. Bild: Sweco.
Visionsbild av strandparken från norr. Människor promenerar läng vattnet på träbryggor. Det är grönt och lummigt.
Visionsbild från programhandlingen för Alvik Östra. Strandparken från norr. Ett pärlband av offentliga mötesplatser längs strandzonen. En ö i form av en park med flera mindre gångbroar föreslås. Bild: Sweco.

Projektfakta

Kontorsområdet vid Alviks strand utvecklas till en attraktiv och sammanhängande stadsdel med förstärkta förbindelser till omgivningen.

Det här förslaget till detaljplan är den första etappen i utvecklingen av programmet för Alvik östra.

Planområdet

Området ligger i Alvik och Traneberg och avgränsas preliminärt av tvärbanan i väst och Drottningholmsvägen i norr och omfattar Alviks strand, Alviksberget, Tranebergs strand, området söder om Drottningholmsvägen samt vattenområde.

Planområdets omfattning och avgränsning kan komma att justeras i det fortsatta arbetet.

1300 bostäder

Antalet bostäder i området är idag relativt litet. Det finns ett behov av att tillföra bostäder och en variation av verksamheter för en aktiv stadsmiljö under större delen av dygnet.

I Alviks strand planeras 1300 bostäder, mestadels bostadsrätter. Bebyggelsen planeras huvudsakligen bli 6–7 våningar höga. Ett något högre hus planeras vid Alviks strands station.

Principerna för bebyggelsen är att anpassa arkitekturen till platsen och dess topografi. Kvarteren ska vara öppet utformade så att ljus släpps in och att utsikt mot vattnet och grönska ska bevaras.

De flesta planerade bostäder ligger på privat mark och ägs av Vasakronan och JM.

Service och lokaler

I strategiska lägen där lokaler lämpar sig planeras för publika verksamheter som handel och service i bostadshusens bottenvåningar.

Bostadshus i lugnare lägen får verksamheter så som förskolor, gemensamhetslokaler eller kontor i bottenvåningarna.

Arbetsplatser

Området har ett relativt stort antal arbetsplatser idag. Flera kontorslokaler i främst den södra delen av Alviks strand står tomma och outhyrda.

För att planera om området rivs en del av befintliga kontorsbyggnader. Balansen mellan bostäder och arbetsplatser ska studeras vidare.

Gator och trafik

Inom området planeras trafiklösningar med fokus på gående och cyklister som får bättre framkomlighet genom ett mer välintegrerat gång- och cykelnät.

Området har god tillgång till kollektivtrafik i området med befintlig tvärbane- samt tunnelbanestation i området. Invid tvärbanans station Alviks strand skapas ett nytt torg, torget har bedömts kunna bli en lokal mötesplats i området. Med en hållplats för pendelbåt året runt vid Tranebergs strand ökar tillgängligheten ytterligare och fler färdsätt erbjuds.

Boendeparkering ska ske i underjordiska parkeringsgarage. Ett lågt parkeringstal bedöms i programmet vara lämpligt i området då god tillgängligheten till kollektivtrafik finns.

Ny infart till och från området

Trafik och gator till och från området är en viktig fråga att lösa i projektet. Infarten vid Gustavslundsvägen förbi Alviks torg har begränsad framkomlighet. Behov och möjlig ny gata/infart mellan Alvik och Traneberg som fanns med i programförslaget ska fortsätta utredas i planarbetet.

Ny grundskola

Inom området finns idag ingen skola eller förskolor. En ny grundskola är planerad vid Alviks strand tvärbanestation och Alviksberget. Skolan är avsedd för områdets inflyttande.

Idrottshall

Det kultur- och idrottsutbud som finns idag förstärks med en ny fullstor idrottshall. Idrottshallen är tänkt att ligga under ett bostadskvarter nära skolan vid Alviks strand, i ett befintligt underjordiskt utrymme.

Hallen skulle kunna nyttjas både av skolverksamhet och av annan idrottsverksamhet.

Nya förskolor

I planen planeras även för nya förskolor. Både friliggande förskolor och förskolor i kvarterens bottenvåningar planeras.

Mötesplatser, torg och parker

En rad av offentliga mötesplatser planeras längs Alviks stränder. Befintliga parker, mötesplatser och gröna promenadstråk utvecklas och rustas upp.

Ett nytt bostadsnära torg vid Alviks strands tvärbanestation och flera nya, mindre, offentliga mötesplatser planeras.

Strandpromenad

Längs med Alviks strand och Tranebergs strand planeras en strandpromenad med gröna ytor, bryggor och vissa utfyllnader, bland annat en konstgjord ö. Den föreslagna strandparken är tänkt att bli en plats för rekreation och en mötesplats. Utvecklingen stärker stråket utmed Mälarstranden och kopplar samman området med vattnet och intilliggande områden.

Påverkan på vattenmiljöerna behöver studeras vidare i fortsatt planarbete och utformning av strandparken.

Småbåtshamnen

Den småbåtshamn som finns idag söder om Tranebergs strand kommer flyttas inom området för att inte komma i konflikt med pendelbåt. Exakt var ska utredas vidare.

Preliminär tidplan

  • Start-PM december 2019
  • Plansamråd hösten 2021
  • Granskning hösten 2022
  • Antagande 2023.

Frågor och svar

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Per Jerling

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Matilda Lewis

Projektledare, exploateringskontoret

Läs mer om programmet för hela Alvik östra

Uppdaterad