• Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Nya cykelbanor på Spångavägen

Eneby

Stockholms stad har förbättrat framkomligheten och trafiksäkerheten för cyklister och gående på Spångavägen genom att göra enkelriktade cykelbanor på båda sidor om vägen. Samtidigt har nya träd längs sträckan fått bättre förutsättningar att växa med växtbäddar av biokol.

Spångavägen är ett utpekat cykelpendlingsstråk i Stockholm och ett regionalt stråk för cykling i Stockholms län. I enlighet med stadens cykelplan har Stockholms stad förbättrat cykelstråket. Genom att skapa sammanhängande enkelriktade cykelbanor längs Spångavägen ger vi bättre möjligheter för nuvarande och framtida cyklister.

Det här har vi gjort för gående och cyklister mellan Enebyvägen och Enevägen:

 • På sydvästra sidan av Spångavägen har vi breddat cykel- och gångbanan mellan Enebyvägen och Enevägen, så att det blir enkelriktade cykelbanor på båda sidor. Gångbanorna separeras tydligt från cykelbanorna genom en målad linje.
 • Kantstenen har bytts ut på större delen av sträckan längs sydvästra sidan. Den nya kantstenen har lagts i befintligt läge, vilket innebär att fordonstrafiken har samma framkomlighet som innan.
 • På sydvästra sidan har vi satt upp ny gatubelysning.
 • På sydvästra sidan har vi tillgänglighetsanpassat busshållplatserna.
 • Övergångställen har anpassats för att öka tillgängligheten.
 • Vid cirkulationsplatsen Spångavägen-Styresman Sanders väg har vi förbättrat cirkulationsplatsen och gjort övergångsstället säkrare, bland annat genom att förbättra sikten.
 • Befintliga trafiksignaler har förbättrats längs sträckan.

Nya träd med bättre förutsättningar att växa

Många träd längs med bullerplanket var i dåligt skick. Därför har vi bytt ut 25 träd och planterat nya på utspridda platser mellan Enebyvägen och Enevägen. De nya träden har fått växtbäddar med stenkross och biokol, vilket ger trädens rötter mer utrymme och möjlighet att växa. De nya växtbäddarna tar också hand om mycket dagvatten och avlastar dagvattensystemet.

Tidsplan

 • Byggstart var i augusti 2018.
 • Bygget var klart i september 2019.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Projekt i Eneby

Uppdaterad