Nybyggd förskola på Ekholmsvägen 133 i Skärholmen. Direkt söder om fastigheten ligger Perennparken. Illustration: HMXW Arkitekter
Projekt Genomfört

Förskola på Ekholmsvägen

Den tidigare förskolan på Ekholmsvägen 133 revs på grund av allvarliga brandskador. Eftersom behovet av förskoleplatser blev akut bröts området ut ur detaljplaneförslaget för Vårbergsvägen och hanteras separat. En ny förskola i två våningar och en lämplig förskolegård byggs på platsen.

Projektfakta

Ny förskola på Ekholmsvägen

En ny förskola med åtta avdelningar och en lämplig förskolegård ska byggas vid Ekholmsvägen. Så många värdefulla träd som möjligt ska bevaras och dagvattnet ska också fördröjas. För att bevara de grönytor som finns på tomten och möjliggöra så stor friyta per barn föreslås en tvåvåningsbyggnad. Ett grönt stråk med större träd sträcker sig genom området och kopplar Perennparken och Västerholmen till Sätraskogens naturreservat i norr.

Tidplan

  • Samråd 5 september – 17 oktober 2017
  • Granskning 28 augusti – 25 september 2019
  • Antagande fjärde kvartalet 2019 eller första kvartalet 2020
  • Laga kraft 2019-12-19. Länsstyrelsen beteckning: 404-552-2019.
  • Byggstart augusti 2021
  • Inflyttning i slutet av januari 2023

Byggaktörer

Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB.
Sisabs webbplats för projektet

Kontakt

Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB)

Frågor om genomförandet av bygget av skolan och förskolan.

Uppdaterad