dcsimg
Nybyggd förskola på Ekholmsvägen 133 i Skärholmen. Direkt söder om fastigheten ligger Perennparken. Illustration: HMXW Arkitekter
Projekt Planerat

Förskola på Ekholmsvägen

Den tidigare förskolan på Ekholmsvägen 133 (Klubbholmen 2) revs på grund av allvarliga brandskador. Eftersom behovet av förskoleplatser blev akut bröts området ut ur detaljplaneförslaget för Vårbergsvägen och hanteras separat. Förslaget möjliggör en ny förskola i två våningar och en lämplig förskolegård.

Projektfakta

Nybyggd förskola på Ekholmsvägen

Syftet är att möjliggöra för en ny förskola med åtta avdelningar och en lämplig förskolegård. Så många värdefulla träd som möjligt ska bevaras och dagvattnet ska också fördröjas. För att bevara de grönytor som finns på tomten och möjliggöra så stor friyta per barn föreslås en tvåvåningsbyggnad. Ett grönt stråk med större träd sträcker sig genom området och kopplar Perennparken och Västerholmen till Sätraskogens naturreservat i norr.

Tidigare förskola brann ner

En tillbyggnad av befintlig förskola prövades i samrådsförslaget för Vårbergsvägen. Efter samrådet revs förskolan på grund av allvarliga brandskador. Behovet av förskoleplatser i området blev akut. Inför granskning bröts därför området för ny förskola ut ur pågående detaljplanearbete med Vårbergsvägen som helhet för att handläggas separat. 

Tidplan

Samråd: 5 september – 17 oktober 2017
Granskning: 28 augusti – 25 september 2019
Antagande: fjärde kvartalet 2019 eller första kvartalet 2020

Byggaktörer

Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Tara Nezhadi

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Elin Dellström Gidmark

Projektledare, exploateringskontoret

Lena Remaeus

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Uppdaterad