Vy från övre Ekholmsvägen med de nya punkthusen som ramas in av grönska, illustration
Perspektiv, vy från övre Ekholmsvägen, Naturmark bevaras söder om hus 3. Bild: ÅWL Arkitekter
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

100 hyresrätter vid Ekholmsvägen

Skärholmen

Flerbostadshus nära kollektivtrafik och naturområden längs Ekholmsvägen. Förslaget innehåller tre punkthus i 8–9 våningar med 100 hyresrätter varav tio LSS/serviceboenden. Planen bedöms bidra positivt till en socialt hållbar stadsmiljö, genom bostäder i olika storlekar samt många entréer mot gatan.

Syftet med detaljplaneförslaget är att pröva ny bostadsbebyggelse i form av flerbostadshus. Projektet bidrar med cirka 100 bostäder varav tio LSS/servicebostäder i ett kollektivtrafiknära läge norr om Skärholmen centrum. Bebyggelsens utformning ska bidra till ett mer kvalitativt och tryggt stadsrum.

Området ligger 450 meter från Skärholmen centrum och omfattar del av fastigheten Skärholmen 2:1, vid kvarteret Harholmen längs Ekholmsvägen.

Nya byggnader behöver förhålla sig till den kringliggande bebyggelsens skala, utformning och placering. Naturvärden utreds och ska tas hänsyn till och samtidigt finns utmaningar kopplade till platsens kuperade terräng och gatornas lutning.

Bilder

Flygvy över området med de nya punkthusen markerade med pilar, foto.
Flygvy Ekholmsvägen som markerar den nya bebyggelsen. Bild: ÅWL Arkitekter
Illustrationsplan över området och de nya husens placering, illustration.
Illustrationsplan bebyggelse Ekholmsvägen. Bild: ÅWL Arkitekter
Illustrationsplan nedre Ekholmsvägen med de tre husen och gårdarna, illustration.
Illustrationsplan gårdar Ekholmsvägen. Bild: ÅWL Arkitekter

100 hyresrätter

Förslaget innehåller tre punkthus i 8-9 våningar. Ny bebyggelse ska utformas som en del av den krans av punkthus i suterräng som är uppförd på 1990–2000-talet runt Ekholmshöjden. De nya byggnaderna ska anpassas efter topografin och inordna sig med omkringliggande byggnadshöjder, fasadmaterial och färgskala med ljusa kulörer.

Bostadsgårdar

Mellan de tre husen på Ekholmsvägen skapas två lummiga bostadsgårdar på garagebjälklag. I förhållande till de lägre delarna vid Ekholmsvägen blir gårdarna upphöjda, vilket skapar fina utblickar över omgivningarna. De nya bostadsgårdarna utformas med lekytor för barn, socialt umgänge, odlingsbäddar och en sammanhängande gräsyta för fri lek eller vistelse.

Grönska

Planområdet består av sparad naturmark med vildvuxen grönska som omger bebyggelsen. Ett flertal träd inom planområdet behöver tas bort för att ge plats till ny bebyggelse. Delar av naturmarken bevaras och förgårdsmarken ska utformas med mycket växtlighet för att bevara en viss vildvuxen karaktär som präglar området. Garagefasader förses med klätterväxter för att tillföra mer grönska i stadsbilden och för att skapa en prägel av natur mellan husen.

Trafik

Två nya infarter tillkommer från garagen mot nedre Ekholmsvägen. Befintlig parkering på norra sidan av nedre Ekholmsvägen flyttas till den södra sidan av nedre Ekholmsvägen. I förslaget tas sju allmänna parkeringsplatser på gatumark bort. Parkeringsplatser föreslås i underjordiskt garage.

Bilder

Vy över de tre nya husen på Ekholmsvägen, illustration.
Elevation övre Ekholmsvägen. Bild: ÅWL Arkitekter
Vy över de tre nya punkthusen på Ekholmsvägen, illustration.
Elevation nedre Ekholmsvägen. Bild: ÅWL Arkitekter
Vy från övre Ekholmsvägen med de nya punkthusen som ramas in av grönska, illustration
Perspektiv, vy från övre Ekholmsvägen, Naturmark bevaras söder om hus 3. Bild: ÅWL Arkitekter
Väg som leder fram till de nya punkthusen, omgivna av grönska, illustration
Perspektiv, vy från nedre Ekholmsvägen. Huvudfasader mot gatan. Bild: ÅWL Arkitekter

Tidsplan

  • Start-PM 21 oktober 2021
  • Samråd 25 oktober till 6 december 2022
  • Granskning pågår 13 september-10 oktober 2023
  • Antagande december 2023

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Byggaktör

Järntorget

Kontakta projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Tara Nezhadi
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 251

Cristina Engwall
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 677

Projekt i Skärholmen

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad