Två bilar som kör i stadsmiljö.
Projekt Planerat

Framkomlighetsåtgärder för stombusslinjer 176 och 177

Stombusslinjerna binder samman Stockholms kollektivtrafik. Tillsammans med Trafikverket, Trafikförvaltningen (SL), bussentreprenören Arriva och grannkommunerna Ekerö, Danderyd och Solna stad genomför Stockholms stad ett antal åtgärder för att förbättra framkomligheten för stombusslinje 176 och 177.

Projektfakta

Nya körfält och omgjorda hållplatser ska förbättra framkomligheten

Planeringen av framkomlighetsåtgärder för stombusslinjerna 176 och 177 genomförs av Stockholms stad tillsammans med Trafikförvaltningen (SL) inom Region Stockholm, Trafikverket och bussentreprenören Arriva. Även Grannkommunerna Ekerö, Solna och Danderyd medverkar i projektet och planerar åtgärder för att ge bussarna ökad framkomlighet längs hela linjesträckningen.

Planerade åtgärder i sammanfattning

De planerade åtgärderna innebär att nya busskörfält anläggs längs Huvudstabron, Huvudstaleden, Norrbyvägen och Kvarnsbacksvägen, priofunktioner vid tio signalkorsningar ses över för eventuell justering och sex busshållplatser byggs om. Vid Brommaplan byggs passager för gångtrafikanter och cyklister vid Spångavägens och Kvarnbacksvägens anslutningar för att förbättra trafiksäkerheten. 

Förändringar i gaturummet

  1. På Huvudstaleden, på sträckan mellan Huvudstabron och Bryggerivägen tar vi ett körfält i anspråk för att anlägga ett busskörfält.
  2. På Norrbyvägen, sträckan mellan Bryggerivägen och Björkbacksvägen, tar vi ett körfält i anspråk för att anlägga ett busskörfält.
  3. På Kvarnbacksvägen, sträckan mellan Hemslöjdsvägen och hållplats Riksbyvägen, anläggs ett busskörfält.
  4. Vid Brommaplan breddas sista biten av Kvarnbacksvägen fram till cirkulationsplatsen för att inrymma två körfält. Trafiksäkerhetsåtgärder vid gång- och cykelpassager kommer vidtagas och justering av anslutande gång- och cyelbanor göras.
  5. Hållplats Voltavägen förlängs för att ge utrymme för två ledbussar och gång- och cykelanslutningar kommer att justeras.
  6. Hållplats Norrbyvägen föreslås upphöra trafikeras och hållplatsen byggs om så att cykelbanan placeras bakom hållplatsen.
  7. Hållplatserna vid Åkeshovsvägen och Rånövägen på Drottningholmsvägen byggs om till fickhållplatser för att stombussar ska kunna passera lokalbussar som stannat för på- och avstigning.

Karta som visar sträckningen för linje 176, 177 och de åtgärder som ska genomföras under 2022.

Tidplan

Genomförande av åtgärderna är planerade att starta under hösten 2022 och beräknas vara färdigställt våren 2023. 

Vill du veta mer?

Genomförandebeslut för framkomlighetsåtgärder för stombuss 176 och 177 beslutades i trafiknämnden den 17 februari 2022. 

Genomförandebeslut 17 februari 2022, Insyns webbplats

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Cykla och gå i Stockholms stad

Uppdaterad