Visionsbild över det föreslagna busskörfältet söderut på Skrubba Malmväg, mellan busshållplats Solkraftsvägen och Gudöbroleden.
Visionsbild över det föreslagna busskörfältet söderut på Skrubba Malmväg, mellan busshållplats Solkraftsvägen och Gudöbroleden. Bilden är framtagen av Sweco.
 • Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Åtgärder för kollektivtrafiken på Skrubba Malmväg

Skarpnäck, Skrubba

Busstrafiken på Skrubba Malmväg behöver få lättare att komma fram. Därför kommer bussarna att få ett eget körfält i södergående riktning. Busskörfältet ska sträcka sig från strax norr om korsningen med Solkraftsvägen fram till Gudöbroleden.

Skrubba Malmväg ligger i Skarpnäck i sydöstra delen av Stockholms stad, nära gränsen till Tyresö kommun. Gatan är redan idag en del av ett större viktigt stråk för busstrafik mellan Tyresö centrum, Handen och Flemingsberg. Stråket är utpekat i Region Stockholms Kollektivtrafikplan 2050. Det är också ett prioriterat stråk i Stockholms stads kollektivtrafikplanering.

Det ska bli lättare att resa med kollektivtrafik

Under rusningstrafik på eftermiddagen färdas många fordon söderut på Skrubba Malmväg. Det leder till köer och förseningar för busstrafiken. För att öka framkomligheten och minska restiderna för bussarna planerar Stockholms stad att bygga ett busskörfält. Körfältet ska starta knappt 100 meter innan korsningen med Solkraftsvägen i södergående riktning. Syftet är att bussarna ska undvika de köer som idag bildas inför korsningen. Busskörfältet ska sedan sträcka sig fram till korsningen med Gudöbroleden.

Även Trafikverket, Tyresö kommun och Haninge kommun kommer att genomföra åtgärder längs stråket. Tillsammans banar åtgärderna väg för att successivt utveckla busstrafiken längs sträckan. Skrubba Malmväg är också del av ett framtida stråk för en planerad expressbusslinje. Med utvecklad busstrafik längs det tvärgående stråket förbättras möjligheten att resa utan att byta vid Gullmarsplan, som idag är en överbelastad knutpunkt.

Planerade åtgärder i projektet

För att öka framkomligheten för busstrafiken planerar Stockholms stad att:

 • Bygga ett nytt busskörfält i södergående riktning på Skrubba Malmväg. Körfältet ska gå från busshållplats Solkraftsvägens norra hållplatsläge fram till Gudöbroleden. Sträckan är cirka 500 meter.
 • Bredda aktuell sträcka på Skrubba Malmväg med cirka 1,5 meter i riktning österut, för att få plats med busskörfältet. Det leder till att en bit av den gröna ytan intill vägen försvinner. Arbete kommer också att behöva utföras på några av de ledningar som finns i marken.
 • Förlänga busshållplats Solkraftsvägen i södergående riktning, för att anpassa den till trafik med ledade bussar.
 • Tillgänglighetsanpassa Solkraftsvägens busshållplatser i båda riktningar.
Karta över åtgärderna på Skrubba Malmväg
Karta över de planerade åtgärderna på Skrubba Malmväg.

 

Förslaget innebär att busskörfältet är planerat att ligga till höger i färdriktningen innan korsningen med Solkraftsvägen. Efter busshållplats Solkraftsvägen är busskörfältet däremot planerat att ligga till vänster i färdriktningen, för att underlätta för busstrafiken att svänga vänster i korsningen med Gudöbroleden.

Så påverkas övrig trafik längs Skrubba Malmväg

Längs med Skrubba Malmväg finns en gång- och cykelbana som utgör en del av ett regionalt cykelstråk. Gång- och cykelbanan är separerad från motortrafiken och påverkas inte av att gatan breddas österut. Vid korsningen Skrubba Malmväg–Solkraftsvägen kommer gående att behöva passera över två körfält när de använder övergångstället. Därför ser Stockholms stad att det fortsatt finns behov av åtgärder som höjer trafiksäkerheten.

Idag trafikeras Skrubba Malmväg av cirka 10 000 fordon per dygn, med relativt jämn fördelning mellan riktningarna. Efter att busskörfältet byggts kommer övrig trafik fortsatt att ha ett körfält i varje riktning.

Tidsplan

 • Inriktningsbeslut i mars 2024
 • Genomförandebeslut planeras preliminärt till hösten 2024
 • Byggstart planeras preliminärt till hösten 2025.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Stadsdelar i Skarpnäck stadsdelsområde

Uppdaterad