Projekt Planerat

Gång- och vistelseåtgärder på Norrtullsgatan mellan Odengatan och Observatoriegatan

Vasastaden

Norrtullsgatan korsar Odenplan, som är en knutpunkt för kollektivtrafik med bussar, tunnelbana och pendeltåg. Sträckan från Odengatan till Observatoriegatan ska göras mer framkomlig för gående och cyklister och det planeras också att etablera två större platser för vistelse.

Projektfakta

Med 11 500 gående om dygnet är Norrtullsgatan en av de gator i staden som har högst gångflöden. Den södra delen av gatan leder mot Drottninggatans gågata och är en del av ett långt gångstråk, från Hagastaden till Söderstaden. Stockholm stad har under de senaste åren genomfört, eller planerar att genomföra, flera andra projekt för att utveckla gångstråket i anslutning till denna sträcka.

En mindre del av Norrtullsgatan närmast Odengatan har under flera år testats som sommargågata inom projektet Levande Stockholm. Motortrafiken har under dessa tillfällen enkelriktats söderut för att ge plats åt en yta att vistas på med sittmöbler och ytterligare växtlighet adderad. De utvärderingar som har gjorts har visat positiva resultat.

För ett framkomligare, säkrare och mer tillgängligt gång- och cykelstråk med bättre förutsättningar för vistelse planeras för en standardhöjning för både fotgängare och cyklister, samt att två ytor för vistelse skapas för permanent bruk.

Planerade förbättringar

  • Körbanan görs smalare och gatan enkelriktas söderut för motorfordonstrafiken. Genomfartstrafiken beräknas att minska så sträckan blir mer framkomlig för cyklisterna som fortsätter att färdas dubbelriktat i körbanan längs hela sträckan. Parallellt med Norrtullsgatan går Upplandsgatan som även fortsatt kan användas för norrgående biltrafik.
  • Gångbanan breddas från cirka 3,4 meter till 6,2 meter på Norrtullsgatans västra sida längs större delen av sträckan från Odengatan till Observatoriegatan.
  • Två nya platser för vistelse byggs, en närmast Odenplan och en på den korta återvändsgatan Sandåsgatan.
  • Närmast Odengatan blir själva gångbanan 4,2 meter bred. Vid sidan om den skapas själva platsbildningen. Detta ger en torgliknande yta som blir 12 meter bred inklusive den befintliga trädraden. Där kommer både uteserveringar, möblering och cykelparkering att rymmas.
  • Sandåsgatan är en cirka 50 meter återvändsgata som löper österut från mitten av denna del av Norrtullsgatan. Observatorielundens skola ligger på gatan och här rör sig många barn. På denna gatstump tas parkeringsplatserna bort, ny markbeläggningen görs i samma nivå och platsen ges en möblering av mer lekfull karaktär.
  • Sammanlagt planteras tre nya träd inom projektområdet, som komplement till den befintliga trädraden nära Odengatan.

Tidplan

  • Inriktningsbeslut togs i trafiknämnden oktober 2023
  • Genomförandebeslut planeras till hösten 2024
  • Byggstart planeras till sommaren 2025
  • Projektet beräknas vara genomfört 2026.

Projektet planeras och genomförs av Stockholms stad.

Vill du veta mer?

På Insyn kan du läsa beslut fattade i trafiknämnden.

Inriktningsbeslut

Gång- och vistelseåtgärder på Norrtullsgatan mellan Odengatan och Observatoriegatan (pdf)

Gångplan för Stockholm

Gångplan för Stockholm (pdf)

Kontakt

Trafikkontoret

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Cykla och gå i Stockholms stad

Uppdaterad