• Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Upprustning av Riksdalertorget

Hägerstensåsen

Riksdalertorget ska rustas upp och utvecklas för att bättre uppfylla medborgarnas behov av en trygg samlingsplats som upplevs både trivsam och grön.

En central mötesplats i området

Riksdalertorget ligger centralt i Hägerstensåsen. Det byggdes i början av 1950-talet, några år efter att den största delen av centrumbebyggelsen stod klar. Torget har i stort sett haft samma karaktär sedan det byggdes, också efter den upprustning som gjordes under 1990-talet.

Nu är det dags att rusta upp torget igen och samtidigt passar staden på att utveckla platsen. De tidigare uppdelade rummen på torget kopplas samman till en helhet. Detta ger skapar en samlad torgkänsla där varje del av torget kan utnyttjas och gör torget mer överblickbart.

Levande Stockholm har de senaste åren använt torget både som sommarplats och som vinterplats. Staden har tagit tillfället i akt att fånga upp medborgarnas synpunkter och önskemål om vad som kan göras för att förbättra platsen. Syftet är att skapa ett mer levande torg där fler väljer att vistas.

Åtgärder

 • Torgets yta blir större då körytan minskas och ges en tydligare avgränsning.
 • De tidigare uppdelade rummen på torget kopplas samman till en helhet. Öppna ytor för spring och lek bevaras.
 • Möblemanget förnyas och nya sittplatser tillkommer.
 • Belysningen förbättras.
 • En mindre utescen byggs.
 • Delar av ytorna med betongplattor öppnas upp och fylls med grönska i form av planteringar med träd och blommande växter.
 • Träd, buskar och perenner planteras i nya och moderna växtbäddar som förutom att ta hand om dagvatten ska locka till upptäckter och lek för barn.
 • En ny häck planteras i samma läge som idag, men i mindre omfattning för att undvika slutna rum som kan upplevas otrygga.
 • Fontänen som finns där idag bevaras.

Träden på torget

Torget har idag 21 stycken träd. Sex av dessa får nya växtbäddar: fyra lindar, en kastanj och en stor ask, vilket är en rödlistad art. De 15 hagtornsträden har under flera år visat på nedsatt livskraft och de omfattande skadorna gör att träden på längre sikt inte går att rädda. Alla hagtornsträden tas bort och nya träd, av olika art och större storlek, planteras för att ersätta dem.

Den framtida grönskan säkras genom en mer varierad växtlighet som också ökar den biologiska mångfalden.

Tidsplan

 • Genomförandebeslut februari 2024.
 • Planerad start hösten 2024.
 • Klart hösten 2025.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Pågående och planerade torgprojekt

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Uppdaterad