Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.
Projekt Planerat

Nya cykelbanor på Igeldammsgatan och Mariebergsgatan

Kungsholmen

Mariebergsgatan och Igeldammsgatan är viktiga huvudstråk för cykeltrafik och är viktiga förbindelser mellan Kungsholms strand, Fleminggatan och Drottningholmsvägen. Nu förbättras cykelinfrastrukturen här.

Projektfakta

Mer plats för cykel

Runt och förbi Fridhemsplan på Kungsholmen passerar mycket trafik, både bilar, bussar, gående och cyklister. Fridhemsplan längs Drottningholmsvägen har byggts om för att främst förbättra för gående och kollektivtrafik. Platsen med många gående, bilar och kollektivtrafik är inte optimal för cykeltrafik som kommer från Fleminggatan-Sankt Eriksgatan mot västra Kungsholmen och Södermalm. Vi ser att många cyklister väljer andra vägar, till exempel Sankt Göransgatan-Fridhemsgatan. En annan möjlighet är Fleminggatan-Mariebergsgatan.

Därför påbörjar vi nu arbetet med att förbättra för cykel på Mariebergsgatan, inklusive korsningen med Drottningholmsvägen. Även Igeldammsgatan får förbättrade lösningar för gång och cykel. Båda gatorna ingår i stadens cykelplan som huvudgator och utgör en viktig cykelförbindelse mellan Solna/Sundbyberg och södra delar av staden samt mellan City och Västerort.

De stora åtgärderna som ska göras är:

 • En dubbelriktad cykelbana anläggs längs Igeldammsgatans västra sida mellan Fleminggatan och Alströmergatan.
 • Igeldammsgatan enkelriktas mellan Alströmergatan och Fleminggatan i sydlig riktning för motorfordonstrafik, för att få plats med cykelbanan.
 • Vid alla övergångsställen på sträckan görs trafiksäkerhetsåtgärder, för att det ska bli tryggare att gå över gatan.
 • Mariebergsgatan får en enkelriktad cykelbana som löper på västra sida från kurvan vid Fleminggatan och söderut till korsningen med Drottningholmsvägen. 
 • I södra delen av Mariebergsgatan, mellan Drottningholmsvägen och Sankt Göransgatan, frigörs yta för cykelbanan och cykelfälten genom att gatusektionerna justeras så att biluppställning endast är möjlig på ena sidan av gatan.
 • På båda sidor av Mariebergsgatan ersätts nuvarande parkeringsförbud med stoppförbud.
 • Övergångsstället mellan busshållplatserna på Mariebergsgatan skjuts något söderut och höjs upp med bussvänliga ramper samtidigt som en av busshållplatserna byggs om.
 • Cykelbanan ansluts till Drottningholmsvägen genom att den leds förbi till höger om trafiksignalen för motorfordonstrafiken.
 • Separata cykelfält anläggs genom korsningen för att leda cyklister mellan Mariebergsgatan och Lilla Västerbron.
 • Den norra tillfarten i korsningen minskas till cirka sex meters bredd och nuvarande cykelbox utgår eftersom cyklister förväntas använda den nya cykelbanan.
 • Vänstersvängen för motorfordonstrafik från Mariebergsgatan in på Drottningholmsvägen utgår.
 • Ett av de två körfälten för högersväng i västra tillfarten utgår och bidrar till att utvidga väntytorna för gående och cyklister i det sydvästra korsningshörnet.
 • Väntytor för gående och vinklingar i körfälten förändras för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten för lastbilar och bussar i korsningen.

Tidplan

Förberedelser och planering för projektet pågår. Planen är att arbetet på plats startar våren 2022 och att hela projektet är klart under 2023.

Staden genomför projektet

Stockholms stad planerar och genomför projektet.

Kontakt

Trafikkontoret

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Cykla och gå i Stockholms stad

Uppdaterad