Projekt Pågående

Nya cykelbanor på Igeldammsgatan och Mariebergsgatan

Kungsholmen

Mariebergsgatan och Igeldammsgatan är viktiga huvudstråk för cykeltrafik och är viktiga förbindelser mellan Kungsholms strand, Fleminggatan och Drottningholmsvägen. Nu förbättras cykelinfrastrukturen här.

Projektfakta

Mer plats för cykel

Runt och förbi Fridhemsplan på Kungsholmen passerar mycket trafik, både bilar, bussar, gående och cyklister. Fridhemsplan längs Drottningholmsvägen har byggts om för att främst förbättra för gående och kollektivtrafik. Platsen med många gående, bilar och kollektivtrafik är inte optimal för cykeltrafik som kommer från Fleminggatan-Sankt Eriksgatan mot västra Kungsholmen och Södermalm. Vi ser att många cyklister väljer andra vägar, till exempel Sankt Göransgatan-Fridhemsgatan. En annan möjlighet är Fleminggatan-Mariebergsgatan.

Därför påbörjar vi nu arbetet med att förbättra för cykel på Mariebergsgatan, inklusive korsningen med Drottningholmsvägen. Även Igeldammsgatan får förbättrade lösningar för gång och cykel. Båda gatorna ingår i stadens cykelplan som huvudgator och utgör en viktig cykelförbindelse mellan Solna/Sundbyberg och södra delar av staden samt mellan City och Västerort.

De stora åtgärderna som ska genomföras är:

  • En dubbelriktad cykelbana anläggs längs Igeldammsgatans västra sida mellan Fleminggatan och Alströmergatan
  • Igeldammsgatan enkelriktas mellan Alströmergatan och Fleminggatan i sydlig riktning för motorfordonstrafik
  • på Mariebergsgatan anläggs en enkelriktad cykelbana som löper på västra sida från kurvan vid Fleminggatan och söderut till korsningen med Drottningholmsvägen
  • övergångsstället mellan busshållplatserna på Mariebergsgatan skjuts något söderut och höjs upp med bussvänliga ramper samtidigt som en av busshållplatserna byggs om
  • separata cykelfält anläggs genom korsningen Mariebergsgatan/ Drottningholmsvägen
  • vänstersvängen för motorfordonstrafik från Mariebergsgatan in på Drottningholmsvägen utgår
  • väntytor för gående och vinklingar i körfälten förändras för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten för lastbilar och bussar i korsningen mellan Mariebergsgatan och Drottningholmsvägen.

Tidplan

Projektet startade sommaren 2022 och planeras att vara färdigställt under 2023.

Staden genomför projektet

Stockholms stad planerar och genomför projektet.

Kontakt

Trafikkontoret

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Cykla och gå i Stockholms stad

Uppdaterad