Projekt Pågående

Järnvägsparken

Järnvägsparken kommer att göras om i två etapper. Platsen ska blir mer inbjudande för vistelse och ökad trygghet. Under 2021 görs parken om tillfälligt med växter, blommor, möbler, belysning, ljus- och ljudinstallationer. 2022 kommer parken att byggas om permanent.

Projektfakta

Järnvägsparken ligger i direkt anslutning till Stockholms Centralstation och anlades i samband med att Centralstationen öppnade på 1870-talet. Parken var då en grön oas som välkomnade besökare till Stockholm. I dagsläget är parken omgiven av broar och vägar och är långt ifrån den gröna oas den en gång var. Platsen upplevs inte inbjudande eller trygg så som den är utformad nu.

Därför kommer Stockholms stad under 2021 göra om parken för att den ska bli tryggare och trevligare med plats för vistelse, möten och aktiviteter. 

Åtgärder på platsen

I arbetet med att göra om parken ingår flera åtgärder:

  • Tillgängligare och tydligare passager genom parken: För att skapa bättre framkomlighet och för att tydliggöra stråk och entréer behöver vissa murar rivas. Hänvisningskyltar till målpunkter i staden sätts upp.
  • Belysning: Ett helhetsgrepp för att skapa en trygg och balanserad ljusbild tas. Utöver en balanserad funktionsbelysning adderas effektbelysning/konstnärlig belysning för att skapa en omhändertagen miljö. Broarnas tak, pelare och stödmurar belyses underifrån med konstnärlig belysning/rörliga projektioner vilket får miljön under broarna att upplevas mer ljusare och tryggare.
  • Skapa vistelseytor för att öka närvaron och befolka platsen: Platsen behöver kännas omhändertagen och med en närvaro av omtanke för att upplevas trygg. Befintliga trasiga bänkar rivs och ny möblering med en variation av sittplatser adderas med inslag av så kallad ”tyst möblering”. Tyst möblering innebär miljöer där bullernivåerna är lägre, så att förutsättning ges till människor att uppehålla sig på platsen en längre tid. Rostiga och kantstötta räcken byts ut. Viss förutsättning för aktivitet adderas.
  • Vegetation: Parken är idag väldigt hårdgjord utan större inslag av vegetation. Den nya gestaltningen ska ändra på detta med fler växter på platsen som inte minskar siktlinjer men som skapar en grön oas, tillför årstidsväxlingar, minskar buller.

Tidplan för projektet

  • Februari till mars 2021: Förberedande arbeten görs. Sandupplag och konstverket "Idealiserad park" av Olle Nyman kommer att tas bort för att ge plats åt etablering av byggbodar för projekt Vasagatan.
  • April till maj 2021: Parken möbleras med sittmöbler och växter.
  • Maj till december 2021: Platsen aktiveras löpande enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
  • 2022: Järnvägsparken utvecklas ytterligare.

I takt med att restriktionerna lyfter så kommer vi att kunna genomföra fler aktiviteter på platsen. Vi hoppas till exempel på helgmarknader från slutet av augusti samt också en julmarknad i december 2021. 

Mer om projektet

Omdaningen av Järnvägsparken är ett samarbete mellan Stockholms stad och Glad stad, där Stockholms stad står för gestaltning och konst i Järnvägsparken med fokus på vistelse och trygghet och Glad stad för etablering, innehåll och evenemang.

Staden kommer att involvera ungdomar för utveckling av tillfällig konst i Järnvägsparken med bland annat ARTmovement och skolungdomar.

Kontakt

Trafikkontoret

Uppdaterad