Projekt Pågående

Järnvägsparken

Järnvägsparken görs om i två etapper. Platsen ska blir mer inbjudande för vistelse och ökad trygghet. Under 2021 gjordes parken om tillfälligt med växter, blommor, möbler, belysning, ljus- och ljudinstallationer. Med start hösten 2022 kommer parken att byggas om permanent.

Projektfakta

Järnvägsparken ligger i direkt anslutning till Stockholms Centralstation och anlades i samband med att Centralstationen öppnade på 1870-talet. Parken var då en grön oas som välkomnade besökare till Stockholm. I dagsläget är parken omgiven av broar och vägar och är långt ifrån den gröna oas den en gång var. Platsen upplevs inte inbjudande eller trygg så som den är utformad nu.

Parken ska erbjuda ett tryggt och attraktivt offentligt rum med flexibla platser för vistelse, aktiviteter, kultur och evenemang. Målet är att parken ska bli en grön och trygg oas i Stockholm med kopplingar mot vattnet.

Tillfälliga åtgärder 2021

Stockholms stads uppdrag med att göra om Järnvägsparken har delats in i två etapper. Den första etappen påbörjades under våren 2021: 

 • arbeten med att återställa markbeläggningen i parken
 • rivning av konstverket Idealiserad park av Olle Nyman
 • tillfällig gestaltning med växter, blommor och möbler
 • platsaktivering i samarbete med Glad stad i form av foodtruckar och caféer
 • tillfällig konst i samarbete med ARTmovement.

Parken görs om permanent under 2022 och 2023

Den andra etappen med att göra om Järnvägsparken permanent påbörjas i mitten av september 2022:

 • tillgängligare och tydligare gångpassager genom parken för att skapa bättre framkomlighet och för att tydliggöra stråk och entréer
 • nya sittplatser adderas längs gångstråk
 • målning av trappan mot Centralbron
 • hänvisningsskyltar placeras i parken för att visa på närliggande besöksmål.

Ny belysning:

 • Belysningen byts ut i hela Järnvägsparken för att skapa en trygg och balanserad ljusbild.
 • Konstverken i Järnvägsparken får ny ljussättning och broarnas tak och pelare kommer att belysas vilket kommer att bidra till en tryggare miljö.

Mer grönska:

 • Totalt planteras nio stycken nya träd på platsen försedda med växtbäddar med biokol och skelettjord samt mer genomsläppliga planteringsytor som tar om hand om dagvatten.
 • Träden bidrar också till att fånga upp partiklar från trafiken och minska det upplevda bullret från trafiken. (I dagsläget finns 7 stycken träd i parken som redan har växtbäddar).

Projektet kommer i största möjliga mån återanvända markmaterial vid ombyggnationen av parken.

Tidplan för projektet

 • Februari till mars 2021: Förberedande arbeten gjordes. Sandupplag och konstverket "Idealiserad park" av Olle Nyman togs bort för att ge plats åt etablering av byggbodar för projekt Vasagatan.
 • April till maj 2021: Parken möblerades med sittmöbler och växter.
 • Maj till december 2021: Platsen aktiverades löpande enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
 • Start i mitten av september 2022: Järnvägsparken byggs om och utvecklas ytterligare.
 • Projektet planeras att bli klart under våren 2023.

Kontakt

Trafikkontoret

Uppdaterad