Dekorativ bild.

Översiktsplan för Stockholm

Genom översiktsplanen talar staden om hur bebyggelse och mark- och vattenanvändning kan utvecklas på lång sikt. Stockholm ska vara en klimatsmart, växande stad med sammanhållande stadsmiljöer där det byggda och det gröna samspelar. En stad för alla.

Vad vill vi uppnå?

Stockholm ska vara en stad med täta och sammanhållande stadsmiljöer där det byggda och det gröna samspelar.  Översiktsplanen utgår från stadens fyra mål för stadsbyggande:

Hur når vi dit?

Strategin beskriver var stadens investeringar och resurser ska riktas. Allt för att styra utvecklingen mot stadens vision – Ett Stockholm för alla.

Stadsdelsområden

Planeringsunderlag och tillägg

Det finns flera planeringsunderlag som tillsammans bildar utgångspunkt för översiktsplanen och ett antal tillägg som utvecklar den. Planeringsunderlagen används i arbetet med att ta fram en översiktsplan och finns sedan med som underlag så länge som översiktsplanen gäller. Tilläggen kommer till allt eftersom frågor blir aktuella och när en översiktsplan uppdateras arbetas de tillägg som är relevanta in i den nya översiktsplanen.

Uppföljning av översiktsplanen

Nu har stadens andra uppföljning av översiktsplanen genomförts. Uppföljningen bygger på en sammanställning av startade detaljplaner under 2019 och 2021 samt en sammanställning av genomförda insatser i syfte att förverkliga översiktsplanen. Totalt har 164 planer påbörjats med knappt 33 500 bostäder och drygt 51 000 arbetsplatser.

Översiktsplanen blir verklighet - uppföljning av genomförandet  2019-2021, (pdf, 5,2 MB, nytt fönster)

Översiktsplanen blir verklighet - uppföljning av genomförandet 2019-2020, (pdf, 2,4 MB, nytt fönster)

Så växer Stockholm

Se filmen om hur hela Stockholm växer och vad stadsutveckling innebär. De utmaningar och möjligheter det för med sig. Filmen beskriver stadens riktlinjer för utveckling utifrån Översiktsplanen och alla de projekt som pågår. Att vi bygger som aldrig förr och hur det påverkar alla som bor och rör sig i staden.

Så växer Stockholm, (film, 3, 54 minuter) youtube

Podden Stockholm växer

Kontakt

Joel Edding

Projektledare, stadsbyggnadskontoret

Uppdaterad