• Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Sankt Eriksbron renoveras och får bredare cykelbana

Kungsholmen, Vasastan

Sankt Eriksbron mellan Kungsholmen och Vasastan behöver repareras och renoveras. I samband med detta passar staden på att bredda cykelbanan på bron.

Sankt Eriksbron i centrala Stockholm binder samman stadsdelarna Kungsholmen och Vasastaden och går över vattnet där Barnhusviken möter Karlbergssjön. Bron är en viktig del av stadens trafiksystem och trafikeras av flera busslinjer, bilar och godstrafik, cykel och gång. Under bron finns ytterligare en bro där tunnelbanans gröna linje går.

Den övre bron är utförd i stål med en brobaneplatta i betong. Det finns ett antal skador på denna del som behöver åtgärdas. Samtidigt kan renoveringsarbeten utföras som förlänger brons livslängd.

Runt 10000 cyklister använder bron dagligen, och cykelbanorna är smala. Därför kommer vi samband med detta arbete bredda cykelbanorna på bron.

Planerade åtgärder

 • Blästring och rostskyddsmålning av brons ändtvärbalkar.
 • Utbyte och ombyggnad av övergångskonstruktioner.
 • Blästring och ommålning av broräcken.
 • Utbyte av tätskikt och beläggning på gångbanor.
 • Breddad och upphöjd cykelbana.
 • Flytt av kantstenslinje mellan cykel- och körbana.
 • Ny beläggning på cykelbanor.
 • Nya och förbättrade avlopp för dagvatten.

Påverkan

Bron kommer vara öppen för all trafik under hela byggtiden. Byggnationen kommer ske i fyra etapper, uppdelade längsmed bron.

 • Fordonstrafik kommer att påverkas då två av fyra körfält tidvis kommer behöva tas i anspråk.
 • Gång- och cykeltrafik kommer att ledas om och vara öppen på båda sidor av bron under hela byggtiden.
 • Tillgänglighet till fastigheter kommer tidvis att påverkas då bron sträcker sig längs med husfasaderna närmast bron, men samtliga fastigheter och entréer kommer vara tillgängliga under hela byggtiden.

Tidsplan

 • Inriktningsbeslut 2023.
 • Genomförandebeslut 2024.
 • Projektstart hösten 2024.
 • Klart hösten 2025.
Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Uppdaterad