En stor damm med fontän som är inramad av många gröna träd.
Långbroparken.
 • Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Långbroparken rustas upp

Långbro

Långbroparken med den vackra fontändammen är ett populärt utflyktsmål. Stadsdelsförvaltningen och trafikkontoret genomför en upprustning, och parken har även kompletterats med en gemensamhetsodling.

Intresset för odling är stort i stadsdelsområdet. I ett medborgarförslag har föreningen Långbro parks trädgårdar föreslagit att en gemensamhetsodling ska anläggs i parken. Medborgarförslaget tillstyrktes av stadsdelsnämnden och förslaget är nu genomfört. Odlingen har inte enskilda lotter utan sker gemensamt och alla är välkomna att delta. Syftet är att skapa en ny trivsam målpunkt som ska tillföra såväl estetiska som sociala värden till parken och öka både trygghet och trivsel.

Utformning

Illustration av parken som visar var de olika planteringarna, gångar och bänkar ska placeras.
 1. Ny trappa.
 2. Ny gångväg av grus.
 3. Planteringar med bärbuskar, perenner, vårlök. Prydnadsbuskar som ramar in hela ytan. Entréer med grindar finns längs alla sidor.
 4. Fruktlund med sittplatser vid bänkbord.
 5. Staketomgärdad del med upphöjda odlingsbäddar. Odlingsbäddar markerade med T är 80 cm höga och har en bättre tillgänglighet. Övriga odlingsbäddar är 15–20 centimeter höga. I mitten av ytan finns en vattenpost och någon form av utsmyckning. Här finns en pergola som skapar rumslighet och ger möjlighet till sittplatser.
 6. Arbetsyta.
 7. Nya planteringar skapar en vacker gränszon mellan park och värdshus.
 8. Den grusade ytan görs om till gångväg och planteringar.
Gammalt svartvitt fotografi av en villa i en stor trädgård.

Placering av odlingen föreslås till planen nedanför den gamla överläkarvillan där Långbro värdshus idag har sin verksamhet. Intill villan har det tidigare funnits en trädgård med häckar, gångar och fruktträd. Gemensamhetsodlingen placeras inom samma yta som den tidigare trädgården.

Är du intresserad av att odla i parken?

Långbro parks trädgårdar arbetar tillsammans med stadsdelsförvaltningen för att återskapa en trädgård i parken i form av gemensamhetsodlingar. Välkommen att kontakta föreningen Långbro Parks Trädgårdar om du är intresserad av att odla i parken. 

Upprustning av gångar och planteringar

Grusgångarna runt dammen och planteringarna är slitna och i behov av upprustning. Dammkanten och räcket runt dammen behöver ses över och delvis repareras eller bytas ut. Även en del åtgärder på skadade träd behövs. Som underlag har en trädinventering tagits fram.

Tidsplan

 • Vår–sommar 2021: Föreningen Långbro parks trädgårdar etablerar en tillfällig odling i parken där de informerar om sin verksamhet och planerna för en permanent gemensamhetsodling.
 • Sommaren 2021: Förslag till utformning av en gemensamhetsodling tas fram och presenteras här på webben och i parken. Allmänheten kan lämna synpunkter på förslaget.
 • Höst 2021: Gångväg och plantering söder om värdshuset anläggs.
 • Vår 2022: Den nya gemensamhetsodlingen samt gångväg intill odlingen anläggs.
 • 27 augusti 2022: Invigning. 

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt i Långbro

Uppdaterad