• Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Bostäder och verksamhet i Långbroparken

Långbro

Ett förslag på cirka tio bostäder och en publik verksamhet i Långbroparken. Planförslaget är under bearbetning och kommer att presenteras i samband med samrådet.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för cirka tio bostäder och publik verksamhet inom fastigheten Långbro 1. Planarbetet ska inledas med att utreda den befintliga bebyggelsens kulturhistoriska värden. Utredningen ska ligga till grund för avvägning mellan bevarande och de värden som ny bebyggelse kan tillskapa på platsen vid rivning.

Planförslagen ska bidra till att bredda bostadsutbudet och tillskapa nya värden som stärker Långbroparken som mötesplats.

Karta över det aktuella planområdet.
Karta som visar lägen och preliminära avgränsning för de två planområdena samt pågående detaljplaner och program i närområdet. Lågbron 1 är markerad med fastighetsgräns. Läkarvillan 1 är markerad med en cirkel.

Tidsplan

  • Samråd: oktober 2024.
  • Granskning: maj 2025.
  • Antagande: september 2025.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Anna Olmårs
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 265

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fastighetsägare

Fastigheten ägs av Fredrik Eriksson Fastighets AB.

Projekt i Långbro

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad