Flygvy över området, byggnad mitt i bild med ljusgrönt tak, parkering, skogsmiljö, fotografi.
Läkarvillan 1 mitt i bild. Platsen är till viss del en knytpunkt där stråk från olika delar av parken möts.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Inglasad uteservering vid Långbro värdshus

Långbro

Överläkarvillan vid Långbro sjukhus byggdes under mitten av 1990-talet om till värdshus. Förslaget innebär en tillbyggnad av fastigheten Läkarvillan 1 för att ge restaurangen en permanent inglasad uteservering.

Fastigheten ligger centralt i Långbroparkens norra del, cirka en kilometer från Fruängens centrum.

Översiktsplanen och byggnadsordningen lyfter fram att utveckling i parkmiljö ska tillvarata befintliga kulturvärden och bidra till att berika stadsliv och rekreation.

Stadsbyggnadskontoret ser positivt på planförslaget då det stärker Långbroparken som mötesplats och bidrar till en levande plats med aktivitet under hela året. Upplevelsen av den kulturhistoriskt värdefulla parkmiljön kommer inte att påverkas negativt av planförslaget.

Tidsplan

  • Start-PM juni 2023
  • Samråd november 2023
  • Granskning januari 2024
  • Antagande stadsbyggnadsnämnden mars 2024.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fastighetsägare

Fastigheten ägs av Fredrik Eriksson Fastighets AB.

Kontakta oss

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Annika Lindgren
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 351

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad