Flygvy över området, byggnad mitt i bild med ljusgrönt tak, parkering, skogsmiljö, fotografi.
Läkarvillan 1 mitt i bild. Platsen är till viss del en knytpunkt där stråk från olika delar av parken möts.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Inglasad uteservering vid Långbro värdshus

Långbro

Överläkarvillan vid Långbro sjukhus uppfördes 1909 och byggdes i mitten av 1990-talet om till värdshus. Syftet med detaljplanen är att ge planstöd åt redan utförda utbyggnader på byggnaden, bland annat ett inglasat uterum som används för restaurangverksamheten.

Fastigheten Läkarvillan 1 ligger i Långbroparkens norra del, knappt 500 meter sydöst om Fruängens centrum.

Översiktsplanen och byggnadsordningen lyfter fram att utveckling i parkmiljö ska tillvarata befintliga kulturvärden och bidra till att berika stadsliv och rekreation.

Stadsbyggnadskontoret ser positivt på de utförda utbyggnaderna som gynnar restaurangverksamheten vilken stärker Långbroparken som mötesplats och bidrar till en levande plats med aktivitet under hela året.

Detaljerad stadskarta som markerar olika byggnader, gator och grönområden, centrerat på kartan är en fastighet markerad med lila.
Det aktuella planområdet är markerat med lila.
Detaljerad stadskarta som markerar olika byggnader, gator och grönområden, centrerat på kartan är en fastighet markerad med lila.
Karta som visar läge och preliminär avgränsning för planområdet samt pågående detaljplaner och program i närheten.

Tidsplan

  • Start-PM juni 2023
  • Samråd november 2023
  • Granskning januari 2024
  • Antagande stadsbyggnadsnämnden mars 2024.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fastighetsägare

Fastigheten ägs av Fredrik Eriksson Fastighets AB.

Kontakta oss

* Obligatorisk uppgift

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Annika Lindgren
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 351

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad