Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.
Projekt Genomfört

Nya cykelbanor på Spångavägen

Eneby

Spångavägen är ett utpekat cykelpendlingsstråk i Stockholm och ett regionalt stråk för cykling i Stockholms län. Cykelstråket har tidigare inte haft tillräckligt hög standard. Därför har Stockholms stad ökat framkomligheten och trafiksäkerheten för cyklister och gående på sträckan genom att göra enkelriktade cykelbanor på båda sidor om vägen. Samtidigt har nya träd längs sträckan fått bättre förutsättningar att växa med växtbäddar av biokol.

Projektfakta

Enkelriktade cykelbanor och ökad trafiksäkerhet 

I enlighet med stadens cykelplan har Stockholms stad förbättrat ett attraktivt regionalt cykelstråk. Genom att skapa sammanhängande enkelriktade cykelbanor längs Spångavägen ger vi bättre möjligheter för nuvarande och framtida cyklister.  

Det här har vi gjort för gående och cyklister mellan Enebyvägen och Enevägen: 

  • På sydvästra sidan av Spångavägen har vi breddat cykel- och gångbanan mellan Enebyvägen och Enevägen, så att det blir enkelriktade cykelbanor på båda sidor. Gångbanorna separeras tydligt från cykelbanorna genom en målad linje.
  • Kantstenen har bytts ut på större delen av sträckan längs sydvästra sidan. Den nya kantstenen har lagts i befintligt läge, vilket innebär att fordonstrafiken har samma framkomlighet som innan.
  • På sydvästra sidan har vi satt upp ny gatubelysning.
  • På sydvästra sidan har vi tillgänglighetsanpassat busshållplatserna.
  • Övergångställen har anpassats för att öka tillgängligheten.
  • Vid cirkulationsplatsen Spångavägen-Styresman Sanders väg har vi förbättrat cirkulationsplatsen och gjort övergångsstället säkrare, bland annat genom att förbättra sikten.
  • Befintliga trafiksignaler har förbättrats längs sträckan.

Nya träd med bättre förutsättningar att växa

Många träd längs med bullerplanket var i dåligt skick. Därför har vi bytt ut 25 träd och planterat nya på utspridda platser mellan Enebyvägen och Enevägen. De nya träden har fått växtbäddar med stenkross och biokol, vilket ger trädens rötter mer utrymme och möjlighet att växa. De nya växtbäddarna tar också hand om mycket dagvatten och avlastar dagvattensystemet.

Klart hösten 2019

Byggstart var i slutet av augusti 2018. Bygget pågick till slutet av september 2019.

Staden har genomfört projektet

Stockholms stad planerade och genomförde projektet.

Kontakt

Trafikkontoret

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Cykla och gå i Stockholms stad

Uppdaterad