Projekt Genomfört

Nya pollare runt Skärholmstorget

Skärholmen

Projektfakta

På Skärholmens torg och de kringliggande gångstråken i centrum fanns problem med motorfordon som körde in på gångytorna trots att det råder förbud mot fordonstrafik.

Fordonstrafiken utgjorde en säkerhetsrisk för de som besökte eller passerade torget och ledde även till att markplattor på torget och på gångstråken skadades. Även underliggande värmeslingor hade skadats av den tunga trafiken och när värmeslingorna inte fungerar försvåras transporter under vintern.

För att råda bot på problemet med olovlig körning på torget installerade Stockholms stad installera pollare runt entréerna till torget. Arbetet pågick under december och januari 2020-2021.

Platserna pollarna installerades på:

  • väster om torget, mot Bodholmsplan
  • öster om torget, mot Skärholmsplan
  • Bodholmsgången, väster om torget, mot Bodholmsplan
  • Bodholmsgången, öster om torget, mot Skärholmsplan
  • vid Måsholmstorget

Pollarnas placering och utseende

Påverkan och tidplan?

Pollarna installerades under december 2020 och januari 2021. De installerades på en plats i taget för att minimera påverkan på framkomligheten på torget. 

Arbetet blev färdigt under januari 2021.

Kontakt

Trafikkontoret

Uppdaterad