Projekt Genomfört

Nya träd på Valhallavägen vid Valhallagrillen

Östermalm

Under våren 2021 har Stockholms stad bytt ut rötskadade träd samt upprustade platsen vid Valhallagrillen med beläggning och ny belysning.

Projektfakta

Upprustning och ny belysning

Platsen som ligger i korsningen Valhallavägen och Engelbrektsgatan var sliten med trasiga räcken och flera träd som inte växte som de ska. Stockholms stad har upprustat platsen med ny beläggning, nya räcken och ny belysning. Det har blivit ljusare, öppnare, tryggare och mer tillgängligt.

Träden har fått nya växtbäddar

Några träd som var i dåligt skick med rötskador och har tagits bort. Nya träd har planterats i deras ställe. Det fanns även några luckor i allén där det saknades träd sedan tidigare, här har nya träd att planterats.

De nya träden har planterats i moderna växtbäddar med biokol och makadam. Växtbäddarna ger trädens rötter plats att växa och fungerar samtidigt väl för att ta hand om dagvatten och är en del i stadens dagvattenhantering.

Även befintliga träd har fått nya växtbäddar för att det ska trivas och fortsätta växa.

Träd i stadsmiljö

Rötskador på träd i stadsmiljö kan ha flera olika orsaker. Vanliga orsaker är schaktskador, tidigare toppkapning och framför allt den hårda miljön de växer i.

Träden utsätts för slitage, bilar och avgaser, människor och cyklar som trampar ner jorden runt trädets rötter. Det grävs i gatan för ledningar och vatten, ofta med skador på trädens rötter. På vintern kan även snöröjning och saltning ge skador på träden. Stockholms stad har cirka 40 000 gatuträd som kontinuerligt sköts om och byts ut när det behövs.

Tidplan

Arbetet startar i slutet på mars 2021 och beräknas vara genomfört sommaren 2021.

Mer om stadens arbete med träd och växtbäddar:

Växtbäddar, stadens webbplats

Stockholms träd och parker, stadens webbplats

Kontakt

Trafikkontoret

Uppdaterad