• Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Nytt torg med klimatåtgärder på Östermalmsgatan

Östermalm

För att bättre kunna hantera kraftiga regn och minska risken för översvämningar bygger staden ett nytt torg där Östermalmsgatan möter Birger Jarlsgatan. Byggstarten är planerad till våren 2024.

Vid kraftiga regn och skyfall finns det en risk att dagvattenbrunnar och ledningar fylls upp och inte kan ta emot mer vatten. Östermalmsgatan, i korsningen till Birger Jarlsgatan, är idag en plats där det rinner mycket dagvatten. Vattnet färdas sedan vidare söderut och riskerar att orsaka översvämningar längs Birger Jarlsgatan, vid Norrmalmstorg och Berzelii park. För att minska risken för översvämningar ska de nya vattenmagasinen under torget fånga upp vattnet och fördröja det.

Vattenmagasin, växtbäddar och nya träd

Det nya torget kommer att få magasin under gatan som rymmer cirka 120 000 liter vatten. Dessutom bygger vi nya växtbäddar som även de hjälper till att absorbera vatten. Nya träd bidrar till att förbättra luftkvaliteten och erbjuder även skugga vid värmeböljor. Torget får också ny belysning för att bli en attraktiv, trygg och klimatsmart offentlig plats.

Planerade åtgärder

  • Vi bygger magasin under gatan som rymmer 120 000 liter vatten.
  • Vi bygger växtbäddar av biokol och planterar nya träd.
  • Platsen får även ny belysning.

Påverkan

Under byggtiden kommer bullrande arbeten att utföras under dagtid på vardagar, till exempel schaktning och kompaktering. Påverkan på trafiken bedöms bli liten eftersom det idag är en vändplan på platsen. Projektet innebär att en till två parkeringsplatser behöver tas bort.

Tidsplan

  • Planerad byggstart till våren 2024.
  • Just nu inväntar projektet ett godkänt bygglov.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt på Östermalm

Uppdaterad