Visionsbild Östermalmstorg efter upprustning.
Visionsbild Östermalmstorg efter upprustning.
 • Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Östermalmstorg rustas upp

Östermalm

Östermalmstorg är ett centralt och välbesökt torg mitt i centrala Stockholm med gamla anor och stort kulturhistoriskt värde. Östermalmstorg kommer att rustas upp till ett levande, tryggt och tillgängligt stadstorg som tar tillvara torgets historiska värden.

Gestaltningen av det framtida torget grundar sig på platsanalyser, torgets förutsättningar och historia samt resultatet av insamlade synpunkter från tidigare informationsmöte och webbenkät. Östermalmstorg har varit ett utpräglat handelstorg och torghandeln kommer fortsatt att vara en betydande del av platsens karaktär.

Planerade åtgärder

Följande förändringar av torget kommer att genomföras:

 • Östermalmstorg och ytorna mellan de omkringliggande husfasaderna på torget och Nybrogatan får ett sammanhängande ljust golv. Markbeläggningen läggs från fasad till fasad med nya släta hällar och stråk av smågatsten utmed husfasaderna och på Sibyllegatan för att rama in ytan.
 • Den historiska bohusgraniten från 60-talet kan till delar återanvändas på torget. Beläggningen kommer att ligga i raka linjer.
 • Den tidigare trädraden i norr ersätts efter Region Stockholms tidigare tätskiktsbyte med nya träd planterade i trädkar under markytan.
 • Gångstråk som är tillgänglighetsanpassade skapas.
 • Ny belysning av torget anpassas till platsens olika funktioner och behov, där trafiksäkerhet, trygghet och rumslighet förstärks, samtidigt som de arkitektoniska värdena lyfts fram.
 • Fler sittplatser i olika former och i både sol och skugga placeras ut.
 • Nya träd ska bidra till att göra platsen mer hållbar och attraktiv för alla besökare.
 • Tio av de stora hästkastanjerna på södra sidan bevaras och ges bättre förutsättningar med nya växtbäddar. Tre kastanjer behöver tas ned på grund av skador och för att möjliggöra infart för räddningsfordon på torget samt ny belysning.
 • Inom projektet kommer totalt 16 nya träd att planteras (11 stycken på torget samt 5 stycken på Storgatan – se mer info nedan om planen för Storgatan)
 • Plats för café- och/eller restaurangverksamhet samt kiosk möjliggörs. Den föreslagna utformningen medger utrymme för en restaurangbyggnad i torgets nordöstra del, med plats för uteservering, liknande den som funnits på platsen tidigare, samt en mindre kioskbyggnad i torgets sydvästra del.
 • Utrymme skapas för torghandel och olika evenemang.
 • Skulpturen ”möte” kommer att återplaceras i ungefär samma läge. Ytterligare konstnärlig utsmyckning ska tillföras genom samarbete med Stockholm Konst.
 • Pollare och säkerhetsanordningar ska sättas upp runt torget.

Storgatan mellan Sibyllegatan och Jungfrugatan

Projektet omfattar även delen av Storgatan mellan Sibyllegatan och Jungfrugatan.

Här ska följande insatser ske:

 • Storgatans korta sträcka mellan Sibyllegatan och Jungfrugatan ska stängas helt för biltrafik och byggas om till cykelbana och bredare gångbana med ny markbeläggning.
 • Gångstråk som är tillgänglighetsanpassade skapas.
 • Fyra befintliga lindar ska tas ned på grund av att de stannat i tillväxt och tidigare angripits av skadedjur.
 • Fem nya träd ska planteras. Träden placeras mer spritt på hela sträckan.
 • Nya sittbänkar, belysning och cykelparkeringar placeras mellan träden.

Illustrationsplan

Illustrationsplan för Östermalmstorgs förnyelse – vilka delar som ingår och var.

Begränsad framkomlighet

För att kunna renovera växtbäddarna för de befintliga träden på den södra sidan av torget behöver ett större arbetsområde runt dessa och andra delar av torget stängslas in med start 8 januari 2024.

Det utökade arbetsområdet och stängslet kommer att påverka närområdet på flera sätt.

Södra lokalgatan

 • Lokalgatan smalnas av och enkelriktas, från Nybrogatan i riktning mot Sibyllegatan. Det kommer inte gå att köra in från Sibyllegatan.
 • Entréer och verksamheter på Östermalmstorg 2 och 4 kommer att nås via infart från Nybrogatan.
 • Parkeringsplatserna framför den södra lokalgatan tas bort då utrymmet behövs. De som behöver parkera i området hänvisas till andra parkeringsplatser i närområdet.
 • Det kommer vara stoppförbud på grund av att det inte finns plats för fordon att passera varandra.
 • Lastning och lossning för verksamheterna behöver ske på Nybrogatan och Sibyllegatan. Fler alternativ till lastplatser så nära lokalgatan som möjligt ses i nuläget över. Målsättning är att dessa ska finnas på plats till den 8 januari för att förenkla leveranserna för verksamheterna på Östermalmstorg 2 och 4.

Nybrogatan

 • För att förenkla transporter och leveranser till verksamheter i området kommer Nybrogatan tillfälligt att öppnas upp för trafik mellan södra och norra sidan av torget, förbi korsningen med Humlegårdsgatan. Trafiken enkelriktas i riktning norrut längs saluhallen.
 • Mellan Linnégatan och vändplatsen vid Östermalmstorg, i höjd med Humlegårdsgatan, är Nybrogatan fortsättningsvis dubbelriktad.

Sibyllegatan

 • Sibyllegatan längs torget blir smalare. På en kortare sträcka kommer biltrafiken behöva passera växelvis.
 • På den norra sidan av torget nås garaget via Sibyllegatan medan leveranser till övriga verksamheter nås via Nybrogatan, som tidigare.
 • Övergångsstället från Storgatan över Sibyllegatan kommer inte att kunna användas. Gående hänvisas i stället till de två andra övergångsställena.

För gående

Gående kommer att kunna passera torget i öst-västlig riktning, via antingen norra eller södra sidan av torget. Längs lokalgatan på södra sidan av torget kommer gående kunna passera skyddade från biltrafik längs den vanliga trottoaren men på mindre ytor. Gående rekommenderas främst att passera torget på den norra sidan på grund av att trottoaren på södra sidan av torget kommer att vara smalare.

Det instängslade området omfattar södra delen av torget, samt stora delar av den östra sidan.
Karta över det instängslade området.

Tidsplan

 • Inriktningsbeslut, december 2021.
 • Genomförandebeslut i trafiknämnden, december 2022.
 • Genomförandebeslut i kommunfullmäktige, april 2023
 • Byggstart december 2023.
 • Planerat klart sommaren 2025.

Aktuellt i projektet

Här beskriver vi vad som är på gång i projektet och vilka förberedelser som pågår inför byggstarten.

I december 2023 startade förberedande arbeten i den första byggetappen på den södra delen av torget. I januari 2024 kommer fler ytor av torget och de omgivande gatorna att påverkas.

Byggentreprenören planerar i samråd med trafikkontoret när övriga delar av torget ska byggas. Arbetet på torget kommer att delas in och genomföras i olika byggetapper, som kan pågå parallellt. När en etapp är klar kan ytan fortfarande behöva användas för transporter och förvaring.

Den första byggetappen är renovering av växtbäddar för träden på södra sidan av torget. Den påbörjades i december 2023.

Tio stycken av de stora hästkastanjer som står på torget idag ska bevaras. De kommer att få renoverade växtbäddar och därmed bättre förutsättningar att växa och må bra i framtiden. Tre av de befintliga träden kommer att tas ned på grund av att de är skadade och för att möjliggöra för räddningsfordon att köra in på det färdiga torget. Fyra nya träd kommer att planteras på den här sidan av torget i ett senare skede.

Totalt kommer 16 nya träd att planteras på Östermalmstorg samt på Storgatan mellan Sibyllegatan och Jungfrugatan. Nya ledningar för bland annat ny belysning ska läggas i marken. Nya cykelställ, sittmöbler, belysning och trafikhinder ska även monteras. Platsen runt träden och hela ytan mellan träden, lokalgatan, trottoaren och de närliggande husfasaderna ska få ny stenbeläggning så att torget byggs ihop till en helhet.

För att renoveringarna växtbäddarna ska kunna påbörjas har Östermalmsgrillens byggnad behövt flyttas. Grillkiosken har fått en tillfällig placering längre ut på torget för att kunna fortsätta bedriva sin verksamhet under byggtiden. Efter att kiosken har flyttats fanns en yta kvar med ett källarutrymme som nu har rivits. Ytorna på platsen kommer att återställas vid upprustningen av torget.

När växtbäddarna på södra sidan av torget är färdigrenoverade kommer byggnaden behöva flyttas igen för att nästa etapp ska kunna påbörjas. Kiosken kommer då placeras på den nygjorda ytan längs med träden på södra sidan av torget. Dessa placeringar är tillfälliga under byggtiden.

Torghandlarna kommer att kunna stå kvar ungefär i befintligt läge under den första byggetappen.

När växtbäddarna på södra sidan av torget är färdigrenoverade behöver torghandlarna flytta för att nuvarande yta ska kunna byggas om. De kommer då placeras på den nygjorda ytan längs med träden på södra sidan av torget.

Under tiden som Östermalmstorg rustas upp kommer byggarbeten påverka möjligheten till uteserveringar. Enligt nuvarande plan kommer det inte vara möjligt att ha uteservering på Nybrogatan längs saluhallen samt på norra sidan av torget under större delen av byggtiden från januari 2024 fram till sommaren 2025. På Humlegårdsgatan längs saluhallen kommer uteserveringar vara fortsatt möjliga att söka tillstånd för, dock med viss begränsning för arbeten som senare ska ske i korsningen Nybrogatan-Humlegårdsgatan.

Framkomlighet för transporter, gående och cyklister under byggtiden samt att ytorna kommer få ny markbeläggning är några av anledningarna till de begränsade möjligheterna för uteserveringar under byggtiden. När torgupprustningen är klar kommer det återigen att finnas möjlighet till uteservering längs berörda sträckor.

Bakgrund

Den 8 februari 2022 genomfördes ett informationsmöte med möjlighet att lämna synpunkter på gestaltningsförslaget i inriktningsbeslutet som togs i trafiknämnden den 16 december 2021. Mötet var välbesökt och över 550 svar kom in till trafikkontoret på plats och via webben.

En sammanställning av inkomna synpunkter redovisades på Östermalmstorg i juni 2022, och finns tillgänglig på stadens webbplats.

Sammanställning dialog med allmänheten 8–15 februari 2022 (pdf)

Stockholms stad justerade sedan och utvecklade förslaget till utformning av Östermalmstorg med hänsyn till synpunkter som kom in via dialogen samt andra nya förutsättningar.

I det nya förslaget – som trafiknämnden och kommunfullmäktige sedan fattade beslut om att genomföra – har fler träd bevarats, ytan för torghandel har utökats, den föreslagna vattendammen har utgått och det tidigare föreslagna cirkulära mönstret i beläggningen har ersatts med ljus, tillgänglighetsanpassad natursten, där äldre granitsten från torget integreras med nya släta hällar.

Mer om besluten och underlagen för dessa finns under avsnittet ”Vill du veta mer?"

Förslag till ny detaljplan för Östermalmstorg

Staden vill möjliggöra en restaurangbyggnad på torgets nordöstra del och en permanent kioskbyggnad så att torget fortsatt ska vara levande året runt. För att dessa byggnader ska kunna få lov att uppföras behöver en ny detaljplan tas fram. Torget är klassat som gatumark utan byggrätt i den detaljplan som idag gäller, vilket enbart medger byggrätt för mindre byggnader.

Mer information

Mer information finns på projektsidan för en ny restaurang och en kiosk på Östermalmstorg.

Processen med ny detaljplan kommer att ske parallellt med att upprustningen av torget genomförs. Det är fullt möjligt då stora delar av upprustningsarbetet på torget inte är beroende av de planerade byggnadernas exakta utformning och storlek. Inom upprustningsprojektet kommer förberedande arbeten ske med att lägga nya ledningar för exempelvis vatten och avlopp till byggnadernas tänkta lägen.

Östermalmstorgs historia

Stadens mål är att med respekt för platsens historia och tekniska förutsättningar åstadkomma ett trevligt, ljust, tryggt och trivsamt torg – en attraktiv mötesplats som är flexibel, lätt att nå och inbjudande att vistas på för alla.

Östermalmstorg är ett axialtorg med en tydlig huvudaxel i öst-västlig riktning. Torget har anor från 1600-talet och har historiskt varit ett utpräglat handelstorg.

Från sent 1500-tal kallades torget för Ladugårdslandstorget, namnet ändrades officiellt till Östermalmstorg 1932. Torget var från början en plats för offentliga bestraffningar men med tiden blev det ett renodlat salutorg. 1888 stod Östermalms Saluhall färdig. Torghandeln har fortsatt vara viktig på torget och torget har en stark koppling till Saluhallen.

Hörnet Nybrogatan-Humlegårdsgatan 1887 innan saluhallen byggdes 1888.
Hörnet Nybrogatan-Humlegårdsgatan 1887 innan saluhallen byggdes 1888. Fotograf: Kasper Salin. Bildkälla: Stockholms stadsmuseum.

 

Torghandel på Ladugårdslandstorg 1902
Torghandel på Ladugårdslandstorg 1902. Fotograf: Anton Blomberg. Bildkälla: Stockholms Stadsmuseum.

 

Under den första delen av 1900-talet delades torget i två delar av en gata som förband Humlegårdsgatan med Storgatan.

Mellan åren 1962 och 1965 var stora delar av torget en arbetsplats då man byggde tunnelbanan med tillhörande biljetthall under delar av torget.

Försäljning av påsklagsris 1969
Försäljning av påsklagsris 1969. Fotograf: Ingemar Gram. Bildkälla: Stockholms stadsmuseum.
Ortofoto från 2012, innan den temporära saluhallen stod på torget.
Ortofoto 2012. Stockholm stad.

2015 påbörjades renoveringen av Östermalms Saluhall. I samband med det uppfördes en tillfällig saluhall på Östermalmstorg som nermonterades 2021.

Innan den tillfälliga saluhallen placerades på torget 2016 bestod torget av en öppen yta med trädrader mitt emot varandra på torgets norra respektive södra sida. Tre mindre byggnader, en grillkiosk och två caféer låg på torgytan. Torget var sparsamt möblerat och sittplatserna på torget bestod till stor del av så kallad säsongsmöblering.

Den tillfälliga saluhallen på torget
Tillfällig saluhall på torget. Foto 2016: Lennart Johansson Stockholm Stad.

 

Östermalmstorg har påverkats av flera ombyggnationer de senaste åren. Först arbetet med att bygga om Östermalmshallen och placeringen av den tillfälliga saluhall som möjliggjorde fortsatt handel under ombyggnationen.

Sedan Region Stockholms behov att byta ut tätskiktet och delar av taket över tunnelbanans biljetthall på Östermalmstorgs tunnelbanestation, ett arbete som blev klart i januari 2023.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt på Östermalm

Uppdaterad