Visionsbild Östermalmstorg efter upprustning
Visionsbild Östermalmstorg efter upprustning. Karavan landskapsarkitekter AB.
Projekt Planerat

Östermalmstorg rustas upp

Östermalm

Östermalmstorg är ett centralt och välbesökt torg mitt i centrala Stockholm med gamla anor och stort kulturhistoriskt värde. Östermalmstorg kommer att rustas upp till ett levande, tryggt och tillgängligt stadstorg som tar tillvara torgets historiska värden.

Projektfakta

Framtida utformning av Östermalmstorg

Gestaltningen grundar sig på platsanalyser, torgets förutsättningar och historia samt resultatet av informationsmötet i februari 2022. Östermalmstorg har varit ett utpräglat handelstorg och torghandeln kommer fortsatt att vara en betydande del av platsens karaktär.

Trafikkontoret har fått i uppdrag från trafiknämnden att gå vidare med följande förslag för Östermalmstorg:

 • Torget får ett sammanhängande ljust golv från fasad till fasad med nya släta hällar och med stråk av smågatsten. Den historiska bohusgraniten från 60-talet kan till delar återanvändas på torget. Beläggningen kommer att ligga i raka linjer.
 • Den tidigare trädraden i norr ersätts efter tätskiktsbytet med nya träd planterade i trädkar under markytan.
 • Tillgänglighetsanpassade gångstråk skapas.
 • Ny belysning av torget anpassas till platsens olika funktioner och behov, där trafiksäkerhet, trygghet och rumslighet förstärks, samtidigt som de arkitektoniska värdena lyfts fram.
 • Fler sittplatser i olika former och i både sol och skugga.
 • Nya träd syftar till att göra platsen tillgänglig, attraktiv och trygg för alla besökare.
 • De stora hästkastanjerna på södra sidan bevaras så långt som möjligt. Totalt sparas tio stora hästkastanjer. Tre kastanjer och fyra lindar tas ned men ersätts med 16 nya träd.
 • Plats för café- och/eller restaurangverksamhet. Den föreslagna utformningen medger utrymme för en restaurangbyggnad i torgets nordvästra del, med plats för uteservering, liknande den som funnits på platsen tidigare.
 • Utrymme för torghandel och olika evenemang.
 • Skulpturen ”möte” kommer att återplaceras i ungefär samma läge. Ytterligare konstnärlig utsmyckning ska tillföras genom samarbete med Stockholm Konst.
 • Pollare och säkerhetsanordningar sätts upp på platser runt torget.

Trafikförvaltningens arbete på Östermalmstorg är avslutat

Arbetet med att byta ut tätskikt som utgör delar av taket över tunnelbanans biljetthall på Östermalmstorgs tunnelbanestation är klart.

Tätskiktsrenoveringen startade i april 2022 och slutfördes i januari 2023 och utfördes av Trafikförvaltningen/Region Stockholm.

Östermalmstorgs tunnelbanestation rustad för 50 år framåt, Region Stockholms webbplats

Informationsmöte på torget

Den 8 februari genomfördes ett informationsmöte med möjlighet att lämna synpunkter på gestaltningsförslaget i inriktningsbeslutet som togs i trafiknämnden den 16 december 2021. Mötet var välbesökt och över 550 svar kom in till trafikkontoret.

En sammanställning av inkomna synpunkter redovisades på Östermalmstorg den 10 juni 2022, och finns tillgänglig på stadens webbplats.

Sammanställning dialog med allmänheten (pdf)

Stockholms stad har justerat och utvecklat förslaget till utformning av Östermalmstorg med hänsyn till synpunkter som kommit in via dialogen samt andra nya förutsättningar.

I det nya förslaget har fler träd bevarats, ytan för torghandel har utökats, den föreslagna vattendammen har utgått och det tidigare föreslagna cirkulära mönstret i beläggningen har ersatts med ljus, tillgänglighetsanpassad natursten, där äldre granitsten från torget integreras med nya släta hällar.

Tidplan

 • Inriktningsbeslut togs i trafiknämnden den 16 december 2021.
 • Tätskikt mellan torget och tunnelbanans biljetthall byts ut, april 2022 – januari 2023. Trafikförvaltningen, Region Stockholm ansvarar.
 • Genomförandebeslut för upprustning och ny gestaltning av Östermalmstorg togs i trafiknämnden 15 december 2022 och i kommunfullmäktige 24 april 2023.
 • Färdigställande av torget till ett funktionellt och vackert torg för allmänheten, planerad byggstart hösten 2023.
 • Östermalmstorg planeras färdigbyggt under sommaren 2025.

Östermalmstorgs historia

Kontakt

Trafikkontoret

Torg

Pågående och planerade torgarbeten.

Uppdaterad