Drottningholmsvägen, illustration som visar den nya cykelbanans sträckning
Drottningholmsvägen. Illustration: Atkins
Projekt Pågående

Säkrare cykling förbi Alvik

Alvik

Hässelbystråket har under flera år byggts om och förbättras för gående och cyklister. Nu har turen kommit till Drottningholmsvägen förbi Alvik, där staden ska förbättra trafiksäkerheten och öka framkomligheten.

Projektfakta

Högre säkerhet och bättre framkomlighet för gående och cyklister

Drottningholmsvägen förbi Alvik är utpekad som pendlingsstråk i Stockholms cykelplan, och är den viktigaste passagen för den ökande cykeltrafiken från Bromma och övriga västerort in mot innerstaden. Platsen är trång och har brister i trafiksäkerhet.

Därför breddas sträckan mellan Ulvsundaplan i väster och förbi Alviksplan, fram till Tranebergsbron, i öster och befintliga cykel- och gångbanor ges en högre standard. Passagerna byggs om för att prioritera fotgängare och cyklister samtidigt som cykelbanan skiljs från gångtrafiken på delar av sträckan. Bland annat byggs en ny cykelbana genom Alviksplan för att skapa en rakare cykelväg utan onödiga kurvor. Den delvis skymda och trånga kurvan vid måleributiken försvinner därmed till stor del för cykeltrafiken.

Biltrafiken på Drottningholmsvägen bedöms inte begränsas av de förändringar som görs. För trafik ut från Gustavslundsvägen och Alviksvägen försvinner ett av fem körfält vilket kan ha viss påverkan. Längs med Drottningholmsvägens lokalkörbana, i väster av området som ska byggas om, försvinner en del parkeringsplatser, men bedömningen är att det ändå finns gott om parkering i området.

Eftersom att det är Trafikverket, och inte Stockholms stad, som är ansvarig för delar av området finns vissa begränsningar i hur området kan utformas. Även den lösning som nu ska byggas innebär att staden behöver använda delar av mark som är Trafikverkets.

Arbetet förbi Alvik är en viktig del i det så kallade Hässelbystråket som löper genom hela Västerort. Framkomligheten för fotgängare och cyklister har förbättras på sträckan genom flera olika projekt de senaste åren.

Arbetet genomförs 2023-2025

Beslut om att genomföra förändringarna togs i oktober 2020. Arbetet på platsen beräknas påbörjas under 2023 och vara klart under 2025.

Genomförs av Stockholms stad

Stockholms stad planerar och utför arbetet. Eftersom att Trafikverket är väghållare för delar av området behöver delar av arbetet hanteras genom så kallade bevakningsavtal med Trafikverket.

Kontakt

Trafikkontoret

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Cykla och gå i Stockholms stad

Uppdaterad