Illustrerade personer på en kaj i stadsmiljö, illustration.
Illustration skapad av AJ landskapsarkitekter.
Projekt Genomfört

Sittbrygga vid Klara Mälarstrands kaj

Norrmalm

Kajen vid Klara Mälarstrand, nedanför Tegelbacken, används idag som cykelstråk och promenadstråk. Det är också en plats för vistelse. Platsen är en av stadens mest centrala kajer och på sommaren finns ett café med uteservering. Nu har Stockholms stad byggt en sittbrygga utmed kajen.

Projektfakta

Stockholms stad har byggt en sittbrygga utmed kajen Klara Mälarstrand för att öka möjligheten att vistas vid vattnet i centrala Stockholm.


Platsen där sittbryggan kommer att byggas. Foto: Stockholms stad.

Stockholms stad har byggt en sittbrygga utmed kajen Klara Mälarstrand för att öka möjligheten att vistas vid vattnet i centrala Stockholm.

Bryggan som har byggts är en träbrygga som är 60 meter lång och 1,5 meter bred. Bryggan är en ny mötesplats där det är enklare att sitta och njuta av vattenspegeln och vyn över Gamla Stan och Stadshuset.

Bad och angöring är inte tillåtet från den nya bryggan på grund av att vattnet är för strömt.

Under sommaren 2023 kommer platsen att smyckas för Stadshusets 100-års jubileum.

Ökad vistelsemöjlighet vid vatten

Utvecklingen av Klara Mälarstrand är ett led i stadens satsning på kajer och vattennära miljöer med mål att tillgängliggöra Stockholms vatten och kajer. Projektet gränsar till den framtida upprustningen av Tegelbacken och Järnvägsparken och kopplas till stadens kajstrategi.

Stockholms stads kajstrategi

Kajstrategin hänger nära samman med strategier och planer för stadens utveckling.

”En undersökning om stockholmarnas inställning till stadens kajer genomfördes sommaren 2021. I den framkommer att sju av tio tycker det är viktigt att Stockholm förknippas med kajer, vatten och sjöfart och att kajerna är populära platser. Många vill vistas vid kajerna oftare än de gör i dag och önskemål finns om ett större utbud av restauranger och caféer samt fler sittplatser. Den kajbesökare som sticker ut tydligast i undersökningen är ”flanören” som gärna promenerar längs stadens kajer.”

Kajstrategi för Stockholms stad (pdf) 

Påverkan under byggtiden

Under byggtiden kommer framkomligheten på cykelbanan och gångbanan att påverkas, men det kommer att gå att ta sig fram förbi arbetsplatsen.

Tidplan

Arbetet påbörjades i november 2022 och blev klart under våren 2023.

Kontakt

Trafikkontoret

Uppdaterad