Strandpromenad, däck i trä, sittbänk. Utsikt mot vatten, foto.
 • Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Bromma strandpromenad

Smedslätten

Bromma strandpromenad följer strandlinjen från Alvik till Ålsten. Sträckan har byggts i fem delar och våren 2023 blev hela strandpromenaden färdigbyggd.

Stockholms stränder och vatten utgör unika kvaliteter som är av stor betydelse för stadens karaktär och identitet. I enlighet med stadens översiktsplan utvecklar strandpromenaden strandnära lägen och gör strandpromenaden mellan Alvik och Ålsten mer tillgänglig.

Strandpromenaden sträcker sig söderut från Borgberget till Bergviks brygga. Den senast genomförda delsträckan som är 100 meter lång avslutas mot Havsfruvägen. Projektet ökar tillgängligheten till ett attraktivt promenadstråk.

Bland annat har följande insatser genomförts:

 • Räcken har monterats på lämpliga sträckor för att minska fallrisker.
 • Åsnestigar har byggts på de partier med höjdskillnader som är för plana för konventionella trappor.
 • Sittbänkar har placerats på lämpliga platser utmed sträckan i lägen med goda siktlinjer.
 • Gångbanedäck har byggts på de platser där terrängen inte möjliggör stigar.
 • Död ved, mulm- och fågelholkar samt andra typer av insektshotell har placerats ut för att utveckla ekosystemet.
Karta över området med strandpromenaden markerad.

Tillgänglighet

Det har tidigare varit låg tillgänglighet till området för personer med nedsatt fysisk rörlighet. Genom att jämna ut nivåskillnaderna och jämna gångytorna kan även personer med fysiska funktionsnedsättningar bättre än tidigare utnyttja platserna och strandpromenaden.

Tillgång till klipporna och strandlinjen har förenklats genom ett antal öppningar och trappor till marknivån. Sittmöblernas placering är också valda med stor omsorg för att hitta platser med fina vyer.

Strandpromenadens placering i terrängen har gjorts med omsorg och med ambitionen att påverka den befintliga naturmarken så lite som möjligt.

Biologisk mångfald

För att utveckla områdets biologiska mångfald har mulm- och fågelholkar samt andra typer av insektshotell att satts upp på lämpliga platser längs stråket.

Tidsplan

 • Genomförandebeslut i trafiknämnden togs den 17 februari 2022.
 • Byggstart sommaren 2022.
 • Strandpromenaden blev klar våren 2023.

Projektet är en del av Grönare Stockholm

Grönare Stockholm är en satsning inom Stockholms stad för att utveckla stadens parker och naturområden. Det största projektet inom satsningen är Vårbergstoppen. Dessutom förnyas, förbättras och rustas parker, gångstråk och torg. Satsningen startade 2017.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt på Smedslätten

Översiktsplan

Uppdaterad