• Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Skansbron får mer utrymme för gående och cyklister

Södermalm

Gång- och cykellösningen på Skansbron och Skansbrogatan ska byggas om för att skapa bättre framkomlighet och trafiksäkerhet för gående och cyklister.

Utrymmet för gående och cyklister på Skansbron och Skansbrogatan är idag litet. I flera korsningar är sikten dålig samtidigt som körbanorna för motorfordon är bredare än vad som behövs för att få plats med körfält i respektive riktning.

Många gående och cyklister använder sträckan i dag. För att skapa bra utrymme för både en dubbelriktad cykelbana och för gångtrafikanter vill staden bredda den västra gång- och cykelbanan.

Ombyggnaden är en del i stadens fortsatta satsning på trafikslag med hög kapacitet som gång, cykel och kollektivtrafik i enlighet med framkomlighetsstrategin.

Olika alternativ utredda

Idag finns en smal dubbelriktad gång- och cykelbana på västra sidan längs Skansbrogatan och Skansbron. På östra sidan finns en enkelriktad cykelbana norrut tillsammans med en smal gångbana. Majoriteten av de som idag cyklar längs sträckan cyklar på den västra sidan.

Staden har undersökt ett par olika lösningar för platsen. Dels att göra enkelriktade cykelbanor på båda sidor om vägen och dels att bredda gång- och cykelbana på västra sidan och låta den östra till stor del vara kvar som den är. Båda förslagen har för- och nackdelar. Efter avvägningar har staden kommit fram till att den bästa lösningen är att bredda gång- och cykelbanan på västra sidan av sträckan. Den enkelriktade cykelbanan på östra sidan tas bort för att ge hela bredden till gående på denna sida om Skansbron.

Så blir den nya lösningen

Lösningen som har valts innebär att körbanan för motorfordonstrafik minskar från cirka 9 meter till 6,5 meter. Cykelbanan på västra sidan kan då bli 3,25 meter bred samtidigt som gångbanan blir 2,8 meter bred. En skyddsremsa på 30 centimeter mellan körbanan och cykelbanan får också plats.

Utöver breddningen planeras följande också att göras längs sträckan:

 • Cykelpassagen och övergångsstället på den västra sidan om Skansbrogatan rätas ut och görs genomgående förbi korsningen med Hammarby Slussväg.
 • Körbanan på Hammarby Slussväg smalnas av närmast korsningen jämfört med idag.
 • Gång- och cykelbanan förbi cirkulationsplatsen på östra sidan mot Hammarby Sjöstad breddas med 1 meter genom att yta tas från körbanan.
 • Längst norrut i projektområdet där Skansbrogatan möter Rutger Fuchsgatan, samt även vid cirkulationsplatsen längst söderut i projektområdet, byggs passagerna om med större väntytor för gående och cyklister. Cykelpassagerna vinklas för att skapa genare vägar för cyklisterna. Vi skyltar även väjningsplikt för motorfordon mot passagerna för att öka framkomligheten för cyklister.
 • Väntytorna för gående och cyklister utökas i korsningarna och vid övergångsställen längs sträckan.
 • Övergångsställena över gång- och cykelpassagen på norra sidan cirkulationsplatsen, Skansbrogatan i korsningen med Hammarby Slussväg samt vid Folksamhuset, förses med hastighetsdämpande ramper.
 • Den enkelriktade cykelbanan på den östra sidan av Skansbron och Skansbrogatan tas bort och hela bredden görs om till gångbana. Vid cirkulationsplatsen söder om bron och i norr där Rutger Fuchsgatan ansluter kommer cykelbanan på den östra sidan finnas kvar.

Tidsplan

 • Inriktningsbeslut april 2023.
 • Genomförandebeslut juni 2024.
 • Beräknad byggstart under 2025.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Projekt på Södermalm

Uppdaterad