Visionsbild av huddingestråket
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Bredare gång- och cykelbana längs Huddingestråket

Stureby, Örby, Östberga

Gång- och cykelbanan mellan Bussens väg och Örbyleden ska breddas för att skapa en tryggare bana för gående och cyklister.

Gång- och cykelbanan längs Huddingevägen mellan Bussens väg och Örbyleden är utpekad som ett primärt stråk i stadens cykelplan. Sträckan är en del av en viktig koppling mot Huddinge via Örby och Hagsätra.

Aktuell sträcka som går mellan Bussens väg och Örbyleden har idag till stora delar låg standard där gående och cyklister delar på en tre meter oseparerad gång- och cykelbana. Nu har staden beslutat att bredda gång- och cykelbanan för en tryggare färd med bättre framkomlighet för cyklister och gångtrafikanter.

Förslaget är att bredda en halv kilometer lång sträcka från cirka 3 meter till 5,25 meter vilket uppfyller cykelplanens mått för primära stråk respektive rekommendationen i Gata Stockholm för gångbanans mått. Breddningen möjliggör en separering av gående och cyklister.

Ökad tillgänglighet

En breddning och separering av gång- och cykelvägen bedöms öka tillgängligheten för barn, äldre och personer med funktionsvariationer på sträckan.

Tillgängligheten bedöms öka särskilt då cykelbanan breddas till 3,25 meter, vilket är de rekommenderade minimimåtten i cykelplanen. Ungefär 1 500–2 000 cyklister färdas längs sträckan dagligen och mätningar från 2019–2021 visar att antal cyklister stadigt ökar vilket stärker behovet av breddning och separering mellan gång- och cykeltrafik.

Tidsplan

  • Inriktningsbeslut, februari 2024.
  • Genomförandebeslut, planerat till slutet av 2024.
  • Planerad byggstart 2025.
  • Planerat klart 2026.
Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Projekt i Stureby

Uppdaterad