Vanadisplan, i riktning mot Gävlegatan.
 • Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Lättare att gå mellan Vanadisplan och Hagastaden

Vasastan

Antalet som går mellan pendeltågets entré till station Stockholm Odenplan vid Vanadisvägen och Hagastaden ökar stadigt. Nu förbättras framkomligheten för gående på sträckan.

Stockholms innerstad och Solna stad har tidigare haft en tydlig gräns och barriär bestående av järnvägsspår och stora trafiklösningar. Nu växer städerna samman när delar av området däckats över och den nya Hagastaden byggs.

Fördubblat antal gående

2017 öppnade pendeltågstationen Stockholm Odenplan med en entré vid Vanadisvägen. Med Hagastadens framväxt används entrén av allt fler och gångtrafiken där kommer fortsätta öka. När stadsdelen är fullt utbyggd kommer antalet gående på Gävlegatan fördubblas till uppemot 18 000 personer varje dygn. På Vanadisvägen tredubblas siffran till hela 33 000, lika många som rör sig på Vasagatan mellan Stockholms central och Kungsgatan idag.

Stationen vid Vanadisplan ansluter även till tunnelbanan vid Odenplan. Platsens roll som nav för kollektivtrafiken kommer öka ännu mer i framtiden när tunnelbanans nya gröna linje mellan Odenplan och Arenastaden i Solna startar 2028. Dessutom planeras för en förlängning av Roslagsbanan från Östra station till Centralen via Odenplan. Allt fler kommer i framtiden använda Stockholm Odenplans entré för att ta sig till andra trafikslag än pendeltågen.

Så förbättras framkomligheten

För att det ska bli lättare att gå mellan pendeltågets entré vid Vanadisvägen och Hagastaden via Gävlegatan planerar vi flera åtgärder för att skapa ett smidigare och mer trivsamt gångstråk med förbättrad säkerhet och framkomlighet.

Vanadisvägen

 • Gångbanan längs Vanadisvägens norra sida breddas från 3 till drygt 5 meter.
 • Parkering mot det centrala gröna stråket tas bort, de två körfälten flyttas närmare den gröna promenaden, vilket möjliggör breddning av den norra gångbanan.
 • Gångstråket längs Vanadisvägens gröna promenad förbättras genom att passager över utfarter från lokalgator blir genomgående.
 • Kopplingen över rondellen vid Vanadisplan blir genare och mer tillgänglig när övergångsställets läge justeras och kopplas till den gröna promenaden istället för mot Hälsingegatan.
 • Övergångstället vid entrén till pendeltågsstationen breddas.
 • Nya skyltar med vägvisning sätts upp.

Vanadisplan

 • Gångvägen genom rondellen breddas och får ny riktning mot Vanadisvägen istället för mot Hälsingegatan.
 • Ett nytt övergångställe kopplar gångvägen genom rondellen med den gröna promanden på Vanadisvägen.
 • Övergångsställena som ansluter mot stråket över rondellen breddas för ökad fram­kom­lighet.

Gävlegatan

 • Gävlegatan behåller dagens sektion med breda gångbanor. Framkomlighet för cykel och biltrafik påverkas inte.
 • Tillgängligheten förbättras genom justeringar av beläggning i gångbanan längs hela Gävlegatan.
 • Genomgående gångbanor över korsande lokalgator byggs.
 • Tvärgående stråk av smågatsten och avsnitt med asfalt i gångbanan ersätts med släta plattor och ränndalar byts ut.
 • Växtbäddar till de befintliga träden byggs, växtbäddarna hjälper till att hantera regnvatten och skapar bättre möjligheter för träden att trivas.
 • Ett träd i mycket dåligt skick byts ut mot två nya träd i samma trädrad.
 • Låga belysningsstolpar som begränsar gångbanans fria bredd tas bort. Belysningen som hänger med linor över gatan bedöms ge tillräckligt god belysning.
 • Nya sittmöbler placeras ut längs gatan.

Påverkan under byggtiden

Gående, cyklister och bilister kommer att påverkas av avspärrningar och omledningar. Vi genomför arbetet etappvis vilket innebär att det är avspärrningar och omledningar på några platser medan andra ytor är opåverkade. Vi kommer att se till att det går att komma fram på Gävlegatan, Vanadisvägen och i cirkulationsplatsen men under perioder kommer framkomligheten vara begränsad.

Under tiden för arbetet i och runt Vanadisrondellen kommer gångytan genom rondellen behöva vara avstängd.

Under arbetet kommer ett antal parkeringsplatser vara temporärt avstängda. Lastplatser och parkering för rörelsehindrade kan behöva flyttas till andra lägen.

Buller och oljud kommer att uppstå under vissa byggmoment.

Tidsplan

 • Inriktningsbeslut i trafiknämnden oktober 2021.
 • Genomförandebeslut december 2023.
 • Byggstart augusti 2024.
 • Klart vintern 2025.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Projekt i Vasastan

Uppdaterad