Visionsbild av den nya parken vid Jarlaplan i solsken. Vy från Jarlaplans norra hörn på Birger Jarlsgatan.
Visionsbild av den nya parken vid Jarlaplan. Vy från Jarlaplans norra hörn.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Ny park vid Jarlaplan fångar upp regnvatten

Vasastan

För att bättre kunna hantera kraftiga regn och minska risken för översvämningar bygger staden en ny park vid Jarlaplan. Parken får en nedsänkning med planteringar som fångar upp regnvatten och bidrar till biologisk mångfald.

Vid kraftiga regn finns det risk att brunnar och ledningar fylls upp och inte kan ta emot mer vatten. Jarlaplan är en plats där det rinner mycket regnvatten som färdas vidare söderut och riskerar att orsaka översvämningar längs Birger Jarlsgatan, vid Norrmalmstorg och i Berzelii park.

Nedsänkning fångar upp 120 000 liter vatten

För att minska risken för översvämningar får den nya parken en nedsänkning med planteringar som kan fånga upp 120 000 liter vatten. Vattnet tappas sedan långsamt av och leds in i vattenledningar.

Växter som främjar biologisk mångfald

Planteringarna består av olika typer av vädertåliga växter som gynnar småfåglar, insekter och pollinatörer, och som därmed främjar den biologiska mångfalden. De befintliga träden och konstverken på platsen behålls. Den nya parken skapar även bättre möjligheter till vistelse och rekreation för boende och besökare i området.

Påverkan

Under byggtiden kommer bullrande arbeten att utföras under dagtid på vardagar. Gångbanorna blir delvis avstängda under byggtiden och gående leds då om runt området.

Visionsbild av den nya parken vid regnväder. Vy från Jarlaplans norra hörn på Birger Jarlsgatan.
Visionsbild av den nya parken vid regnväder.

Tidsplan

  • Genomförandebeslut februari 2024.
  • Byggstart sommaren 2024.
  • Projektet beräknas vara klart vintern 2024/2025.

Pilotprojekt för att hantera kraftiga regn

Den nya parken vid Jarlaplan är ett av två pilotprojekt för så kallade mångfunktionella lösningar för klimatanpassning. I det här fallet handlar det både om fördröjning av vatten, planteringar som främjar biologisk mångfald och skapandet av ett nytt rum i staden. När projektet är klart kommer staden att utvärdera lösningen ur ett tekniskt, ekonomiskt, driftmässigt och socialt perspektiv.

Det andra pilotprojektet är ett nytt torg på Östermalmsgatan.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Projekt på Östermalm

Uppdaterad