Resultat – Slakthusområdet 2024

Deltagarna i Stora medborgarpanelen svarade i maj 2024 på frågor om utvecklingen i Slakthusområdet. Frågeomgången är en uppföljning från 2022 och 2020, med tillägg av nya frågor om trygghet.

Tack till dig som deltog!

Frågorna handlar om kännedom, utbud, trygghet och vad som lockar till att besöka området. Totalt svarade 2 115 personer vilket ger en svarsfrekvens över hela staden på 49 %. Även över 2 100 öppna fritextsvar lämnades av deltagarna.

Urval av resultatet

  • Känner till Slakthusområdet
    Nästan nio av tio känner till Slakthusområdet i någon utsträckning, en av fem uppger att de känner till Slakthusområdet mycket bra. Av de som känner till Slakthusområdet är det 85 procent som även har kännedom kring Stockholms stads utveckling av området. Kännedomen har ökat över tid från 2020 och 2022.
  • Trygghet
    Under dagtid upplever knappt nio av tio att det är tryggt att vistas vid Slakthusområdet. Däremot är det en fjärdedel som uppger att de känner sig otrygga när de vistas vid Slakthusområdet under kvällstid. Upplevd trygghet är störst bland de yngre och går i fallande skala med åldern.
  • Lockar till nya Slakthusområdet
    På frågan om vad som skulle locka att besöka nya Slakthusområdet ligger musik- och kulturevenemang samt matevenemang och restauranger i toppen. Över hälften anger även bevarade byggnader och historien. Antalet svar på valda alternativ har ökat över tid.

Hela resultatet

Här hittar du hela resultatet från undersökningen.

Frågor till medborgarpanelen om Slakthusområdet 2024 (pdf)

Vad händer med resultatet?

Projektgruppen för Slakthusområdet på exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret använder resultaten som underlag för att förbättra det löpande utvecklingsarbetet. Resultaten sprids även till andra berörda förvaltningar, byggaktörer och fastighetsutvecklare som underlag till det gemensamma arbetet att utveckla nya Slakthusområdet. Ambitionen är att genomföra dessa mätningar vartannat år.

 

Kontakta oss om Medborgarpanelen

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Jenny Brolin
Kommunikationsstrateg, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 532

Medborgarpaneler

Uppdaterad