Många människor sitter på stolar i ett stort rum.

Påverka genom dialog och samråd

Stockholm växer och utvecklas, vilket påverkar många. Stadens vision är ett Stockholm som håller samman, som är klimatsmart och hållbart. För att visionen ska bli verklighet behöver staden din hjälp.

Hjälp oss att utveckla staden på rätt sätt

Hur ser Stockholm ut år 2040? Det enkla svaret är att det kommer att vara annorlunda. År 2040 är vi nära 1,3 miljoner stockholmare, i en Stockholms-region med drygt 3 miljoner invånare. Stockholm har fortsatt att växa och allt fler människor kommer vilja leva sina liv här. Då behövs också bostäder, skolor, kollektivtrafik, bibliotek, idrottsplatser, närbutiker, parker och mycket mer. Samtidigt ska Stockholm vara en öppen och välkomnande men också en trygg stad för alla som vill leva sina liv här. Detta kräver planering.

De stora dragen för hur staden ska utvecklas beskrivs i stadens vision och översiktsplan. Detaljplanen för ett kvarter eller en del av ett kvarter beskriver hur man får bygga och för vilka ändamål. Lokala utvecklingsprogram tas fram för stadens ambitioner i varje stadsdel, när det gäller till exempel skola, jobb och trygghet.

För att visionen ska bli verklighet, och för att dessa planer och program ska bli bra, behöver staden din hjälp.

Du som bor, arbetar eller går i skolan här vet vad som är bra och vad som kan bli bättre just här. Därför arrangerar vi så kallade medborgardialoger. För att höra dina och dina grannars åsikter och förslag om hur Stockholm borde vara. Genom att delta i dialogerna har du möjlighet att påverka stadens utveckling.

Dialoger i Stockholms stad

Vision 2040 – Möjligheternas Stockholm utgår ifrån social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Samtliga nämnder och bolag inom staden ska utgå från visionen i sin verksamhetsplanering. För att förverkliga visionen behöver stockholmarna vara delaktiga. Det betyder att alla stockholmare ska ha möjlighet att påverka stadens utveckling.

Arbetet med medborgardialoger ska skapa en starkare känsla av samhörighet och tillit i lokalsamhället, samt generera insikter till den löpande verksamhetsutvecklingen.

Förutom dialoger inom stadsbyggnads- och exploateringsfrågor genomförs medborgardialog på en rad andra områden i staden. Det kan exempelvis handla om trygghet, trivsel, utformning av nya verksamheter, unga och barns behov, företags- och näringslivsfrågor eller brottsförebyggande dialoger.

Dialogerna genomförs lokalt, i våra stadsdelar, och mer stadsövergripande i specifika frågor såsom kultur, trafik, idrott, miljö, skola eller stöd och omsorg.

I stadsplanering sker medborgardialogen tidigt och är vanligen knuten till specifika stadsutvecklingsprojekt, områden eller platser.

Den tidiga dialogen är på så sätt ett bra tillfälle för dig att påverka utvecklingen av din närmiljö och av staden som helhet. Samtidigt får du och de andra deltagare veta mer om varandras syn på utvecklingen.

Senare under stadsbyggnadsprocessen hålls det lagstadgade samrådet då mer konkreta och platsspecifika frågor diskuteras.

I Stockholm sker det ofta genom ett samrådsmöte eller öppet hus. Under samrådet skickas planen på remiss till länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten och de kommuner, sammanslutningar och enskilda som berörs.

Medborgarpaneler

Fördjupa dig

Uppdaterad