Belyst bro över Kungsgatan. Människor promenerar och korsar gatan vid övergångsställe, illustration.
 • Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Grundförstärkning av Kungsgatan

Norrmalm

Det är över 100 år sedan Kungsgatan byggdes och nu behöver grunden under gatan mellan Sveavägen och Norrlandsgatan förstärkas.

Parallellt med grundförstärkningen sker satsningar på att öka trivsel, tillgängligheten och därmed värdet att vistas på gatan. Projektet genomförs 2023–2025 och Kungsgatan är öppen hela byggtiden – välkommen!

Kungsgatan invigdes 1911 och är en av Stockholms mest anrika gator som många förknippar med historiska händelser. Över 100 år efter invigningen behöver delar under Kungsgatan förstärkas för att hålla i många år till. Mellan Sveavägen och Norrlandsgatan ska gatan renoveras för att fortsatt klara dagens och framtidens trafikbelastning. Samtidigt görs satsningar på att öka trivseln, tillgängligheten och därmed värdet att vistas på gatan.

Projektet genomförs med start 1 mars 2023 och beräknas vara klart sommaren 2025. Kungsgatan är öppen hela byggtiden.

Karta över projektområde Kungsgatan.

Planerade åtgärder

I samband med att grunden under Kungsgatan förstärks, sker även satsningar på att öka trivseln, tillgängligheten och därmed värdet att vistas på gatan. Följande förbättringar för gående och verksamma på gatan har lyfts in i projektet i dialog med fastighetsägarna:

 • Gatubelysningen ska moderniseras.
 • Båda broarna kommer att få ny belysning som lyfter fram deras form och utseende.
 • Under Regeringsgatans bro kommer även Stockholm konst att göra en ny konstinstallation. Hela taket under bron och delar av väggen på den norra sidan ska målas.
 • Trafiksäkerheten och framkomligheten för gående ökas genom att övergångsställena höjs till samma nivå som trottoaren.
 • På södra sidan av Kungsgatan blir gångbanan bredare med upp till en meter på vissa platser. Det gäller främst sträckan mellan bron vid Regeringsgatan och Norrlandsgatan.
 • På några ytor placeras nya sittbänkar och vi planterar ett träd för att öka tillgängligheten och trivseln.
 • Cykelparkeringarna blir fler och befintliga parkeringar får nya cykelställ.
 • Vissa lastplatser kommer att höjas upp till samma nivå som trottoaren så att gående kan använda dessa när inte lastning sker.

Planskiss (jpg)

Bilder

Belyst bro över Kungsgatan. Människor promenerar och korsar gatan vid övergångsställe, illustration.
Visionsbild av bron Malmskillnadsgatan, vy över södra sidan av Kungsgatan riktning mot Norrlandsgatan.
Människor som promenerar längs med Kungsgatan dagtid. Bilar som kör och en cyklist som cyklar, illustration.
Visionsbild av vyn över norra sidan av Kungsgatan, riktning mot Sveavägen, och Malmskillnadsbron.

Före- och efterbilder

Kungsgatan med bro utan belysning, taxibil som kör, människor som promenerar, illustration.
Belysning av bron Malmskillnadsgatan över Kungsgatan – före planerad ombyggnation.
Kungsgatan med Bro med belysning, taxibil som kör, människor som promenerar, illustration
Belysning av bron Malmskillnadsgatan över Kungsgatan – efter planerad ombyggnation.
Belysning av bro vid Regeringsgatan som går över Kungsgatan, foto.
Belysning av bron Regeringsgatan över Kungsgatan – före planerad ombyggnation.
Belyst bro vid Regeringsgatan som går över Kungsgatan, foto.
Belysning av bron Regeringsgatan över Kungsgatan – efter planerad ombyggnation.

Kungsgatans historia

Kungsgatan invigdes storslaget 1911 och är en av Stockholms mest anrika gator med pampiga fasader, torn och broar. Gatan är välbesökt och full av liv och rörelse. Det är en plats som många förknippar med historiska händelser. Här firades freden 1945 och omläggningen till högertrafik 1967. Sedan Kungsgatan byggdes har trafiken förändrats dramatiskt. Då fanns det cirka 1 500 bilar i hela Sverige. Idag färdas 18 000 bilar per dygn, bara på Kungsgatan.

Historiska bilder

Kungsgatan österut mot Malmskillnadsbron där bygget fortfarande pågick när bilden togs 1911. Stockholms stadsmuseum.
Malmskillnadsbron över Kungsgatan. Människor i rörelse på Kungsgatan, svartvitt foto.
Kungsgatan västerut, med Malmskillnadsbron i förgrunden, cirka 1911–1913. Stockholms stadsmuseum.

Tidsplan

 • Arbetet påbörjades i mars 2023.
 • Projektet beräknas vara klart sommaren 2025.

Samarbete med fastighetsägarna

Tillsammans med City i Samverkan har trafikkontoret och fastighetsägarna på gatan fört en löpande dialog om planeringen av projektet.

Samarbetet med fastighetsägarna har lett fram till flera förändringar i omfattningen av projektet – bland annat förbättringar av vistelsemiljön på gatan i syfte att förbättra för gående och verksamma på gatan och göra sträckan mer attraktiv. Det har även resulterat i en förändrad tidsplan så att julhandeln 2022 kunde ske innan ombyggnationen startade.

Påverkan under byggtiden

Ambitionen är att genomföra projektet så smidigt och snabbt som möjligt samt störa så lite som möjligt i området. Kungsgatan kommer att vara öppen under hela byggtiden och alla trafikslag ska kunna passera. Projektet kommer dock stundtals påverka framkomligheten och orsaka ljud i området under byggtiden. Vi kommer att informera löpande om projektets påverkan till berörda.

Du som bor, arbetar, har en verksamhet eller passerar nära våra arbetsområden på Kungsgatan eller Oxtorgsgatan, där projektets byggbodar och lageryta finns, kan påverkas när vi bygger om. Vi bygger i etapper och arbetar på flera platser samtidigt. Under byggtiden påverkas framkomligheten för busstrafik, biltrafik, taxi, gående och cyklister. Vi gör tillfälliga trafikomläggningar och försöker minimera påverkan på alla trafikslag i den mån det går.

Projektets normala arbetstider är måndag till torsdag klockan 07.00–16.00, fredag klockan 07.00–13.00. Ibland kan vi behöva arbeta fram till klockan 19.00. Arbeten nattetid kan förekomma vid behov. Det sker exempelvis när vi behöver lägga om trafiken inför och efter ett arbete i ett område samt när vi arbetar kortare perioder framför en fastighets entré.

Kungsgatan är öppen för alla trafikslag under byggtiden. Vid arbetsområdena där vi bygger behöver dock många samsas om utrymmet som är betydligt mindre under byggtiden. Vi har här specificerat konsekvenser för olika trafikslag:

Bilister

Ett körfält kommer att vara öppet i vardera riktning förbi arbetsområdena. Dessa körfält kommer att användas av all fordonstrafik i området, även bussar och cyklar. Vi rekommenderar den som har möjlighet att använda andra vägar under byggtiden, framför allt under rusningstrafiken.

Cyklister

Cyklister cyklar precis som idag i körfälten. Dessa blir dock smalare förbi arbetsområdena på Kungsgatan. Vi rekommenderar den som har möjlighet att använda andra vägar under byggtiden. Alternativa vägar är Hamngatan och Brunkebergstunneln mellan Tunnelgatan och David Bagares gata. För att förenkla för cyklisterna att komma in och ut ur tunneln har automatiska dörröppnare installerats. Du som behöver cykla på Kungsgatan, var försiktig.

Gående

Gående som passerar arbetsområdena kommer att göra det på en yta som blir mindre under byggtiden. I första skedet kommer gående i huvudsak gå på trottoaren närmast husfasaderna. Senare, när arbeten ska ske närmast husfasaderna, kommer gående behöva ledas längre ut från huset och vissa entréer kommer stundtals nås via gångbryggor.

Taxi- och leveranstrafik till verksamheter

Lastplatserna vid våra arbetsområden tas tillfälligt bort. Istället hänvisas taxi och leveranstrafik till de andra lastplatser som finns före, mellan och efter våra arbetsområden på gatan.

Projektets byggentreprenör Peab har placerat byggbodar och en lageryta på Oxtorgsgatan för att kunna genomföra arbetet på Kungsgatan.

På Kungsgatan finns det inte plats för detta under byggtiden. Byggbodar och lager har behövt placeras så nära arbetsplatsen som möjligt. Peab har sökt och fått tillstånd (bygglov och trafikanordningsplan) för att etablera byggbodar och ett lager på Oxtorgsgatan. Byggbodarna är placerade på södra sidan av Oxtorgsgatan närmast Regeringsgatan. Lagerytan är placerad på norra sidan av Oxtorgsgatan mellan Malmskillnadsgatans bro över Oxtorgsgatan och Sveavägen.

Bodar och lager kommer att tas bort när projektet är klart.

Framkomlighet på Oxtorgsgatan under byggtiden

Bil- och leveranstrafik till och från adresser, garagen och lastintagen på Oxtorgsgatan påverkas på följande sätt från den 1 februari 2023:

 • Oxtorgsgatan är nu enkelriktad i östlig riktning från Sveavägen till Regeringsgatan, med undantag för en kortare sträcka mellan Sveavägen och änden på projektets lageryta (innan bron över Malmskillnadsgatan) där dubbelriktad trafik tillåts.
 • Parkeringsplatser som funnits på ytorna där etableringarna har skett har tillfälligt tagits ur bruk.
 • Lastplatserna på gatan har påverkats och tillfälligt flyttats.
 • Som en följd av enkelriktningen kan biltrafik från Malmskillnadsgatan via Oxtorget inte svänga höger utan hänvisas vänster mot Regeringsgatan istället.

Gående går som vanligt på respektive gångbanor förbi både byggbodarna och lagerytan.

Övrig påverkan på Oxtorgsgatan

Arbetena som sker på Kungsgatan påverkar även Oxtorgsgatan. Det är främst vid området där lagerytan är placerad. När arbeten sker på Kungsgatan behöver byggentreprenören stundtals hämta och lämna material och utföra mindre förberedande arbeten där.

Aktuellt i projektet

Projektet delas in och byggs i olika etapper. Genom att bygga i etapper kan gatan vara öppen under hela byggtiden, även om framkomligheten påverkas i den etapp som byggs. Det minskar risken att bygget stör de som passerar och är verksamma på hela gatan samtidigt. Några etapper kommer även att byggas samtidigt. På så vis kortar vi ned och effektiviserar byggtiden så att projektet kan bli färdigt så snabbt som möjligt.

Totalt har projektet tio olika etapper. Det mest omfattande arbetet är att förstärka grunden. Dessa arbetsmoment har delats in i sju olika etapper och innebär att delar av gatan på södra sidan behöver grävas upp för att nå grunden. Etapperna går från Norrlandsgatan upp till Sveavägen.

Planen i dagsläget är att utföra följande etapper samtidigt:

 • 1, 4 och delvis etapp 7
 • 2 och 5
 • 3 och 6.

Utöver etapperna 1–7 har projektet ytterligare tre etapper.

Etapp 8 är arbeten som ska utföras på norra sidan av Kungsgatan. Dessa arbeten är mindre åtgärder och omfattar inte lika stora grävarbeten jämfört med etapperna 1–7. Etapp 8 består av olika delmoment som visas på nedanstående karta.

Karta över projekt Kungsgatan och etapp 8 med olika delmomenten markerade.

Etapp 9 är sista steget som utförs ute i gatan. Då ska hela gatans bilkörfält fräsas och få ny asfalt, nya refuger monteras och linjer målas.

Etapp 10 är arbeten med en ny konstinstallation i valven under Regeringsgatans bro. Stockholm konst kommer då att måla hela taket under bron och delar av väggen på norra sidan.

Under 2023 har etapp 1, 4 och 7 genomförts. Delar av etapp 8 är även genomförda.

Etapp 1

Vid månadsskiftet februari/mars 2023 startade arbeten inom etapp 1 i området vid korsningen Kungsgatan/Norrlandsgatan.

Arbetet i etapp 1 blev färdigt i månadsskiftet augusti/september 2023.

Etapp 4

Vid månadsskiftet februari/mars 2023 startade arbeten inom etapp 4 i området vid Regeringsgatans bro över Kungsgatan.

Arbetet i etapp 4 blev färdigt i månadsskiftet augusti/september 2023.

Etapp 7

Den 19 juni 2023 startade arbeten inom etapp 7. Arbetet blev färdigt i november 2023.

Etapp 8

Följande arbeten på norra trottoarsidan av gatan har genomförts under 2023:

 • Ny skräpkorg och digital skylt monteras. Markbeläggning justeras.
 • Ny vägskylt monteras och markbeläggning justeras.
 • Markbeläggningen justeras i samband med markvärmearbeten.
 • Ny dagvattenbrunn installeras och markbeläggningen justeras.
 • Nya cykelställ monteras.
Karta över projekt Kungsgatan och etapp 8 med olika delmomenten markerade.

Vinterpaus

I december 2023 till januari 2024 är det paus i arbetena på Kungsgatan. Alla butiker och andra verksamheter på gatan kan då i lugn och ro genomföra sina julaktiviteter.

Under 2024 planeras de återstående fyra etapperna av arbetet med att förstärka gatans grund att byggas.

Etapperna 2 och 5

Vid månadsskiftet januari/februari 2024 kommer arbeten att påbörjas i två nya områden på gatan – etapperna 2 och 5. Etapperna 2 och 5 beräknas klara sommaren 2024.

Etapperna 3 och 6

När byggetapperna 2 och 5 är klara sommaren 2024 kommer etapperna 3 och 6 att påbörjas. Etapperna 3 och 6 beräknas klara månadsskiftet november/december 2024.

Trottoarerna på norra sidan av Kungsgatan påverkas

Trottoarerna på norra sidan av Kungsgatan kommer att påverkas vid arbetet med byggetapperna 2, 3, 5 och 6 under 2024. Utrymmen behöver tas i anspråk även på norra sidan för att arbetet med att förstärka grunden ska kunna ske samtidigt som alla trafikslag ska kunna passera arbetsområdena.

Lastplatser påverkas

Angöringsplatser för taxi och leveranser till fastigheterna påverkas under byggtiden. När arbetet med att förstärka grunden sker behöver lastplatser inom aktuella byggetapper tillfälligt flyttas och hänvisas till alternativa ytor. Mellan februari–november 2024 kommer det att finnas färre platser på gatan jämfört med tidigare.

Det mest omfattande arbetet beräknas bli klart i slutet av 2024

När de sista fyra byggetapperna i arbetet med att förstärka grunden är klara (planeras ske i månadsskiftet november/december 2024) är det största och mest omfattande arbetet inom projektet färdigt.

Vinterpaus 2024/2025

I december 2024 till februari 2025 planeras det en paus i arbetena på Kungsgatan. Alla butiker och andra verksamheter på gatan kan då få lugn och ro att genomföra sina julaktiviteter på samma sätt som julen 2023.

Byggarbetet på gatan planerar att starta igen i mars 2025 efter vinterpausen (som varar mellan december 2024 till februari 2025).

Under 2025 planeras en del återstående arbeten som ingår i projektet ske. Det kommer dock inte innebära lika omfattande grävarbeten på det sätt som behövs vid förstärkningen av grunden.

Hela projektet ska vara färdigt sommaren 2025.

Återstående arbeten inom etapp 8 på norra sidan

Mellan mars–juni 2025 kommer de delar av åtgärderna som kvarstår inom etapp 8 - på norra trottoarsidan och gatan - att ske. Då ska bland annat en ny busshållplats och upphöjda lastplatser anläggas samt fler cykelställ och nya sittbänkar monteras.

Nya refuger, övergångsställen och asfaltering av vägen

Nya refuger ska monteras, nya upphöjda bredare övergångsställen ska färdigställas och en avslutande asfaltering av vägbanorna samt linjemålning ska ske.

En ny konstinstallation under Regeringsgatans bro

En konstinstallation ska även genomföras av Stockholm konst. Taket och väggen på norra sidan under Regeringsgatans bro ska målas om. Detta arbete kommer utföras parallellt med andra arbeten på gatan under byggtiden och sedan avslutas under första halvåret 2025.

Satsning på förbättrad belysning

I projektet ingår även satsningar på förbättrad belysning, som utförs i olika perioder under projekttiden.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Prenumerera på nyheter

När vi bygger kan det stundtals låta mycket. Den som önskar kan prenumerera på nyheter och information om hur projektet bedöms påverka Kungsgatans och Oxtorgsgatans närområden.

Utskick av så kallade påverkansplaner inför de kommande veckornas planerade arbeten sker löpande varannan vecka via e-post. Du som är intresserad av att prenumerera på dessa, anmäler dig enklast via projektets e-postlåda.

E-post: info.kungsgatan@stockholm.se

Vill du veta mer?

På Insyn kan du läsa beslut fattade i trafiknämnden.

Genomförandebeslut

Konstruktionsförstärkning av Kungsgatan (pdf)

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Projekt på Norrmalm

Uppdaterad