Centralstationen med tågspår och omgivande byggnader, gator, broar och vatten. Flygfoto.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Centralstaden

Norrmalm

Ett detaljplanearbete för Centralstationen inklusive norra och södra bangården (spårområdet från Centralbron i söder till Kungsbron i norr) har påbörjats.

Tillsammans med involverade aktörer tar nu Stockholms stad fram en målbild som belyser områdets fulla potential. Utifrån denna målbild vidareutvecklas en detaljplan för området. Genom en överdäckning av spårområdet kan ny byggbar mark skapas.

En överdäckning av spårområdena mellan Kungsgatan och Klarabergsviadukten, Centralstationen och Vattugatan gör så att ny mark skapas. Det möjliggör för nya kontor, handel, bostäder och parkmiljöer.

Syftet med projektet

Syftet med planarbetet är att pröva en struktur för området som ska bidra till:

  • Att Centralstationsområdet blir en mer integrerad del av city.
  • En sammanhållen stadsmiljö.
  • Förbättrade och mer tillgängliga stråk.
  • Stärkta offentliga rum.
  • Varierad bebyggelse och innehåll.

Förnyelsen av City har människan i fokus. Inriktningen är bland annat att skapa intensiva stadsmiljöer, attraktiva stråk, aktiva bottenvåningar och bättre kontakt med vattnet. Översiktsplanen pekar på vikten av en socialt sammanhållen och levande stad där tillgången till service är viktig. Föreslagen utveckling överensstämmer med intentionerna i översiktsplanen.

Centralstaden

Jernhusen har valt ett av fyra arkitektteam att arbeta vidare med ett förslag till en uppgraderad Centralstation. På Jernhusens webbplats kan du se och läsa mer om förslaget.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Anna Arén
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 486

Projekt på Norrmalm

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad