Social hållbarhet

Fokus Skärholmen är profilprojekt för social hållbarhet. Stockholms stads övergripande mål för social hållbarhet i stadsbyggande: att skapa en levande stad där alla kan bo, att fysiskt koppla samman staden och att uppnå socialt blandade stadsdelar med olika bostads- och upplåtelseformer.

Vad är ett socialt hållbart Stockholm?

Ett socialt hållbart Stockholm är en sammanhållen stad där alla stockholmare ges goda möjligheter att förverkliga sina drömmar. Där välbefinnandet växer i takt med staden. 

Hållbarhetsprogram

Hållbarhetsprogrammet för Fokus Skärholmen är sorterat under tre olika målområden; delaktig och lärande, sammanhållen och varierad samt levande och innehållsrik. För varje område finns ett övergripande mål som beskriver vilken effekt som på sikt är önskvärd. För varje målområde finns tre strategier som beskriver hur målen ska kunna uppfyllas samt ett antal projektmål med uppföljningsmått. Varje målområde berör flera av FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Fokus Skärholmen Program för hållbar utveckling (pdf)

Delaktig och lärande

Mål för arbetssätt och process: Skärholmen utvecklas med utgångspunkt i det som finns idag och i dialog med skärholmsborna. Befintliga verksamheter, byggnader och platser är en tillgång och utvecklas ihop med det nya. Externa aktörer och verksamheter bidrar till att stärka stadsdelsnämndsområdet. Nya arbetssätt utvecklas genom samverkan och samarbete såväl internt som externt.

Sammanhållen och varierad

Mål för den fysiska miljön, det byggda och de offentliga rummen: Skärholmen är ett sammanhängande stadsdelsnämndsområde med stor variation av platser, bostäder och uttryck. En ny årsring med samtida arkitektur som bidrar till områdets karaktär och urbana kvaliteter läggs till. De offentliga rummen är trygga och jämlika och länkar ihop områden till sammanhållna stadsmiljöer. Naturen, stränderna och parkerna är uppskattade, tillgängliga och väl använda.

Levande och innehållsrik

Mål för innehållet och livet i stadsdelarna: I Skärholmen får alla plats och kan känna tillhörighet – Skärholmen är öppet, inbjudande, lever året runt och på alla tider av dygnet. Barn och unga i Skärholmen har trygga och jämlika uppväxtvillkor. Barns och ungas behov tas tillvara när stadsdelarna utvecklas. Konst och kultur bidrar till attraktivitet, identitet och förändring.

Profilprojekt för social hållbarhet

Fokus Skärholmen har även ett särskilt uppdrag att utgöra profilprojekt för socialt hållbar stadsutveckling. Uppdraget innebär att särskilt synliggöra det lokala perspektivet och implementera de aspekter av stadsbyggandet som är betydelsefulla för en socialt hållbar stad.

Stadsbyggnadsstrategier för socialt hållbart Fokus Skärholmen (pdf)

Socialt hållbar stadsutveckling

Det övergripande målet för Fokus Skärholmen är att bidra till visionen om en hållbar stad. Där är staden sammanhållen och tillgänglig utan fysiska och sociala barriärer. Målet är att med utgångspunkt i Skärholmens lokala förutsättningar tillföra nya värden och skapa en trygg och levande stadsdel. Stadsdelsområdets kulturhistoria men också strändernas och naturens stora ekologiska och rekreativa värden ger en stark identitet som är en resurs att bygga vidare utifrån. Ny bebyggelse ger bostäder men också möjlighet att forma trygga och orienterbara stadsrum, skapa nya målpunkter samt länka ihop områden till mer sammanhållna stadsmiljöer. Genom att stärka stadsdelsområdets lokala centra ges förutsättningar för fler arbetsplatser och service. Tillgången till parker, idrottsplatser och kulturverksamheter ska utvecklas så att fler barn och ungdomar ges möjligheten att engagera sig på fritiden. Skolor och förskolor är en förutsättning för att skapa goda uppväxtvillkor och utbildning men utgör också viktiga mötesplatser i stadsdelarna.

Stockholm har tydliga sociala och ekonomiska skillnader mellan stadsdelar och mellan grupper av stockholmare. Att minska skillnader i livsvillkor stärker välbefinnandet för alla stockholmare oberoende av bakgrund.

Skillnadernas Stockholm (pdf)

Lokal utvecklingsplan

Stadens vision är att Stockholm ska vara en stad för alla. Visionen har omsatts till ett lokalt utvecklingsprogram för Skärholmen som nu ligger till grund för arbetet i Fokus Skärholmen. Vi vill säkerställa att stadsutvecklingen möter de lokala behoven.

Lokalt utvecklingsprogram för Skärholmen (pdf)

Markanvisning med fokus på social hållbarhet

Hur kan byggaktörer bidra till att stärka den sociala hållbarheten i området? När Fokus Skärholmen markanvisade senast var det genom ett jämföra hur väl byggaktörerna möter de förväntningar som finns. Kreativa och långsiktigt hållbara lösningar premierades med markanvisning.

Nycklar för det lokala behovet

Ett antal områden är särskilt prioriterade att arbeta med för att stärka den sociala hållbarheten i Skärholmen.

  • Flickors och kvinnors tillgång till de offentliga rummen.Flickor och kvinnor boende i stadsdelarna involveras i planeringen av byggnation och utemiljöer.
  • Barn och ungas aktivitet inom kultur och idrott.Aktiviteter i de offentliga rummen sker i samverkan mellan lokala aktörer och aktörer verksamma i stadsbyggnadsprocesserna.
  • Sysselsättningsgraden bland 16–29-åringar. Aktörer med verksamhet i stadsdelarna rekryterar boende i stadsdelarna. Föräldrars val att låta sina barn gå på förskola.
  • Föräldrar till barn i förskoleålder får information om förskolan.
  • Boende och stadsmiljöer för lokala behov. Bostäder med fyra eller fler rum utöver kök byggs och nybyggda bostäder görs tillgängliga för befintliga invånare i första hand.
  • Tryggheten i Vårberg. Aktiviteter som har positiv effekt på den upplevda tryggheten genomförs.
  • Delaktighet och kunskap. Systematisera arbetssätt för delaktighet som genererar kunskap om stadsdelsområdet

Nycklar för det lokala behovet (pdf)

Fokus Skärholmen

Uppdaterad