Dialog

Genom dialog får vi bättre kunskap och förslag på hur områden kan utvecklas. Vi kartlägger till exempel miljöer ur barns perspektiv, genomför intervjuer och olika undersökningar.

Dialoger i Skärholmen

147 elever i årskurs 4, 5 och 6 från Bredängsskolan medverkade i en digital dialog december 2020–februari 2021. Syftet var att tidigt i processen få kunskap om hur skoleleverna rör sig till och från skolan, samt vilka platser de vistas på kring skolan och i centrum. Svaren används i arbetet med att ta fram en detaljplan för centrala Bredäng under 2021.

Elevernas svar stödjer beslutet att låta tunnlar vara kvar och eftersom barnen tycker om parkerna ska det vara enkelt att ta sig dit från skolan. Det nya torget som planeras ska vara lätt att hitta till, och då är vi hjälpta av resultatet från dialogen som visar hur eleverna rör sig till och från skolan.

Resultat från dialogen

 • Antal elever som svarade: 147
 • Antal svar, totalt: 710
 • Antal svar på karta (kartpunkter och rörelser): 235

Resultatet från dialogen ger oss kunskap om vilka vägar som barnen tar till och från skolan och hur de rör sig genom centrumområdet. Det är bra för oss att veta vilka vägar som barnen använder så att vi kan se till att de som används mest också är trafiksäkra, lätta att hitta samt upplevs trygga.

Resultat från dialog Bredängsskolan (pdf)

Hur använder vi resultatet?

Vår tolkning är att barnen till största del är i centrum på sin väg till och från skolan. Därför är det viktigt att se till att det finns mycket plats för de som går och rör sig genom centrumet. Många barn använder tunnlarna och det stödjer vårt beslut att tunnlarna ska vara kvar.

Vi kommer också använda kunskapen om hur barnen rör sig genom centrumet när vi ska hitta en bra plats för ett nytt litet torg. Torg är bra att placera längs vägar där många går, så att alla hittar dit lätt. Vi ser också att barnen tycker om Bredängs parker och så vi kommer se till att det fortsatt är enkelt att ta sig till parkerna från skolan.

Under våren 2019 genomförde Unga berättar (Kulturskolan) workshops med förskolebarn, skolbarn, ungdomar och närboende för att få fram bildmaterial till en utsmyckning av en gångtunnel i Bredäng.

Bildmaterialet har tryckts på metallpaneler som monterades i gångtunneln på Vita Liljans väg 32 under februari 2020.

Syftet var att engagera medborgare i sitt närområde, synliggöra platsen och göra den tryggare och finare. Målet är även att verka för demokrati, yttrandefrihet och delaktighet i det offentliga rummet. Projektet skapar också  möten mellan medborgare, ökad kunskap om stadsmiljön och möjlighet till dialog.

Samarbete med Unga Berättar

Unga Berättar, Kulturskolan Stockholm har sedan 2006 arbetat med kulturprojekt riktade mot ungdomar. Målsättningen är att lyfta deltagarnas berättelser, gestaltat genom digitala uttryck och/eller konst, i sammanhang som rör dem och där de kan och ska påverka.

Medverkande

 • En skolklass
 • En förskoleklass
 • Boende runt Vita Liljans Väg
 • Designintresserade ungdomar och vuxna i området
 • Ungdomar på fritidsgård
 • Deltagare på konstskola
 • Deltagare i daglig verksamhet.

Undersökning av hur barn och pedagoger i använder närområdet kan ge oss bättre kunskapsunderlag i framtagande av nytt förslag. 

I samband med projektet Stångholmsbacken har gåtur och samtal i fokusgrupp genomförts med barn och pedagoger på Lillholmsskolan (våren 2018).

Integrerad barnkonsekvensanalys i projektet Stångholmsbacken (pdf)

Bredängs bollplan upprustades under sommaren 2018 med konstgräs, nytt omklädningsrum och läktare. I samband med att bollplanen gick igenom en helhetsupprustning satsade Skärholmens stadsdelsförvaltning på att rusta upp Bredängsparken med nya ytor för spontanidrott.

Planeringen av de nya spontanidrottsytor gjordes med särskilt fokus på att skapa en jämställd mötesplats som lockar fler grupper till platsen. Arbetet skedde i dialog med fokusgrupper som bestod av unga tjejer från Bredäng och aktiva föreningar från området.

Tidsplan 2018

 • Januari–mars: Workshops med fokusgrupper.
 • April–maj: Förslag på insatser presenteras för boende i Bredäng som får komma med synpunkter.
 • Augusti: Invigning av bollplan och slutgiltigt förslag spontanytor presenteras.

Skärholmens stadsdelsnämnd fick 2 miljoner kronor för trygghetsskapande fysiska åtgärder i Vårberg. Det kan handla om förbättringar av stråk eller platser i Vårberg. Stadsdelsförvaltningen fick i uppdrag att genomföra en medborgarbudget för att komma fram till vad dessa resurser ska användas till. En medborgarbudget innebär att det är invånarna som både föreslår åtgärder och prioriterar vilka av dessa som ska genomföras, oftast genom röstning.

Medborgarbudgetprocessen i Vårberg genomfördes våren 2018. Invånare fick möjlighet att lämna förslag på fysiska investeringar de skulle vilja se i området som kan öka upplevelsen av trygghet. Därefter beredde förvaltningen  förslagen och sedan var det dags för invånarna att rösta på de förslag de tyckte skulle genomföras.

Tidsplan 2018

 • April–maj: Workshops.
 • Maj: Bearbetning av förslag.
 • Juni: Röstning.
 • Augusti: Vinnande förslag förbereds.
 • November: Spaden i marken.

Under våren 2016 genomfördes en dialogturné där projektet Fokus Skärholmen fick möjlighet att träffa många boende i Vårberg, Skärholmen och Sätra och Bredäng. I samband med detta lanserade projektet en digital enkät för att samla in synpunkter från området. Enkäten resulterade i totalt 476 platsbeskrivningar varav 299 handlade om platser som respondenterna vill se utvecklas. 177 beskrivningar handlade om favoritplatser (platser man tycker om).

88 procent av de som svarade på enkäten är boende i stadsdelsområdet Skärholmen. 4 procent har angav att de arbetar och 3 procent att de är företagare i stadsdelen, och 8 procent svarade i egenskap av besökare.

Populära platser

Sammanställningen av favoritplatserna visar att 95 procent tycker att naturupplevelsen är den viktigaste kvalitén i området. Kvaliteten används för att beskriva större grönområden såsom Sätraskogens naturreservat, men även mindre grönytor med gröna stråk. Utöver naturupplevelse angavs värdena lugn och ro, lekplats, mötesplats/folkliv och sport/idrott i hög utsträckning.

Platser med utvecklingsbehov

Av de platser där förbättringar eller utveckling efterfrågas vill respondenterna främst se nya bostäder. I 38 procent av platsbeskrivningarna föreslås nya bostäder som en förbättringsåtgärd.

Drygt en fjärdedel av svaren efterfrågar tryggare centrum och platser. 28 procent av platsbeskrivningarna för platser med utvecklingsbehov beskrivs som otrygga där det behövs ökad skötsel och underhåll (19 procent). I flera av beskrivningarna förklaras den upplevda otryggheten med att platserna inte tas om hand och ser misskötta ut.

Sammanställning av enkätsvaren (pdf)

Vad händer nu?

Det som kommit fram i den tidiga dialogen, det digitala verktyget och i intervjuerna fungerar som underlag för oss. Synpunkterna som kommit in och förslagen har gett oss en tydligare bild av området och vad du som medborgare tycker i olika frågor. Den kunskapen använder vi nu i det fortsatta planeringsarbetet. Tack!

Vi har intervjuat personer som bor eller är verksamma i Skärholmen för att samla kunskap. Materialet kompletterar befintlig statistisk kunskap och tidigare medborgardialoger och barnkonsekvensanalyser. De grupper som söktes upp tenderar att i mindre grad delta i dialoger, undersökningar och vara involverade i planeringen i stadsdelarna. Personliga intervjuer med arbetssökande, barn och unga och föräldrar till barn i förskoleålder ingår därför i fördjupningsstudien.

Majoriteten av intervjuerna genomfördes i Vårberg, då det är en särskilt prioriterad stadsdel i Skärholmens lokala utvecklingsprogram. Samtliga fick frågor rörande trygghet och tankar kring platser i stadsdelarna, de som finns idag och platser de skulle vilja se, samt tankar kring de framtida hus och bostäder.

Det flest sa vad viktigast att ha mer och mindre av

Mer

 • Nya, moderna bostäder.
 • Bostäder med fler rum.
 • Fräschare i Vårbergs centrum.
 • Människor i olika åldrar ute i centrumen.
 • Aktiviteter utomhus och inomhus.
 • Arbeten till invånare i området, till exempel byggbolag.

Mindre

 • Killgäng som skapar otrygghet i och runt centrum.
 • Fulla människor på gatorna och i centrumen.

Sätradalsparken som är en omtyckt stadsdelspark ligger centralt nära Sätra centrum. Parken är en av Skärholmen stadsdelsområdes största parker och utbudet av funktioner är stort. Parkens alla delar kommer att renoveras i faser och i enlighet med ett program som togs fram utifrån medborgardialogen som genomfördes 2017/2018.

 • Dialogen inleddes med åtta workshops där medborgare fick inkomma med tankar och synpunkter kring parkens olika delar. 58 personer deltog och synpunkterna samlades in och bearbetades.
 • Under träffarna fick deltagarna svara på frågor om hur bra, mindre bra, dåligt befintliga funktioner i parken fungerar samt ge förslag på vad som kan förbättras i parken.
 • Därefter fortsatte dialogen digitalt där 140 medborgare inkom med tankar kring två delar av parken – grusplanen och lekplatsen.

Uppdaterad